หลวงพระบาง3วัน รถไฟความเร็วสูง นอนวังเวียง1 หลวงพระบาง 1

Last updated: 24 พ.ค. 2565  |  748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลวงพระบาง3วัน รถไฟความเร็วสูง นอนวังเวียง1 หลวงพระบาง 1

 
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางโดยรถไฟความเร็วสูง
ความงามในม่านฟ้าอารยะธรรมมรดกโลก บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง
อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณ
พระราชวังหลวงที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์สถาปัตยกรรมผสมผสานสไตล์ฝรั่งเศสและลาว


 โปรแกรมC : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน   นอนวังเวียง1 หลวงพระบาง 1
นั่งรถไฟความเร็วสูงขาไปจาก วังเวียง-หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูงขากลับ หลวงพระบาง-เวียงจันทน์


วันที่1  อ.หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง -บลูลากูน   (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
06.00น.        รับคณะ หน้าด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจ นำคณะเข้านมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
 

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น          ออกเดินทาง สู่ เมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชมอากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวนำ
จากนั้น          นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง
**เข้าบลูลากูน 10,000 K หรือ 50 บาท
**นั่งเรือหางยาวชมแม่น้าซอง 350บาท/ลา นั่ง 2 ท่าน
**พายเรือคายัก 450 บาท
**ล่องห่วงยาง 450 บาท
**เช่ารถจักรยาน 50 บาท
**เช่ารถมอเตอร์ไซด์ 100,000 K หรือ 400 บาท ไม่รวมน้ามัน/วัน
**เช่ารถ AV
**เข้าชมถ้าปูคา 50 บาท (แนะนาเตรียมไฟฉายไปด้วยหรือเช่าที่ทางเข้า 50 บาท)
**เข้าชมถ้าจัง 15,000 K หรือ 70 บาท (ทางเข้า 3,000 K 15 บาท)
**นั่งบอลลูน 30 นาที 85 usd 3,000 บาท
18.00น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม... หรือเทียบเท่า ณ เมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2  รถไฟความเร็วสูงเมืองวังเวียง – หลวงพระบาง วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)  น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุภูษี ถนนคนเดิน     (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออก ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง นำคณะเดินทาง สู่ เมืองหลวงพระบาง
09.00น.  เดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนC82
10.00 น.      ถึงหลวงพระบาง
จากนั้น        เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย


12.00น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร นำท่านเช็คอินท์เก็บสัมภาระที่โรงแรม
บ่าย              พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)
 
16.00น.        เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น          นำท่านชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ
จากนั้น                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก... เมืองหลวงพระบาง

วันที่ 3  หลวงพระบาง –ตักบาตรข้าวเหนียว   อาหารเช้า/กลางวัน/-
05.30 น.      อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม         ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว 
จากนั้น         เข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
 
และเข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.20น.       นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง ขบวน C81 เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงโพนโฮง เมืองเวียงจันทน์
15.35น.       ขบวนรถไฟถึง สถานีโพนโฮง เมืองเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระ เดินทางผ่านพิธีการข้ามด่าน สู่ ด่านหนองคาย ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
    
 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่งเมืองหนองคาย
โรงแรม/จำนวน
 8-10ท่าน11-16ท่าน17-20 ท่าน
 21-25 ท่าน
26-30ท่าน
31-35ท่าน36-40ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม
ระดับ3ดาว
10,900
10,500
10,100 9,700 9,300 8,900 8,500  2,500

อัตรานี้รวม
 ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป-กลับ
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการทัวร์
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล500,000บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย+ประกันโควิด-19
 บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง อ.เมืองหนองคาย
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เก็บท่านละ 600 บาท/ทริป เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล,ค่าทำพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง)

วิธีการจองทัวร์
1.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางมากกว่า6เดือนขึ้นไป และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย2หน้า
2.เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ3,000บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง5วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
-การยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10-15วัน คืนเงินมัดจำ 50% ยกเลิกก่อนเดินทาง 5-10วัน ไม่คืนเงินมัดจำ ยกเลิกก่อนเดินทาง5วัน ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและครบทุกหน้า เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากท่านได้ตกลงซื้อทัวร์แล้วแสดงว่าท่านได้ตกลงและรับทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้วครบถ้วนแล้ว

Powered by MakeWebEasy.com