ทัวร์หลวงพระบางวังเวียง เวียงจันทน์ เริ่มจาก กทม.

Last updated: 2022-05-23  |  6018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบางวังเวียง เวียงจันทน์ เริ่มจาก กทม.

   

   

สะบายดีหลวงพระบาง

 ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก
 อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
 สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
 นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อันศักดิ์สิทธิ์
 เที่ยวเมืองสวรรค์วังเวียง..กุ้ยหลินเมืองลาว
 สักการะหอพระบาง และพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สปป.ลาว
 ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง บอกเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่ยังมีเจ้ามหาชีวิต
 ชมถ้ำติ่ง ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเทวดารักษาแม่น้ำโขง
 ชมวัดวิชุนราชศิลปะไทลือแห่งเดียวในหลวงพระบางสการะพระธาตุแตงโม
 อิ่มบุญตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ กว่า 300 รูป
 ชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยงาม
 ร่วมส่งตะวันลับฟ้าที่ยอดพระธาตุภูสี 
 
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง  เวียงจันทน์- วังเวียง ไปรถ-กลับรถ 6 วัน5 คืน
วันที่หนึ่ง  :  กรุงเทพมหานคร-จ.หนองคาย
18.00น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท.ถ.วิภาวดีรังสิตตรงข้าม ม.หอการค้าไทย(ดูแผนที่คลิ๊ก) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เก็บสัมภาระขึ้นรถแล้วออกเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ (บริการน้ำดื่มบนรถ)
วันที่สอง  :  จ.หนองคาย-เมืองเวียงจันทน์–เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง 
06.00น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ร้านอาหารทานตะวัน แล้วออกเดินทางสู่ด่าน
08.00น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวสองฝากฝั่งของแม่น้ำโขงที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคนลาวมาช้านาน เข้าสู่ด่านท่านาแล้งของนครหลวงเวียงจันทร์นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของ มีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก
 
ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
 
แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลัก เมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ ห้องอาหารละอองดาว แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง
13.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ระยะทาง 156 ก.ม.ผ่านเมืองโพนโฮงหมู่บ้านท่าเรือที่มีอาชีพหาปลาจากเขื่อนน้ำงึม แวะชมสินค้าพื้นเมือง ปลาแห้งปลาย่าง ส้มปลา ที่ชาวบ้านทำเอง
16.00น. คณะเดินทางถึงเมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง
18.00น. รับประทานอาหาร (3) ณ ร้านอาหาร เข้าที่พัก โรงแรมทวีสุขรีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) มองดูพระอาทิตย์อัสดงผ่านหลังเขาหินปูนตั้งตระหง่านสวยงามยิ่งนัก หรือจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียง ตรอกข้าวสารเมืองลาว (ตามสมัครใจ)
 

วันที่สาม : เมืองวังเวียง - เมืองหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางซี
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเก็บภาพบรรยากาศไออุ่นสายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้ารับประทานอาหาร(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์เก็บสัมพาระ
08.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ผ่าน ผาตั้งผาล้อม พูนม พูช้าง ชื่อตามจินตนาการสวยงามแปลกตาผ่านเมืองกาสีขึ้นภูเขาสูงเฉียดฟ้าชมบรรยากาศสองข้างทางสวยงามจับใจ ธรรมชาติอันงดงาม ตระการตาด้วย ทิวเขาสลับซับซ้อนหลากหลายแล้วแต่จินตนาการ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆนับเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ผ่านหมู่บ้านลาวสูงที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขา แวะพักที่หมู่บ้านกิ่วกระจำมีสินค้าของชาวชนเผ่ามาวางขายให้ท่านได้ช้อบปิ้ง ได้เวลาออกเดินทางต่อ
11.30น. ถึงจุดชมวิวภูผาเจ้ารับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร ให้คณะได้พักผ่อนเก็บภาพแห่งความประทับใจในวิวมุมสูง 360 องศา ที่ ภูคูณเพียงฟ้า กับบรรยากาศเหนือคำบรรยาย ก่อนออกเดินทางต่อ
16.00น. เดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำจากภูเขาหินปูนใสสะอาดเย็นสะบายไหลลดหลั่นลงมาหลายระดับดูอ่อนช้อยเสมือนมีชีวิต สามารถลงเล่นน้ำตกได้ คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง แวะเช็กอินท์ที่พัก โรงแรมสายสัมพันธ์ (หรือเทียบเท่า)

18.00น. รับประทานอาหาร(6)ที่ ร้านมีไชยผล เข้าที่พัก หรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สี่ :  ซิติ้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุล-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-บ้านช่างไห-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
05.30น. คณะพร้อมร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระ อาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่าม เปล่งประกาย มีเรือนโบราณเป็นฉากหลัง

06.00น. เดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านหลวงพระบาง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำใน อดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบาง
 
ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม
 
ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เข้าชม วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทน์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดี ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนัก ความงดงามและทรงคุณค่า เป็นดั่งอัญมณแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย

12.00น.  รับประทานอาหาร(8)ที่แพอาหารปากแม่น้ำอู ก่อนนั่งเรือข้ามฝากขึ้นชม ถ้ำติ่ง มีความสูงประมาณ 60 เมตร จากพื้นน้ำมีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยเด่น ในสมัยโบราณถ้ำติ่งเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าโพธิสาราช เจ้ามหาชีวิตลาวในอดีตเสด็จมาสักการะในช่วงวันปีใหม่ลาวเป็นประจำทุกปีได้ ใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแทนการนับถือผี และเมื่อตอนค้นพบถ้ำใหม่ ๆ ได้พบพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยทองคำและเงิน แต่ปัจจุบันได้ถูกลักลอบออกไปจนหมด ส่วนพระพุทธรูปที่เหลือส่วนใหญ่ทำจากไม้ และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 มีทั้งปางประธารพรและปางห้ามญาติ ออกเดินทางกลับระหว่างทาง แวะ บ้านช่างไห หมู่บ้านที่ยึดอาชีพต้มเหล้ามาช้านานเลือกชมและซื้อผ้าทอมือโคมไฟ เครื่องเงิน ที่ บ้านผานม เป็นฝีมือช่างเก่าชาววัง ไว้เป็นที่ระลึกและของฝาก

17.30น. เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอยสักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงามอย่างน่าประทับใจ
18.00น. รับประทานอาหาร(9)ที่ร้านปากห้วยมีไชย แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิ ผ้าทอมือชาวชนเผ่า กระเป๋า ภาพปัก โคมไฟ เครื่องเงิน เสื้อผ้าที่ระลึก ฯลฯ เข้าที่พักโรงแรมสายสัมพันธ์(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า :เมืองหลวงพระบาง–เมืองวังเวียง-เมืองเวียงจันทร์- จ.หนองคาย
05.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์อำลาเมืองหลวงพระบางออกเดินทางกลับ ระหว่างทางชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด ท่ามกลางทะเลหมอกและภูเขาที่รับกันอย่างลงตัว พร้อมจิบกาแฟ พื้นบ้านผ่อนคลายตลอดการเดินทาง แวะชมวิถีชีวิตของชาวลาวสูงบน ดอยภูคูณ จุดชมวิว 360 องศา สูงสุดบนเส้นทาง
12.30น. คณะเดินทางถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง(11)ที่ร้านอาหารนางบด ลานสนามบินเก่าแล้วออกเดินทางต่อ แวะซื้อของฝาก บ้านท่าเรือ ปลาแห้ง ปลาย่าง ส้มปลาที่ชาวบ้านทำเองเป็นของฝาก
15.30น. เข้าเขต นครเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี เป็นของฝาก ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านสู่ จ.หนองคาย
18.00น. ถึงอ.เมืองหนองคาย ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (อิสระอาหารเย็น)
วันที่หก : จ.หนองคาย - กรุงเทพมหานคร
05.00น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
.............................................................................................
 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,ไฟฉาย รวมทั้งคนรู้ใจ
อัตราค่าบริการ/ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพมหานคร
จำนวน/ราคา
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก 2 ดาว
ที่พัก 3 ดาว
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาว ตลอดรายการ
 • ค่าอาหารจำนวน11มื้อ
 • ค่าที่พัก3คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ค่ามัคคุเทศก์ลาวและพนักงานบริการ
 • บริการน้ำดื่มน้ำอัดลมผ้าเย็นอาหารว่างยาปฐมพยาบาลและหมวก
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าVATค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปไกด์,พนักงานบริการและคนขับรถ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์

เตรียมเดินทาง 

ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือนส่งแฟ็กซ์มาที่ 045-476199หรือEmail:aumlucktour@hotmail.co.th
เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 2,000 บาทโอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3

แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email - aumlucktour@hotmail.co.th

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง7วัน

สถานที่ ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง เป็น วัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง และ ล้านนา ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไนานนัก วัดนี้ถือว่าเป็น “วัดประตูเมือง” และยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือ สำหรับการเสด็จประพาสทางชมมารถ ของกษัตริย์หลวงพระบาง วัดเชียงทองจึงได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะ ในสมัยเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง พระองค์สุดท้ายของลาวด้วย นอกจากนี้วัดเชียงทองยังเป็นวัดหนึ่งที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ เผาผลาญเมือง ในปี พ.ศ.2430 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ซุ้มประตูโขง พระธาตุ พุทธสีมา หอไหว้น้อย หอไหว้สีกุหลาบ หอไหว้หลังสิม หอกลอง หอราชโกศเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
วัดวิชุลราช วัดแห่งนี้ เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ได้ตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างสำเร็จก็ได้อัญเชิญพระบางจากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุน วัดนี้มีความสำคัญด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญหลายองค์เช่นในปี พ.ศ.๒๐๖๖ พระเจ้าโพธิสารอมรินทราธิราช ทรงแต่งราชทูตไปขออัญเชิญพระแซกคำจากพระเมืองเกษเกล้ามาประดิษฐานคู่กับพระ บางทางเชียงใหม่ได้แต่งให้พระเทพมงคลเถระเป็นผู้นำมาพร้อมด้วย
พระราชวังหลวงพระบาง หลังนี้เป็นอาคารเก่า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
น้ำตกตาดกวางซี เป็น น้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล560เมตร ห่างจากตัวเมือง32 กิโลเมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตรช่วงฤดูร้อนน้ำจะมีสีเขียวใส บริเวณตัวน้ำตกชั้นล่างทำเป็นสวนสาธารณะ มีล้านพร้อมโต๊ะให้นั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร ชั้นที่สองมีแอ่งน้ำกว่างใหญ่เป็นที่นิยมเล่นน้ำทั้งชาวลาวเองและชาวต่าง ประเทศ จากชั้นสองมีทางให้ปีนขึ้นไปชมถึงยอดแต่ลื่นมาก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2545 ชั้นบนของน้ำตกที่ยื่นออกมาได้ถล่มลงมา ทำให้มีกองของหินปูนที่เกิดจากน้ำตกถล่มอยู่ด้านหน้า แต่ยังมีความสวยงามอยู่เช่นเดิม ด้านล่างบริเวณลานจอดรถจะมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย และเป็นประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างส้มตำ ปลาเผา ก๋วยเตี๋ยวฯลฯ
ตลาดมืด เป็น ตลาดขายสินค้าของที่ระลึกใตตอนเย็น เริ่มวางขายสินค้าเวลา17.30 น.-25.00 น.จะเป็นสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือ ผ้าปัก เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เครื่องเงิน พวงกุญแจ ฯลฯ และยังมีอาหารบุฟเฟ่ต์ลาวจำหน่ายในราคาท่านละ10,000กีบ(ประมาณ40บาท)อาหารจะ เป็นประเภทน้ำพริกและผัก และที่พลาดไม่ได้ กับข้าวจี่หลวงพระบางที่รสชาติอร่อยตรงสี่แยกทางเข้าตลาดและยังมีน้ำผลไม้ รวมปั่นที่ต้องลิ้มลอง
ประเพณีตักบาตรข้าเหนียว ที่เมืองหลวงพระบาง เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหลวงพระบางที่จะปฏิบัติในทุกๆเช้า เวลา06.00 น.โดยประมาณจะมีพระสงฆ์มากกว่า300 รูปออกมาเดินบิณฑบาตรอย่างมีระเบียบ ผู้ที่ใสบาตรก็จะต้องแต่กายสุภาพและถอดรองเท้าเวลาที่ใส่บาตร
วิวเส้นทาง หลวงพระบาง สวยงามทั้งวิวทิวทัศน์ ทะเลหมอก ภูเขารูปร่างต่างๆ ผานม ผาม่าน ผาตั่ง ผาเจ้าภูคูนกิ่งกระจำ ผ่านวิถีชีวิตของชาวลาวสูงและยังเป็นจุดหนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม จุดหนึ่ง

 ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง ไปหลวงพระบาง หลวงพระบาง


Powered by MakeWebEasy.com