เที่ยวเขาใหญ่สุดหรรษา

Last updated: 2021-01-15  |  527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เที่ยวเขาใหญ่สุดหรรษา

วันที่หนึ่ง : จ. อุบลราชธานี – วัดไพรพัฒนา-ปากช่อง-นครราชสีมา
07.00 น.   เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับคณะที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมอำนวยความสะดวก
07.30น.  ออกเดินทางสู่ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ มื้อที่1)
10.00น.  นำท่านนมัสการสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล เทวดาเดินดิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน หรือ เทวดาเดินดิน สำหรับคำดังกล่าวเนื่ องจากว่า ชาวบ้านต่างให้ความศรัทธาหลวงปู่สรวง และเชื่อว่าท่านมีบารมีที่สามารถให้โชคลาภแก่ผู้มีจิตศรัทธาเสมือนเทวดามาโปรด
11.00น.ออกเดินทางสู่ จ.สุรินทร์
12.30น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
13.30น.  ออกเดินทางสู่ที่พัก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
18.00น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก............หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.00น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)  หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : อุทยานหลวงปู่ทวด-ฟาร์มโชคชัย-ทองสมบูรณ์คลับ-outlet
07.00น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)
08.00น.  ออกเดินทางสู่ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด
08.50น.  นำท่านกราบสักการะหลวงปู่ทวด องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยองค์หลวงปู่ทวดนี้มีขนาดความสูงถึง 111 เมตร
09.20น.  ออกเดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย
10.00น.  ชมกระบวนการสาธิตการรีดนม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในท้องทุ่งกว้างโดยขบวนรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชมคอกแม่โคพันธุ์ สนุกสนานกับเกมการละเล่นแบบคาวบอย ชมการต้อนโคสไตล์คาวบอย ค้นพบประสบการณ์ขี่ม้าที่ให้คุณโพสท่าเป็นคาวบอยได้อย่ างจุใจ สนุกสนานกับการแสดงอันน่ารักของ สุนัขต้อนแกะ และการฝึกสุนัข
12.30น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
13.30น.  ออกเดินทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์
14.00น.  นำท่านเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมาย 
16.30น.  ออกเดินทางสู่ OUTLET
17.00น.นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายในราคาสุดพิเศษ
19.00น.  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)      
20.00น.  ออกเดินทางกลับสู่ทีพัก.....หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.30น.  เดินทางถึงที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : PIROM  CAFE-TOSCANA-ฟอร์ร่า พาร์ค-มอนทาน่าฟาร์ม
08.00น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)
09.40น.  ออกเดินทางสู่ PIROM  CAFÉ
10.00น. นำท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม รายล้อมด้วยบรรยากาศเขียวขจีของพุ่มไม้ที่ไล่ระดับตัดตกแต่งคล้ายกับไร่ชา ที่ประดับรอบร้านกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจ แถมด้านหลังร้านยังติดกับสระน้ำขนาดย่อม ฉากหลังเป็นวิวภูเขา  กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
10.40น.ออกเดินทางสู่ TOSCANA PAZA
11.20น.เชิญท่านถ่ายรูปกับประติมากรรมและอาคารแสนเก๋ ที่จำลองมาจากแคว้นทัสคานี ในประเทศอิตาลี    
12.00น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)
13.00น.ออกเดินทางสู่ ฟอร์ร่า พาร์ค
14.30น.นำท่านสัมผัสธรรมชาติ ความสวยงามของดอกไม้นานพันธุ์ ซึ่งท่านสามารถ ถ่ายรูปบน TOWER และชมพูมิทัศน์โดยรอบของFlora Park และพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอวังน้ำเขียวแบบ 360 องศา
16.00น.ออกเดินทางสู่  มอนทาน่า ฟาร์ม
16.30น.นำท่านสำผัสกับฝูงแกะน่ารักๆ ที่ใช้ชีวิตอิสระบนทุ่งหญ้ากว้าง พร้อมเพลิดเพลินกับการป้อนอาหาร ป้อนนมแกะน้อยอย่างใกล้ชิด
17.30น.ออกเดินทางสู่ที่พัก
18.00น.เดินทางถึงที่พัก .....หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00น.บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9) 

วันที่สี่ : ผาเก็บตะวัน-วัดบุไผ่-ตลาดไทยสามัคคี-อุบลราชธานี
07.00น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10)
08.00น.ออกเดินทางสู่ ผาเก็บตะวัน
08.30น.นำท่านชมจุดชมวิวที่สวยงาม ของอุทยานแห่งชาติทับลาน 
ชื่นชมกับธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก่อนกลับไปสู้งานต่อ
09.30น.ออกเดินทางสู่ วัดบุไผ่
10.00น.นำท่านกราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่คูณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้าน
10.30น.ออกเดินทางสู่ ตลาดไทยสามัคคี
10.40น.นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งของฝากวังน้ำเขียวที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนานาชนิด ผักปลอดสารพิษ น้ำองุ่น องุ่นสด และอื่นๆอีกมากมาย
12.00น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่11)
13.00น.ออกเดินทางกลับ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
19.30น.เดินทางถึง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ     

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ   บาท    (สำหรับคณะผู้ใหญ่เดินทาง 15 ท่าน)
ราคาท่านละ     บาท    (สำหรับคณะผู้ใหญ่เดินทาง 20 ท่าน)

เด็กอายุ 5-8 ปี ราคาท่านละ  4,100  บาท   
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)
เด็กอายุ 9-10 ปี ราคาท่านละ   6,200  บาท   
(พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     1,500  บาท
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถมินิบัสปรับอากาศ  ตลอดการเดินทาง             
 ค่าโรงแรมที่พัก  จำนวน 3 คืน (พักห้องละ2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 11 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารว่าง,โค๊ก,น้ำเปล่า,ผ้าเย็น ตามรายการ 
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญทางคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราดังกล่าวไม่รวม
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน
-โดยขอให้ท่าน ชำระ 30%/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

 

 

Powered by MakeWebEasy.com