ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 2 วัน 1 คืนไหว้ 3 พระธาตุ ALK021

Last updated: 9 ก.ค. 2567  |  15445 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 2 วัน 1 คืนไหว้ 3 พระธาตุ ALK021

โปรแกรม : ทัวร์ลาวท่าแขกแขวงคำม่วนเข้าด่านสะหวันนะเขต
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ระหัส      : ALK021

วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร–ข้ามด่าน–พระธาตุศรีโคตรบูรณ์-ถ้ำนางแอ่น-ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง) กลับสะหวันนเขต–เข้าที่พัก
08.00น.รับคณะที่ด่านมุกดาหาร ออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่แขวงคำม่วนเข้าชม“พระธาตุศรีโคดตะบอง” พระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วน พระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง(1) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น ออกเดินทาง สู่ ถ้ำนางแอ่น  ถ้ำนางแอ่นเป็นถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำ อากาศจะเย็นเปรียบเสมือนกับแอร์ธรรมชาติ ณ สถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวเมืองท่าแขกมักจะ พากันมาพักผ่อน เพื่อสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ในวันสุดสัปดาห์บริเวณถ้ำนางแอ่นนี้ ยัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน ถ้ำนางแอ่น ซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่ มีธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และมีความสวยงาม  อีกทั้งยังติดหลอดไฟ ทำให้สามารถเดินชมหินงอกหินย้อยได้อย่างปลอดภัย เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางแอ่นเนื่องจากในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำแห่งนี้คือ รูปปั้นพราหมณ์ขนาดเล็กสีทอง ไม่ปรากฏว่ามีที่มาอย่างไร ชาวลาวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาเที่ยวก็จะแวะมากราบขอพรเสมอ นอกจากนี้บริเวณปากถ้ำยังมีสัตว์ป่าหาดูได้ยากให้ชม และได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติของเขาหินปูนโดยรอบซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ที่วังเวียงอีกด้วย ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง) ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับสะหวันนะเขต
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักรงแรมบัวสะหวั๋น(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : พระธาตุโพ่น- อิงฮัง–ตลาดสิงคโปร์–ข้ามด่าน-จ.มุกดาหาร–ตลาดอินโดจีน
เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(3)(เมนูเฝ๋อ)
จากนั้น   เข้าชม พระธาตุโพน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ผู้คนในฝั่งลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้คนแห่แหนมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น นิยมมาขอพร สืบอายุต่อชะตา บนบานสารกล่าว ซึ่งก็เล่ากันว่าประสบผลสำเร็จตามที่ขอกันเป็นส่วนใหญ่ จึงมาแก้บนกันด้วยขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ผลไม้ อาหารและเครื่องบูชาหลากชนิด ถวายอยู่เต็มหน้าพระธาตุในทุกๆวัน จากนั้นนำท่านเข้าชม พระธาตุอิงฮัง พระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนมสร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร พ.ศ.400 โดยคำว่า อิงฮัง มาจาก พิงรัง หรือพิงต้นรัง รอบพระธาตุ สร้างเป็นระเบียงคดโดยรอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างมากมาย 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง(4) ณ ร้านอาหาร
เข้าช้อปปิ้งที่ ตลาดสิงคโปร์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแขวงสะหวันนะเขต เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของชาวบ้านที่นี้ มีของนานาชนิดให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับมากมาย ช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของฝากมากมาย ได้เวลาพอสมควร 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ด่าน ให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร นำทุกท่านผ่านพิธีการข้ามด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 เข้าสู่ จ.มุกดาหาร ส่งคณะเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


...................................................................
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป – สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว , รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ
 

อัตราค่าบริการ รับส่ง หน้าด่าน มุกดาหาร
จำนวน
4-5ท่าน6-7ท่าน8-10 ท่าน
ราคา
6,5005,200 4,600
รถที่ใช้ตู้ตู้ตู้
*เด็กอายุ 3-5 ปี ไม่มีเตียง ลด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง


อัตรานี้รวม    
1.ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
2.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
3.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม 
4.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    
5.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
6.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
7.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
2.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ

เตรียมเดินทาง   ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักและหมายเลขด้านหลังบัตร  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,062-4969889,083-734-7555,045-476-219 
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้