เที่ยวกระบี่ - ดำน้ำ 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน

Last updated: 2021-01-15  |  267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เที่ยวกระบี่ - ดำน้ำ 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน

  โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว
DAY 1 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – สระมรกต - น้ำตกร้อน คลองท่อม 
10:30น.พร้อมกัน ณ จุดนัดพบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ ร้านอาหาร
11:30บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 
12:00น.เดินทางถึง สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆบริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ
14:45น.เดินทางถึง น้ำตกร้อน คลองท่อม หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand ใกล้ๆ กับสระมรกต เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้
17:00น.นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่าCheck in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00น.บริการอาหารกลางค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร
20:00น.กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
DAY2 ท่องทะเลกระบี่ – ดำน้ำ 4 เกาะ (ทะเลแหวก , เกาะไก่ , เกาะปอดะ , ถ้ำพระนาง) – ถนนคนเดิน
06:30น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ที่พัก
เช้านำท่านไปดำน้ำ 4 เกาะ เดินทางมาถึงจุดแรกนั่นก็คือ ทะเลแหวก Unseen กระบี่ที่งดงาม ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่น้ำทะเลลดระดับดุจทะเลแหวกออก จนกลายเป็นหาดทรายขาวสะอาดเชื่อมเกาะสามเกาะอย่างอัศจรรย์ หลังจากเล่นน้ำกันจนพอใจแล้วได้เวลาไปยังเกาะต่อไป นั่นก็คือ เกาะไก่ เกาะรูปร่าง ประหลาด ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดจินตนาการต่างๆ กันไป บ้างก็เห็นเกาะคล้ายกับส่วนหัวของไก่ หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ เกาะปอดะ
12:00น.บริการอาหารกลางวัน (4) ณ เกาะปอดะ 
บ่ายหลังรับประทานอาหารเสร็จให้ท่านได้เล่นน้ำที่ เกาะปอดะ ด้านหน้าเกาะหาดทรายที่ขาวละเอียด น้ำทะเลใส หาดทรายนุ่ม ใช้เวลาบนเกาะปอดะนานพอสมควร หลังจากนั้นไปยังจุดสุดท้ายของทริปนี้คือ ถ้ำพระนาง 1 ใน ไฮไลท์ แหล่งท่องเที่ยวของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหน คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย
17:00น.นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30น.บริการอาหารกลางค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านอิสระเดินเที่ยว ช้อปเสื้อผ้า ของฝาก สัมผัสบรรยากาศค่ำคืนของตัวเมืองกระบี่ ณ ถนนคนเดิน (เปิดทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
20:30น.กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY3 วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
09:00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำเสือ
09:40น.พาท่านเที่ยว วัดถ้ำเสือ พิชิตบันไดสูง 1,237 ขั้น กับวิวมุมสูงของจังหวัดกระบี่ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ
11:30น.นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสวนเจ้าฟ้า
12:00น.นำท่านล่องเรือชมเขาขนาบน้ำ บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร และชมปลาหมอน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม
14:30น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พร้อมส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

   

อัตราค่าบริการ

7,000บาท/ท่าน สำหรับ 8ท่านขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 

Powered by MakeWebEasy.com