ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก 3วัน2คืน

Last updated: 2021-01-13  |  3887 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก 3วัน2คืน

ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หรือ"หลวงพระบางเมืองมรดกโลก"เป็นเมืองที่น่าไปท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่สงบอยู่ท่ามกลางขุนเขาและติดแม่น้ำโขง ในการท่องเที่ยวหลวงพระบางหรือ ทัวร์หลวงพระบาง ส่วนใหญ่จะเป็นวัด หลักๆเลยก็คือวัดเชียงทองที่มีศิลปะสวยงามสถาปัตย์แบบล้านช้าง และยังมีวัดวิชุลนราชที่มีพระธาตุแตงโมที่ดูแปลกตา วิหารยังเป็นศิลปะไทยลื้อหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง และยังมีวัดแสน วัดใหม่ และอีกหลายๆวัดที่สวยงาม และยังมีประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียวที่เป็นเอกลักษ์ พระสงฆ์เดินบินฑบาตรยามเช้าเป็นร้อยๆ สวยงาม ในการ ทัวร์หลวงพระบาง ยังมีธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อคือตาดกวางสี ที่สายน้ำตกลงมาเป็นชั้นๆ น้ำสีฟ้าใส มีจุดให้ลงเล่นน้ำได้อีกด้วย

โปรโมชั่นทัวร์หลวงพระบาง:ทัวร์ลาวหลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ /ทัวร์ลาวหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย/ทัวร์ลาวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3คืน เริ่มต้นจาก จ.หนองคาย,สนามบินอุดรธานี/ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน/ทัวร์หลวงพระบาง เริ่มจาก กทม. 

ทัวร์หลวงพระบางราคาถูก 3วัน2คืน

หลวงพระบาง ความงามในม่านฟ้า เมืองแห่งอารยะธรรมมรดกโลก
อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
 

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง  ไปรถ ­- กลับรถ 3 วัน 2 คืน
วันที่หนึ่ง   :  สนามบินอุดร/จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย – เมืองวังเวียง – ถ้ำจัง (B/L/D)
07.00น. รับคณะที่ จ.หนองคาย/สนามบินอุดรธานี ออกเดินทางสู่ อ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ บริษัทอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง ผ่านใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจต่างๆ
09.00 น. นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก

ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย

แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง(2) ณ ภัตตาคาร ในเมืองเวียงจันทน์ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ระยะทาง 156  ก.ม.ผ่านเมืองโพนโฮงหมู่บ้านท่าเรือที่มีอาชีพ หาปลาจากเขื่อนน้ำงึม
16.00 น.   ถึงเมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวน ขึ้นบันได 137 ขั้น ลอดถ้ำ ชม ปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง


18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร  เข้าที่พัก โรงแรมภูอ่างคำ (หรือเทียบเท่า) หรือจะเช่าจักรยาน ชมบรรยากาศ ตรอกข้าวสารเมืองลาว (ตามสมัครใจ)
วันที่สอง    เมืองวังเวียง – เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี            (B/L/D)
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าอุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหาร
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ผ่านผาตั้ง ผาล้อม พูนม พูช้าง ชื่อตามจินตนาการ สวยงามแปลกตาผ่าน เมืองกาสี ขึ้นภูเขาสูงเฉียดฟ้า บรรยากาศสองข้างทางสวยงามจับใจ ธรรมชาติอันงดงาม ตระการตาด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน หลากหลาย แล้วแต่จินตนาการ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ผ่านหมู่บ้านลาวสูงที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขา แวะพักที่หมู่บ้าน กิ่วกะจำ มีสินค้าของชาวชนเผ่ามาวางขาย
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง(5)ที่ร้านอาหารกิ่วกระจำ ก่อนออกเดินทางต่อ
15.00 น.  ถึงเมืองหลวงพระบาง แวะเช็คอินท์เก็บสัมภาระ พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตกออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ ร้านมีชัยผล แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯกลับที่พัก โรงแรมเรือนพักภูษี หรือจะท่องราตรีต่อตามสมัครใจ


วันที่สาม  วัดเชียงทอง – วัดวิชุล – พระราชวังหลวง จ.อุดรธานี    (B/L/-) 
05.30 น.    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง      

รับประทานอาหารเช้า(7) ต่อด้วย เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำในอดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโม มีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบาง             

ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ เข้าชม วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง(8)ที่ร้านเทพบุพผา อำลาเมืองหลวงพระบาง นำท่านเดินทางข้ามด่าน สู่ จ.หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี
บ่าย  ถึงสนามบิน จ.อุดรธานี กลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


..................................................... *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

 
อัตราค่าบริการทัวร์หลวงพระบาง  รับ –ส่ง สนามบิน จ.อุดรธานี /หนองคาย

จำนวน
4-5 ท่าน
6-7ท่าน
8-10ท่าน
17-24ท่าน
25-30ท่าน31-35ท่าน36-40ท่านพักเดี่ยว
ระดับ 3 ดาว
 13,000
 8,8006,800  6,7006,500 6,300  6,1001,500

*เด็กอายุ 3-5 ขวบ ลดลง 30 % ไม่ใช้เตียง
*เด็กอายุ 6-10 ขวบ ลดลง 20 % ไม่ใช้เตียงทัวร์หลวงพระบางอัตรานี้รวม      

 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาว ตลอดรายการ
 • ค่าอาหาร  จำนวน  8 มื้อ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ามัคคุเทศก์ลาว
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวมใน ทัวร์หลวงพระบาง    
 • กรณีมาเครื่องค่าเครื่องบินและค่าธรรมเนียมสนามบินทุกที่  
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
 • ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  


เตรียมเดินทางทัวร์หลวงพระบาง        หนังสือเดินทาง(PASSPORT)  อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
เงินมัดจำล่วงหน้า 10,000 บาท โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่  361-2-45730-0

นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)  Tel. 084-513-5577, 083-734-7555 ,062-4969889, 045-476-219 Fax 045-476199
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th     www.aumlucktour.net

ข้อมูลควรรู้ก่อนเที่ยวหลวงพระบาง 

 • หลวงพระบาง คือเมืองหลวงเก่าของสปป.ลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย
 • ทัวร์หลวงพระบางคือการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรม
 • ระยะทางการเดินทางเที่ยวหลวงพระบางข้อนข้างไกลและลำบากผ่านโค้งมากมายถึง3,860โค้งผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากมาย วิถีชีวิตของชาวลาวที่จะทำให้ท่านประทับใจในทัวร์หลวงพระบาง
 • ใส่บาตรข้าวเหนียวเมืองหลวงพระบางคือไฮไลท์ของการทัวร์หลวงพระบางเลยก็ว่าได้ พระสงฆ์กว่า300รูปเดินเป็นสายยาวแสงสีทองกระทบชายผ้าเหลืองดูแล้วน่าศรัทธา
 • เงินกีบ : การไปทัวร์หลวงพระบางยังใช้ได้ทั้งเงินบาทและเงินกีบถ้าใช้เยอะก็ควรแลกติดไม้ติดมือไปบ้างครับแต่สาวนใหญ่ก็รับเงินบาทใช้ได้ตลอด

Powered by MakeWebEasy.com