โปรแกรม3วัน2คืนหลวงพระบาง ไป-กลับ รถไฟความเร็วสูง

Last updated: 2022-01-16  |  93 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรม3วัน2คืนหลวงพระบาง ไป-กลับ รถไฟความเร็วสูง

โปรแกรม3วัน2คืนหลวงพระบาง ไป-กลับ รถไฟความเร็วสูง
วันที่1 อ.หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
06.00น. รับคณะที่หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ สปป.ลาว แล้วออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้า ความเร็วสูง รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ ถึงสถานีรถไฟโพนโฮง เข้าเช็คอิน เก็บสำภาระออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
11.00น. คณเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง จากนั้นเข้าเช็คอินเข้าที่พักเก็บสัมภาระ
จากนั้น รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี อยู่ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถ เล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด และมีร้านอาหารตามสั่งให้บริการอยู่หลายร้าน น้ำตกกวางชีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อนน้ำจะน้อย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสีี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุเป็นสีทองสุก รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นแม่น้ำโขง ช่วงที่คดเคี้ยวเข้าหากันใน กลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงาม
เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิเช่นเสื้อยืดสกรีนภาษาลาว,เครื่องเงิน,ผ้าทอ,ผ้าห่ม,ปลอกหมอน,โคมไฟที่ทำจากกระดาษสาฯลฯ
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก...
วันที่2 ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า นำท่านชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวง พระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง ซึ่งจะมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 400-500 รูป ออกมารับ บิณทบาตร
 
จากนั้น นำท่านเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวเมืองหลวงพระบางจึงต้องออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของจากตลาดเพื่อนำกลับไปปรุงเป็นอาหารที่บ้าน โดยเฉพาะที่ตลาดเช้าแห่งนี้ สำหรับสินค้าที่่วางขายอยู่ทั่วไปก็มีตั้งแต่ ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ขนมพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อสัตว์ทั่วไป รวมถึงปลาแม่น้ำโขงและสัตว์ป่านานาชนิด ที่คนลาวนิยมนำมาปรุงอาหาร เรียกได้ว่าโดยพื้นเพแล้วตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้เป็นตลาดเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตลาดที่เปิดมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
จากนั้น ชมหอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแล้ว ทางด้านขวามือของประตุทางเข้ายังมี "หอพระบาง" อาคารสีทองขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบาง ตกแต่งด้วยลายดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้อัญเชิญพระบางย้ายมาประดิษฐานที่หอพระบางแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนทางด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าก็คือ "อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์" (ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองค์ถือเป็นกษัตริย์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ให้แก่ประเทศลาวในปี พ.ศ. 2490
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102- 2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้างที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านสู่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนักในปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น “หมูบ้านวัฒนธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลาย แบบลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าคลุมเตียง, ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ
จากนั้น เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่3 หลวงพระบาง-สถานีรถไฟความเร็วสูง อาหารเช้า/กลางวัน/----
เช้า อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม แล้วนั่งเรือข้ามฝากขึ้นชม ถ้ำติ่ง โพรงถ้ำโบราณกลางแม่น้ำโขง มีความสูงประมาณ 60 เมตร จากพื้นน้ำมีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยเด่น ในสมัยโบราณถ้ำติ่งเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าโพธิสาราช เจ้ามหาชีวิตลาวในอดีตเสด็จมาสักการะในช่วงวันปีใหม่ลาวเป็นประจำทุกปีได้ใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแทนการนับถือผี และเมื่อตอนค้นพบถ้ำใหม่ ๆ ได้พบพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยทองคำและเงิน แต่ปัจจุบันได้ถูกลักลอบออกไปจนหมด ส่วนพระพุทธรูปที่เหลือส่วนใหญ่ทำจากไม้ และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 มีทั้งปางประธารพรและปางห้ามญาติ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้ายนอาหาร อำลาเมืองหลวงพระบาง
นำท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟ เมืองโพนโฮง
เย็น ถึงสถานีรถไฟเมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระผ่านพิธรการข้ามด่าน ขึ้นรถออกเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
    
 

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่งเมืองหนองคาย
โรงแรม/จำนวน
 8-10ท่าน11-16ท่าน17-20 ท่าน
 21-25 ท่าน
26-30ท่าน
31-35ท่าน36-40ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม
ระดับ3ดาว 2,500

อัตรานี้รวม
 ค่ารถไฟฟ้า ไป-กลับ
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการทัวร์
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล500,000บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
 บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง อ.เมืองหนองคาย
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เก็บท่านละ 600 บาท/ทริป เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ และตามหลักสากล,ค่าทำพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง)

วิธีการจองทัวร์
1.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางมากกว่า6เดือนขึ้นไป และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย2หน้า
2.เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ3,000บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง5วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
-การยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10-15วัน คืนเงินมัดจำ 50% ยกเลิกก่อนเดินทาง 5-10วัน ไม่คืนเงินมัดจำ ยกเลิกก่อนเดินทาง5วัน ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและครบทุกหน้า เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากท่านได้ตกลงซื้อทัวร์แล้วแสดงว่าท่านได้ตกลงและรับทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้วครบถ้วนแล้ว

Powered by MakeWebEasy.com