ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

Last updated: 2021-01-13  |  4941 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

 

ทัวร์หลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก
ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง

เดินทางโดยเครื่อง - กลับเครื่อง 3 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
วันที่หนึ่ง   :  กรุงเทพมหานคร-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
12.00น.คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3ประตู1 ทีมงานคอยให้การต้อนรับ เข้าเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD…….
14.10น.เหิรฟ้าออกเดินทาง สู่ หลวงพระบาง
15.30น.ถึงสนามบินหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ด้วยเหตุผลก็คือเมืองหลวง มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวเมืองหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
17.00 น.เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด (ถนนข้าวเหนียว) ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมสายสัมพันธ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง   :  City tour – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวัง – วัดวิชุลนราช – น้ำตกตาดกวางซี - บ้านซ่างไห
05.00น. ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย


บริการอาหารเช้า(2) ที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะ  City tour เมืองหลวงพระบาง เข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชม พระราชวังหลวง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะ ใหม่ในปี พ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศสผู้ที่ได้ทำการบูรณะนครวัด จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และ โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว เช่น เดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบาง ในปัจจุบันได้เปิดส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญๆ รวมไปถึง ซุ้มประตูโขง ในพระอุโบสถที่เป็นซุ้มประตูโขงที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  
 
ต่อด้วยเข้าชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงาม นอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง หอพระพุทธไสยาสน์ที่มีงานประดับกระจกสีเป็นลายเรื่องราวพื้นบ้านของชาวลาว และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุกว่า 400 ปี พระธาตุศรีสว่างวงศ์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเมืองในอดีต และโรงราชรถพระโกศหรือ “โรงเมี้ยนโกศ” โรงราชรถเจ้าเมืองโบราณ ภายในมีราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว และภาพแกะสลักลงรักปิดทองตอนสำคัญต่างๆ ของมหากาพย์รามเกียรติ์ วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
 

12.00น.บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร  พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตกออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)
บริการอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย  


วันที่สาม   :  หลวงพระบาง-ถ้ำติ่ง –กรุงเทพมหานคร
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม Check out เสร็จแล้วเดินทางไปที่บ้านปากอู ก่อนนั่งเรือข้ามฝากขึ้นชม ถ้ำติ่ง โพรงถ้ำโบราณกลางแม่น้ำโขง มีความสูงประมาณ 60 เมตร จากพื้นน้ำมีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยเด่น ในสมัยโบราณถ้ำติ่งเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าโพธิสาราช เจ้ามหาชีวิตลาวในอดีตเสด็จมาสักการะในช่วงวันปีใหม่ลาวเป็นประจำทุกปีได้ใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแทนการนับถือผีและเมื่อตอนค้นพบถ้ำใหม่ๆ ได้พบพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยทองคำและเงินแต่ปัจจุบันได้ถูกลักลอบออกไปจนหมด ส่วนพระพุทธรูปที่เหลือส่วนใหญ่ทำจากไม้ และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 มีทั้งปางประธารพรและปางห้ามญาติ ออกเดินทางกลับระหว่างทาง แวะ บ้านช่างไห หมู่บ้านที่ยึดอาชีพต้มเหล้ามาช้านานเลือกชมและซื้อผ้าทอมือโคมไฟ เครื่องเงิน ที่ บ้านผานม เป็นฝีมือช่างเก่าชาววัง ไว้เป็นที่ระลึกและของฝาก


12.30น.บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร
14.00น.ได้เวลาพอสมควรอำลาเมืองหลวงพระบางเก็บภาพแห่งความประทับใจ ส่งคณะเข้าเช็คอินที่สนามบินหลวงพระบาง
16.45น.เหิรฟ้าออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD……
18.05น.กลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

..........................................

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 


อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง สนามบินหลวงพระบาง ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย
โรงแรม/จำนวน
4-5คน
6-7คน
8-10คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ระดับ2ดาว
9,000
7,000
5,5001,000
ระดับ3ดาว
9,500
7,500
6,000
1,500
 
 • อัตรานี้รวม       
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในหลวงพระบาง ตลอดรายการ (รถตู้/รถซาฟารี16ที่นั่ง)    
 • ค่าอาหาร  จำนวน  6 มื้อ     
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • อัตรานี้ไม่รวม    
 • ค่าเครื่องบินและค่าธรรมเนียมสนามบินทุกที่
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว           
 • ค่าทิปไกด์ พนักงาน และพนักงานขับรถ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ                  
 • ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า
เตรียมเดินทาง       
ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)  ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่  361-2-45730-0

บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. คุณอุ้ม 084-513-5577, 062-4969889,083-734-7555,045-476-219 
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
 Email:aumlucktour@hotmail.co.th     www.aumlucktour.net


 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com