มหัศจรรย์ทัวร์ดินแดนใต้5วัน

Last updated: 2021-01-13  |  225 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหัศจรรย์ทัวร์ดินแดนใต้5วัน

“มห้ศจรรย์ทัวร์ดินแดนใต้”
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-ปัตตานี-ยะลา-นครศรีธรรมราช
 นั่งรถจิ๊บชมวิถีชุมชนกลางธรรมชาติของเทือกเขาสันการาคีรี
 ชมทะเลหมอกสุดปลายด้ามขวานสยามประเทศ และสัมผัส

 ธรรมชาติผืนป่าฮาลา-บาลา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมแหลมมลายูพหุวัฒนธรรม3เชื้อสาย 
 ไหว้ขอพรวัดเจดีย์ไอ้ไข่

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ- สุราษฎร์ธานี-วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
07.00น.  รับคณะที.....เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ จ.สุราษฎร์ธานี
เที่ยง    แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวสาหร่าย
บ่าย   ออกเดินทางต่อ สู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี
15.00น. คณะเดินทางถึง พระบรมธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ ๔ ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง ๔ ด้าน
ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม....พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีตามสมัครใจ


วันที่สอง : สุราษฎร์ธานี-ปัตตานี-นั่งรถจิ๊บทรายขาว-ยะลา-เบตง
เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น   เดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวทรายขาวนั่งรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมความสวยงามของ สถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดทรายขาวและชมมัสยิด เก่าแก่มากกว่า 300 ปี ณ.มัสยิดนัจมุดดีน
จากนั้น    นำท่าน ไปยังจุดชุมวิว360 องศา แวะถ่ายรูปหินพญางูซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่ผืนป่าปัตตานีและ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น  จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมา ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
-    แวะถ่ายภาพและชมทัศนียภาพ สะพานแม่หวาด ซึ่งเป็นทิวทัศน์สวยงามของเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย
-    เดินทางถึงเบตง นำท่าน สู่ที่พัก ในเมืองเบตง Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(เมนูพื้นเมืองเบตง)
จากนั้น นำท่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์ แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สวนดอกไม้หมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยมิตร-บ่อน้ำร้อน-ตู้ไปณีย์-สตรีทอาร์ท
04.30 น.    ออกเดินทาง สู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง     
05.30 น.  สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ณ จุดชมวิวพื้นกระจก หรือSkywalk ซึ่งการก่อสร้างนั้นได้ กำหนดให้มีทางเดินยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ61เมตร พร้อมทั้งมีระเบียงกระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชม หมอก ถือได้ว่าเป็นสกายวอล์ค ที่ยาวที่สุดในอาเซียน ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038ฟุต


07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
-  นำท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห เดียวในภาคใต้ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้ นานาพันธุ์และสัมผัสกับอากาศเย็นบริสุทธิ์
- นำท่านเที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายาสร้างขึ้นเพื่อใช้ หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง และชมต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นไทรพันปีถือเป็นไฮไลท์ของอุโมงค์ปิยะมิตร
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำท่านสัมผัสบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่เท้าและสามารถต้มไข่ไก่ได้สุกภายใน 10 นาที
-     นำท่านเที่ยวชม วัดพุทธาธิวาส  วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่ง
-  นำท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมและถ่ายภาพ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตงที่บอกเล่าถึง เรื่องราววิถีชีวิต และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
-   ถ่ายภาพบริเวณหอนาฬิกาสัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันจะมีตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกโดยสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ กระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม86 ปีให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ : เบตง-เกาะทวด-นครศรีธรรมราช
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ  ร้านอาหาร
08.00 น.  ออกเดินทางสู่  ท่าเรือตาพะเยา นำท่านล่องเรือชมเขือนและสักการะขอพรโชคลาภ ทวดปู่ เกี๊ยะ ณ เกาะทวด เกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    แวะซื้อของฝากจากชุมชนก่อนเดินทางกลับ  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม.....หรือเทียบเท่า จ.นครศรีธรรมราช พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : วัดเจดีย์ไอ้ไข่-กรุงเทพฯ
เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของหรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร
…….       ถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ

     

 อัตราค่าบริการ รับ-ส่งกรุงเทพฯ
คิดอัตราค่าบริการท่านละ  บาท


 

อัตรานี้รวม
 ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่าอาหาร และค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม       
 ค่ารถจิ๊บเที่ยวชุมชนทรายขาว
 ค่าล่องเรือชมเขื่อนเกาะทวด 
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามกำหนดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละ 1,000,000บาท(ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ยาเวชภัณฑ์ยามฉุกเฉินยกเว้นยารักษาโรคประจำตัว


อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษวงดนตรี /  วีดีโอ
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว       
 ค่า ทิปพนักงาน พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ ไม่บังคับทิป


เตรียมเดินทาง
ส่งชื่อ นาสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่ต้องมีรูป)
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 094-264-6777,084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com