ศรีสะเกษ-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม

Last updated: 2021-01-15  |  1999 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศรีสะเกษ-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม

วันแรกของการเดินทาง  ศรีสะเกษ-มุกดาหาร-วัดภูมโนรมย์-ตลาดอินโดจีน

06.00น.เจ้าหน้าที่รับคณะ ณ จุดนัดหมาย จ.ศรีสะเกษ
07.00น.ออกเดินทาง สู่ จ.มุกดาหาร (มีข้าวเหนียว หมูปิ้ง กาแฟโอวัลตินบริการ)
เดินทางสู่ วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะขอพรอีกด้วย
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ข้าวแกง ณ ร้านอาหารข้าวสุก แป้งเส้น
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร มีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ขนม ต่างๆ เป็นต้น
18.00น.รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พร้อมคาราโอเกะ
เข้าพักโรงแรมพลอยพาเลส มุกดาหาร(หรือเทียบเท่า) (นอนห้องละ3คน
 
 
วันที่สองของการเดินทางลานพญาเต่างอย-วัดถ้ำผาแด่น-พระธาตุพนม-ศรีสะเกษ
 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น   นำท่านชม พญาเต่างอย ลักษณะสำคัญของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่งเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะทำให้อายุยืนยาวมีโชคมีลาภกลับบ้านไปทุกคน
จากนั้น     เดินทางสู่ วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนครที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
จากนั้น           ออกเดินทาง สู่ พระธาตุพนม พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง เดินทางกลับมา จ. มุกดาหาร
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยลูกค้าจ่ายเอง
จากนั้น    ออกเดินทางกลับ จ.ศรีสะเกษ
18.00น.  เดินทางกลับถึง จ.ศรีสะเกษ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



 
.................................................................................................
 

อัตราค่าบริการ  สำหรับคณะเดินทาง 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000บาท

 • อัตรานี้รวม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ Vip ตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ 2 แถว ขึ้นวัดถ้ำผาแด่น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญคอยอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่า VAT หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน          
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่น้ำใจ ไม่บังคับทิป

  เตรียมเดินทาง  
  - ส่งชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชน
  นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)
  Mobile.084-513-5577,083-7347555,062-496-9889   IDline 0837347555
  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th   www.aumlucktour.net

   

Powered by MakeWebEasy.com