โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3วัน2คืน

Last updated: 2021-01-15  |  1141 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3วัน2คืน

วันแรก : โคราช– อ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ –อนุสาวรีย์พระพุทธมหาธรรมราชา (--/เที่ยง/เย็น)
08.00น.คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย...โคราช ทีมงานอุ้มรักทัวร์คอยให้การต้อนรับเก็บสัมภาระขึ้นรถ
09.00น.นำท่านเดินทางออก สู่ จ.เพชรบูรณ์ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.วิเชียรบุรี
หลังอาหารนําท่านมนัสการอนุสาวรีย์พระพุทธมหาธรรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้จัดสร้าง  "พระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในจังหวัด เพชรบูรณ์ มีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นองค์พระที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้ม พระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์เพื่อเป็นองค์ประธานประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้า สู่ ที่พัก ……***หรือเทียบเท่า*** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ภูทับเบิก-อุทยานภูหินร่องกล้า-พระตําหนักเขาค้อ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
05.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัวแล้ว รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ภูทับเบิก สัมผัสอากาศเย็น ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก ชมไร่กะหล่ำปี เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยช่วงเช้าจะมองเห็นกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์ อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานภูหินร่องกล้า อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม  ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดลานหินแตก อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นลานหินที่มีอาณาบริเวณ ประมาณ 40 ไร่ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนว เป็นร่อง เหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ ขนาดพอคนก้าวข้ามได้ แต่บางรอยก็กว้างจนไม่สามารถ จะกระโดดข้าม ไปถึง สำหรับความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือ เคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกออกเป็นแนว นอกจากนี้บริเวณลานหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอสส์ ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ  
เดินชมลานหินปุ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กม. อยู่ริมหน้าผา ลักษณะลานหินซึ่ง มีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกันคาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจาก อยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบาย ต่อด้วยพิชิตผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้าง ไกลโดยเฉพาะภาพวิวพระอาทิตย์ตกดินจะ สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่น ๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผกค.จะขึ้นไปชูธงแดง (ฆ้อนเคียว) ทุกครั้งเมื่อรบชนะซึ่งมีความแปลกตาแปลกใจ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อพิพิธภัณฑ์ฐานอิทธิ พระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร พระตำหนักเขาค้อ เป็นอาคารชั้นเดียวติดต่อกัน เป็นรูปครึ่งวงกลม มีอาคารบางส่วน สร้างเป็นสองชั้น เมื่อยืนอยู่บริเวณพระตำหนัก จะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามมาก ชมความงดงาม ของดอก กุหลาบดอกใหญ่พร้อมชมทิวทัศน์ในรูปแบบ 360 องศา ของเมืองเขาค้อ หรือเรียกอีกอย่างว่า สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย พร้อมสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ใน ประเทศไทย
จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก..... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว- Pino Latte –โคราช  (เช้า/เที่ยง/--)
06.00น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางถึง วัดพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาลูกหนึ่ง บนเชิงหน้าผาของภูเขาที่มีชื่อว่า "ผาซ่อนแก้ว"  ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เงียบสงบ และโดดเด่นมากที่สุดบนถนนสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ความโดดเด่นสวยงามนี้ยังถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามมากขึ้น ด้วยองค์พระเจดีย์สูงสง่า ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน ธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่าน นำทุกท่านสักการะ เจดีย์พระธาตุผาแก้ว อุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ศาลาพระหยกเขียว พระพุทธรัตนโชติมณี
พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผลลานโพธิ์ ลานพระสีวลี
จากนั้น    นำท่านถ่ายรูปร้านกาแฟกับบรรยากาศธรรมชาติ Pino Latte ร้านกาแฟเขาค้อ คาเฟ่ถ่ายรูปสวย สุดชิล จิบกาแฟท่ามกลางขุนเขา จุดที่ตั้งของร้านนี้เป็นอีกจุดชมวิวเข้าค้อที่สวยมากๆ เพราะจะมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไกลๆ อยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวสวย และมีหมอกบางๆ อิสระตามอัธยาศัย เก็บภาพสวยๆๆ
12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร ระหว่างเดินทางกลับนำท่านแวะซื้อของฝากคนที่บ้าน ณ ไร่กํานันจุล เที่ยวไร่ ชม ชิม แชะ องุ่นหวานๆ เลือกซื้อของฝากมากมาย ปัจจุบันไร่กำนันจุลเป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม” นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ไม่ว่าจะเป็นชมสวนผลไม้นานาชนิด มัลเบอร์รี่ องุ่น แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ โคราช
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
..... คณะเดินทางถึงโคราช โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 
    .........................................................................................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

 

Powered by MakeWebEasy.com