ASN043 ทัวร์สิบสองปันนา เริ่มหนองคาย เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

Last updated: 21 ก.ย. 2566  |  623 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ASN043 ทัวร์สิบสองปันนา เริ่มหนองคาย เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ โปรแกรม4วัน3คืน
โปรแกรมนำเที่ยวเส้นทางใหม่ โดยรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน E M U เข้าทางด้านนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สำหรับท่านใดที่ไม่ชื่นชอบนั่งเครื่องบิน หรืออยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ก็เปลี่ยนมานั่งรถไฟความเร็วสูงกันเลย เวียงจันทน์_12 ปันนา_เชียงรุ้ง
 

วันที่หนึ่ง หนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ด่านบ่เต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา เชียงรุ้ง
05.00น. รับคณะที่ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่สถานีรถไฟเมืองเวียงจันทน์รับประทานอาหารเช้า(แบบกล่อง)
08.50น. สถานีรถไฟเวียงจันทน์ ออกเดินทางสู่ด่านบ่อเต็น ขบวนที่C82
12.45น.  เดินทางถึงด่านบ่เต็น รับประทานอาหารเที่ยง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าที่ไทย1ช.ม.)
17.00น.   ออกเดินทางจากด่านโม่หาน ด้วยรถไฟ ขบวนที่C386
18.09น.  เดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เข้าที่พัก

วันที่สอง สวนป่าดงดิบ ฝูงนกยูง การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) น้ำตกเก้ามังกร-หมู่บ้านไทลื้อ-ชมโชว์พาราณสี
07.00น. รับประทานอาหารเช้า นำท่านชม สวนป่าดงดิบ และ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง

จากนั้น   นำท่าน ข้ามสะพานสู่หมู่บ้านชนเผ่าไอนี่ หรืออ อีก้อ ชม การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) เดินชมบรรยากาศของหมู่บ้าน ชม น้ำตกเก้ามังกรอิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงิน ที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาว สิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยลื้อ ต่อด้วยชม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)
เย็น         รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปัน นา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ-เจดีย์ยืน-หมู่บ้านไทลื้อ-เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
07.00น.  รับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม พื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา และ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อ ในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง นำทุกท่านชม นำท่านเข้าชม เจดีย์ยืน ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาในศาสนา
14.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา” หมู่บ้านไทลื้อ ที่ไปที่มาของชื่อคือ เป็นต้นนา ของเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วย
15.00 น.    เข้าชม หมู่บ้านเตา ที่เด่นเรื่องการตีดาบในสมัยก่อน ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาตีมีดชั้นดีไว้ใช้งาน ต่อด้วยเข้าชมร้านหยกฝีมือที่ประณีต และความนิยมของชาวจีน พร้อมเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก

วันที่สี่    สถานีรถไฟความเร็วสูง-ด่านโม่หาน-ด่านบ่อเต็น-เวียงจันทน์-หนองคาย
06.00น.   รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สถานีรถไฟเชียงรุ้ง
07.40น.    ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ C389
08.55น.    เดินทางถึงด่านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
13.30น.     ออกเดินทางต่อด้วยรถไฟ ขบวนที่ C81
17.00น.     เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เก็บสำพาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ด่าน เข้าช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ หนองคาย ส่งคณะออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา ร้านบัวหิมะ ร้านมีด ร้านสมุนไพร ร้านหยก ตามนโยบายรัฐบาลจีน

 สอบถามค่าบริการ โทร/ไลน์   0845135577 , 0837347555 , 0624969889 

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,การข้ามด่าน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี
***เมื่อเดินทางต่างประเทศ อาหารและรสชาติอาจจะไม่ถูกปากของท่านบ้าง โปรดคิดว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง หากท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถเตรียมน้ำจิ้มไปส่วนตัวเองได้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โชว์พาราณสี ตามรายการระบุ
 ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่าเข้าจีน
 ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลจีนกำหนด(ประกันโควิด ไม่บังคับ)
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิพย์ให้ไกด์และคนคับรถ เก็บวันละ 100 บาท/ท่าน=400บาท/ท่าน (บังคับตามธรรมเนียมจีน) ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ
เตรียมเดินทาง ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด  ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้