ทัวร์อุบลราชธานี2วัน1คืน

Last updated: Mar 30, 2020  |  209 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคอีสาน

ทัวร์อุบลราชธานี2วัน1คืน

โปรแกรมเที่ยว จ.อุบลฯ  2 วัน 1 คืน โปรแกรมเที่ยว จ.อุบลฯ  2 วัน 1 คืน วันแรก อุบลราชธานี– วัดป่าใหญ่ – วัดศรีอุบลวนาราม – ศูนย์หัถกรรมผ้าไทย – วัดหนองป่าพง –         (B/L/D)   06.00 น. รับคณะที่ จ.อุบลฯ รับประทานอาหารเช้า ที่สามชัยกาแฟ เป็นอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ หลังอาหารเข้ากราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชองชาวอุบลฯ09.00 น. เข้าศึกษาดูงาน การแกะเทียนและการทำเทียนที่วัดศรีอุบลวนาราม12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ13.00 น. เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทยอาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ากาบบัว ผ้าถุง เสื้อ ฯลฯ14.00 น. เข้าชมวัดหนองป่าพง บรรยากาศสงบเงียบและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ชาเกจิชื่อดังเมืองอุบลฯสายวิปัสสนากรรมฐาน16.30 น. แวะชม ซืนวาน โดยเฉพาะคนที่อยากย้อนเวลาไปในวันวานเก่าๆ ประมาณว่าเมื่อก่อนโน้น…หน่ะ ” ซืนวาน ” ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่คุณต้องไม่พลาดโอกาสไปเยือนสักครั้ง ซืนวาน คืออีกหนึ่งคอมมูนิตี้มอลล์ แบบย้อนยุค เอาใจคนรักของเก่าในบรรยากาศเก่า และวิถีชีวิตเก่าๆ ของคนอุบลฯ โดยซืนวานนำเสนอนักท่องเที่ยวในรูปแบบการผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ และอดีตเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเวียดนาม ที่ร้านอินโดจีน เข้าที่พักโรงแรมปทุมรัตน์หรือเทียบเท่าวันที่สอง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ผาแต้ม – ด่านช่องเม็ก –อุบลราชธานี          (B/L/D)    07.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.โขงเจียม ระยะทาง 80 ก.ม.ผ่าน อ.พิบูลฯ9.30 น. เข้าไหว้พระที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เข้ากราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่มรณภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยที่วัด ถ้ำคูหาสวรรค์ ที่สามารถมองเห็นวิวของฝั่งลาวและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล จนกลายเป็น แม่น้ำสองสี เป็นที่มาของคำว่า “โขงสีปูนมูลสีคราม”10.30 น. เข้าชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งมีภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3000 ปี เป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต และอารยะธรรมของคนโบราณ ในดินแดนที่ชื่อว่าภาคอีสาน สามารถมองเห็นความงามของสองฝากฝั่งไทย – ลาว ที่มีพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ก่อนกลับแวะถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียง เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา เก็บภาพที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่แพอารยา 13.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านวังเต่าประเทศลาว ช้อบปิ้งสินค้าอินโดจีน สินค้าพื้นเมือง สินค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกอย่างมากมาย ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี16.00 น. คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี เข้ากราบนมัสการพระธาตุหนองบัว มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั่งโดดเด่นอยู่กลางเมืองอุบลฯ18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก โรงแรมปทุมรัตน์หรือเทียบเท่าวันที่สาม ของฝาก จ.อุบลฯ           (B/-/-)    07.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แวะซื้อของฝาก จ.อุบลฯเป็นของฝากของคนที่บ้าน ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
* โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ  อัตราค่าบริการ  รับส่ง จ.อุบลฯ     ราคาสำหรับ 45 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท FOC 15+1อัตรานี้รวม   - ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว- ค่าอาหาร  จำนวน  7   มื้อ พร้อมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน  - ค่า พนักงานบริการ ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ- บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์อัตรานี้ไม่รวม- ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ      - ค่า VAT และภาษีต่างๆ- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเตรียมเดินทาง         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา จำนวน 1 แผ่น (ไม่ต้องมีรูป)เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูปเงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) Tel. 084-513-5577, 087-870-6510 Fax 045-476199476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350      Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net              

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com