ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน เริ่มต้นจาก หนองคาย/อุดรธานี นั่งรถไฟความเร็วสูง

Last updated: 25 ก.ค. 2565  |  16859 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์  3วัน 2คืน เริ่มต้นจาก หนองคาย/อุดรธานี นั่งรถไฟความเร็วสูง

 
โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง  3วัน 2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไป-กลับ
เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืนหลวงพระบาง1คืนวังเวียง1คืน  
เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว  
เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว  
เมืองมรดกโลกหลวงพระบางชมประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์กว่า 300 รูป น้ำตกตาดกวางสี ที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง พระราชวังเก่าหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดวิชุน ช้อบปิ้งตลาดมืด และถนนคนเดิน 
นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงขาไปขากลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง–วังเวียง-เวียงจันทน์ 
วันที่หนึ่ง : จ.หนองคาย –วัดโพธิ์ชัย-ด่านหนองคาย-ซิตี้ทัวร์เมืองเวียงจันทน์-หลวงพระบาง
07.00 น. รับคณะ ณ จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จากนั้น ออกเดินทาง สู่ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้น ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้า สู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจ นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วย เก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ชม หอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต และแต่เดิมนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว เมื่อเข้าไปยังประตูใหญ่ทั้งสองประตูจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นประตูที่เก่าแก่ ซึ่งบานประตูหลักเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีความสวยงามและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เราเห็นถึงความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนจากนั้น เดินทางสู่ วัดสีสะเกด พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช สำหรับชื่อ วัดสีสะเกด ได้มาจากทิศที่ตั้งของวัดหันหน้าไปทางพระราชวังที่เป็นทิศหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์ สำหรับเจ้าอนุวงศ์กราบไหว้พระใน วัดสีสะเกด ได้ทุกเวลาอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ เข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ฯลฯ  
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้น ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ  จึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวเองและนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ พากันมากราบไหว้บูชาและขอพรกันทุกๆ วันเป็นจำนวนมาก นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีโพนโฮง สู่ สถานีหลวงพระบาง 
16.00น.   ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C8417.56น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสำพาระขึ้นรถ 
ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่ พักโรงแรม...(หลวงพระบาง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :    เมืองหลวงพระบาง–ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุล-พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟวังเวียง
05.30 น.  อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เข้าชม วัดวิชุล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศส จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีน ประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้งเข้าชม ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และเข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้น ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว ต่อด้วย ชม  หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีหลวงพระบาง สู่ สถานีเมืองวังเวียง
18.26น.    ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C8319.16น. เดินทางถึงเมืองวังเวียง เก็บสำพาระขึ้นรถ 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรม.....(หรือเทียบเท่า) ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ) 
วันที่สาม  :   เมืองวังเวียง-สถานีรถไฟเมืองวังเวียง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์
07.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้ว นั่งเรือหางยาว ชมวิวแม่น้ำซอง ภูเขาหินปูน ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามสะพาน และพิชิตบันไดกว่า 137 ขั้น ขึ้นชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยประดับด้วยไฟอย่างสวยงาม และสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงในมุมสูง เก็บภาพประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
14.11น.   นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง ขบวน C81 เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงโพนโฮง เมืองเวียงจันทน์
15.25น.  คณะเดินทางถึงเมืองเวียงจันทน์  จากนั้น เดินทาง สู่ ด่าน ระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
..................................................................................................
  
การเดินทางยุค New Normal
-ผู้เดินทางผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชม.
-ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส แสดงเอกสารการฉีดวัคซีน ที่แอบหมอพร้อม

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ


  
 

คิดอัตราค่าบริการ รับ-ส่ง จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุบลราชธานี
จำนวน/ราคา
4-5ท่าน
6-7ท่าน
8-10ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก 3 ดาว
13,900 10,900 9,000  

 
อัตรานี้รวม
1.ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
2.ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
3.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
4.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
5.ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ
7.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
8.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
9.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
2.ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลลาวกำหนด(ประกันโควิด)
3.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
4.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
5.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ
เตรียมเดินทาง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

   

 

 

 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้