ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง เดินทาง2-3ท่านโดยรถเก๋ง

Last updated: 2022-05-23  |  2014 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง เดินทาง2-3ท่านโดยรถเก๋ง

นครหลวงเวียงจันทน์ @พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ @ประตูชัย @วัดเจ้าแม่ศรีเมือง @หอพระแก้ว @วัดสีสะเกด ช้อบปิ้งผ้าไหม เครื่องเงินเมืองลาว
เมืองวังเวียง @เมืองแห่งภูเขาหินปูนกุ้ยหลินเมืองลาวล่องเรือแม่น้ำซองขึ้นชมถ้ำจัง

.....เดินทางโดยรถเก๋ง…..Drive Guider…..

 

 โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน1คืน     ไปรถ-กลับรถ
วันที่หนึ่ง  :  จ.หนองคาย-เวียงจันทร์-เมืองวังเวียง
08.00 น. รับคณะที่ด่านพรหมแดน จ.หนองคาย ทีมงานให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก
 
ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
 
 
แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์   แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง
เที่ยง ถึงเมืองวังเวียง (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าทัวร์) นำท่านเที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แล้วออกเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านใดสนใจ กิจกรรมอิสระ ที่วังเวียง สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แนะนำ บลูลากูน,ถ้ำปูคำ,ล่องห่วงยาง,ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง,พายเรือคายัค,ถ้ำน้ำ,ถ้ำช้าง  (กิจกรรมนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์)
*เข้าบลูลากูล 10,000 K หรือ 50 บาท  *นั่งเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง 350บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน  *พายเรือคายัก 450 บาท  *ล่องห่วงยาง 450 บาท  *เช่ารถจักรยาน 50 บาท *เช่ารถมอเตอร์ไซด์ 100,000 K หรือ 400 บาท ไม่รวมน้ำมัน/วัน  *เช่ารถ AV*เข้าชมถ้ำปูคำ 50 บาท (แนะนำเตรียมไฟฉายไปด้วยหรือสามารถเช่าที่ทางเข้า 50 บาท)  *นั่งบอลลูน 30 นาที 85 usd 3,000 บาท
18.00 น. (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าทัวร์)
จากนั้น  พักผ่อนเข้าเช็คอินที่ โรงแรมภูอ่างคำ ลูกค้าอิสระชมบรรยากาศยามค่ำคืนจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียงตรอกข้าวสารเมืองลาวที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
วันที่สอง :เมืองวังเวียง ถ้ำจัง-เมืองเวียงจันทน์-จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
08.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ (อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าทัวร์) ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางกลับสู่เมืองเวียงจันทน์

12.00 น.    คณะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าทัวร์) ต่อด้วยชม หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา จากนั้นเข้าชม หอพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นที่รวบรวมเรื่องราวและวัตถุสำคัญ ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยมุ่งเน้นถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวลาวจากนักล่าอาณานิคมต่างชาติรวมถึงกองกำลังจักรวรรดินิยม แล้วเดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกดหรือ วัดสะตะสะหัดสาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย เจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ลาว)สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย  เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้าพระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัยนั้น หลังจากสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าอนุวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวบำเพ็ญบุญกุศลเฉลิมฉลองเป็นเวลา9วัน9คืนสิ่งที่ได้ก่อสร้างพร้อมกันนี้มี หอพระไตรปิฎก แวะ ตลาดเช้า ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว
16.00 น. ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ส่งคณะเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 ................................................................................................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ
 
อัตราค่าบริการ  รับส่ง จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
ราคาสำหรับ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ บาท ใช้รถเก๋งในการเดินทาง
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมอาหารทุกมื้อ
…..Drive Guider…..
อัตรานี้รวม    
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตามรายการ                 
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว            
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน         
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ               
 บริการน้ำดื่มบนรถ             
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
อัตรานี้ไม่รวม          
 ค่าอาหารทุกมื้อ              
 ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%       
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว                 
 ค่าทิป พนักงานขับรถ เพื่อนเป็นน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล

เตรียมเดินทาง        ส่งสำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากว่า6เดือน
เงินมัดจำล่วงหน้า 20 % ก่อนเดินทาง 20 วัน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์   จันทร์ทรง
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง  (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555,Tel/ F.045-476199
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.com  www.aumlucktour.net 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com