ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VN-084FD)

Last updated: Jun 12, 2019  |  6980 จำนวนผู้เข้าชม  |  ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VN-084FD)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD)

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก
สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวัน กับ สวนสนุก FANTASY PARK
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร
+ + เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ++
ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้

 

 โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน 4 วัน 3 คืน

วันแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา • ล่องเรือน้ำหอม (เช้าบนเครื่อง/กลางวัน/เย็น)   
04.30น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.25น.ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 634 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
09.05น.เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)   
จากนั้น นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ THANH LICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่สอง      สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tienและลำธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั้น นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์
จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D,ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
เย็นบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์


 

วันที่สาม บาน่าฮิลล์ • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์           (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น  อิสระให้ท่านพักผ่อนกับกิจกรรมบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
11.30 น.นำท่านเดินทางลงจากเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)
จากนั้น นำท่านชมวัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น   วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำชมOld House of Tan Sky บ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทำเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ำทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดีนำชม  สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการที่มีชื่อว่า “ความทรงจำแห่งเมืองฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
**หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่สามารถชมโชว์ได้หรือโชว์ปิดทำการแสดง ทางผู้จัดจะทำการคืนเงินให้ ท่านละ 8 USD ค่ะ**
วันที่สี่ วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • วัดเกาได๋ • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/เย็นบนเครื่อง)
07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น  นำท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่นฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเกาได๋ เป็นศูนย์รวมของศาสนาใหม่ที่นำเอาแนวคิดของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และลัทธิขงจื้อมาผสมผสานไว้ด้วยกัน จากนั้น นำท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้วได้เวลาสมควร     นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
18.10น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD639
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
19.55น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


++++++++++++++++++

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทาง
ที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

   

อัตราค่าบริการ
วันเดินทางกลับจากเดินทางจำนวน
ผู้ใหญ่
ราคาผู้ใหญ่/ราคาเด็กมีเตียงราคาเด็กไม่เสริมเตียง

พักเดียวเพิ่ม
20 มิ.ย.6223 มิ.ย.6234+114,90013,900
4,000
27 มิ.ย.6230 มิ.ย.6234+113,90012,9004,000
04 ก.ค.6207 ก.ค.6234+114,90013,9004,000
12 ก.ค.6215 ก.ค.6234+113,90012,9004,000
18 ก.ค.6221 ก.ค.6234+113,90012,9004,000
19 ก.ค.6222 ก.ค.6234+113,90012,9004,000
25 ก.ค.6228 ก.ค.6234+114,90013,9004,000
26 ก.ค.6229 ก.ค.6234+115,90014,9004,000
01 ส.ค.6204 ส.ค.6234+113,90012,9004,000
02 ส.ค.6205 ส.ค.6234+113,90012,9004,000
08 ส.ค.6211 ส.ค.62
34+113,900
12,900
4,000
09 ส.ค.6212 ส.ค.6234+115,90014,9004,000
15 ส.ค.6218 ส.ค.6234+113,90012,9004,000
22 ส.ค.62
25 ส.ค.6234+114,90013,9004,000
29 ส.ค.6201 ก.ย.6234+114,90013,9004,000
05 ก.ย.6208 ก.ย.6234+113,90012,9004,000
12 ก.ย.6215 ก.ย.62
34+114,90013,9004,000
19 ก.ย.6222 ก.ย.6234+114,90013,900
4,000
26 ก.ย.6229 ก.ย.6234+114,90013,9004,000
03 ต.ค.6206 ต.ค.6234+114,900
13,9004,000
04 ต.ค.6207 ต.ค.6234+114,90013,9004,000
10 ต.ค.6213 ต.ค.6234+116,90015,9004,000
23 ต.ค.6226 ต.ค.6234+115,90014,9004,000


อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาชำระมัดจำ เพื่อการการันตีที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท 
 • เงินสดโอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  -ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  -ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  -ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
  -ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  (หลังทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 • แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์
  ก่อนการเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
  กรณียกเลิก
  • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
  • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
  การเดินทางเป็นครอบครัว
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
  หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
  ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม,โปรโมชั่นทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามราคาถูก

Powered by MakeWebEasy.com