เวียดนามกลาง3วันไปเครื่องกลับเครื่อง

Last updated: 2021-01-11  |  886 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวียดนามกลาง3วันไปเครื่องกลับเครื่อง

Wow !!! นั่งกระเช้าสู่ภูเขาบาน่าฮิลล์

เที่ยวเต็มอิ่ม เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน 3 วัน 2 คืน


วันแรก        ดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน
05.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ   สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.15 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  FD 636
09.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง)
จากนั้น       นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเก็บสัมภาระขึ้นรถ  
กลางวัน   รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วนำคณะเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hội An) ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา....ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ  เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก  กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)


จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะ หยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นออกเดินทางกลับ สู่ เมืองดานัง 
18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก Merry Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง     เมืองดานัง – นั่งกรเช้าสู่ภูเขาบานน่าฮิวล์
เช้า           อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
08.00 น.  นำท่าน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินเอ๋อ ตั้งอยู่บนเขาสูงสามารถ มองเห็นวิวตัวเมืองดานังได้ทั้งเมือง แสงแดดยามเย็นกระทบผืนทะเล สลับฉากด้วยชุมชนเมืองสวยงาม เป็นที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง เก็บภาพที่แสนสวยก่อนออกเดินทาง สู่ ภูเขาบานน่าฮิวล์


               ...ถึงสถานีกระเช้าภูเขาบานนา เป็นกระเช้า ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม 1 ตู้นั่งได้6-8 ท่าน ตอนนี้มีกระเช้าอยู่ 3 เส้น ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาต้นไม้ ลำธารน้ำตก และสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศสวนดอกไม้ที่สวยงามชมหมู่บ้านฝรั่งเศษ เดินเที่ยวชมบน “สะพานในอุ้งมือยักษ์”  สะพาน Golden Bridge ตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ ที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง มีความยาวเพียง 150 เมตร สะพานสีเหลืองทองทอดตัวพาดผ่านฝ่ามือขนาดยักษ์ ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไปหมาดๆ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการออกแบบได้สวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร ให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลางอากาศได้เพราะฝ่ามือขนาดมหึมาเบื้องล่างแน่นอนว่านอกจากสถาปัตยกรรมรูปมือนี้แล้วเวลาเดินอยู่บนสะพานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์ราวกับอยู่บนสวรรค์  และชมสิ่งปลูกสร้างอีกมากมาย เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมของชาวเวียตนามและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของ เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหารและเครื่องเล่นต่างๆอิสระเครื่องเล่นมากมายบนภูเขาฮายเวิ่น ที่รอให้ท่านไปร่วมสนุกและถ่ายรูปกันอย่างสุดฟิน


เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์บนเขา  ได้เวลาพอสมควรนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่เมืองดานัง
17.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แล้วเดินย่อยอาหารที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่  กาแจ๊บ (Ca chep) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ถ่ายรูปคู่หินอ่อนแกะสลัก ตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกรพ่นน้ำ ชมสะพานมังกร วิวเมืองดานังยามค่ำคืนสุดแสนโรแมนติก เก็บภาพแห่งความประทับใจ เข้าที่พัก Merry Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม     ช้อบปิ้งตลาดฮาน – สนามบินเมืองดานัง
07.00 น.    อรุณสวัสดิตอนเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเข้าช้อบปิ้งที่ตลาดฮาน มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ซื้อเพื่อเป็นของฝากของคนที่บ้าน ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่สนามบินดานัง
10.00 น.    คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง เข้าเช็คอินท์ที่สายการบินแอร์เอเซีย
12.40 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637
14.20 น.   คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

.........................................

*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ

 

อัตราค่าบริการ รับส่ง สนามบินดานัง

ทัวร์เมืองดานัง  มีกระเช้า 3 วัน 2 คืน ไปเครื่องกลับเครื่อง  กทม.  (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
โรงแรม/จำนวน

8-10รถตู้12ที่นั่ง

11-15รถตู้15ที่นั่ง

16-20บัส25ที่นั่ง

21-25บัส35ที่นั่ง

26-30บัส45ที่นั่งพักเดี่ยว
3 ดาว7,900
7,6007,3007,0006,6001,000
4ดาว
8,200
7,900
7,600
7,300
6,9001,500
ราคาเด็กอายุ3-5ขวบ ราคาลดลง 50%(ไม่มีเตียง)
เด็กอายุ6-10ขวบ ราคาลดลง 2,000 บาท(ไม่มีเตียง)
ล่องเรือกระด้ง เพิ่ม100บาท/ท่าน   ถ้าเริ่มที่ กทม. เพิ่มค่ารถ              บาท/คัน


* * อัตราค่าบริการรวม **
1. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
2. ค่าอาหารตามรายการระบุ
3. ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

** อัตราค่าบริการไม่รวม **
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย และพนักงานขับรถเก็บท่านละ 300 บาท
   เพื่อเป็นน้ำใจในการให้บริการและตามหลักสากล

เตรียมเดินทาง  
- หนังสือเดินทาง (PASS PORT) มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

Powered by MakeWebEasy.com