ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : cn12bn2

เดินทางวันที่ 6-11 มี.ค.63 “เมืองเชียงรุ้ง เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ”

Share

Share

โปรแกรมท่องเที่ยว สิบสองปันนา จีน โปรแกรมทัวร์4วัน3คืน(ไม่รวมวันเดินทาง)

ดินแดนแห่งเมืองนกยูง มนต์เสน่ห์ของชาวไทลื้อ โชว์พาราณสีที่ยิ่งใหญ่อลังการ

(โปรแกรมจอยทัวร์ คุณลูกค้ามีกรุ๊บเล็กกรุ๊บใหญ่มาร่วมจอยความสนุกกันได้นะคะ

 เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) : ชมสวนป่าดงดิบ วัดหลวงเมืองลื้อ
 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง วัดป่าเจย์ น้ำพุดนตรี
 รวม  โชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ ช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมือง

“เมืองเชียงรุ้ง เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ” สิบสองปันนา มีความหมายว่า "12 อำเภอ" คำว่า "พันนา" ไม่ได้หมายถึง นาพันผืน "พันนา" เป็นหน่วยการปกครองของคนไทในอดีต ตามหนังสือพงศาวดารโยนก เชียงรายมีพันนา พะเยามี ๓๖ พันนา ถ้าเท่ากับหน่วยการปกครองปัจจุบัน ก็คือ "อำเภอ" 

กำหนดการเดินทาง วันที่6-11มีนาคม2563  

วันที่6มี.ค.63  : ร้านคิ้มโภชนา กทม.–จ.เชียงราย
14.00น.    คณะพร้อมกัน ณ ร้านคิ้มโภชนา เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เก็บสัมภาระขึ้นรถ
15.00น.    ล้อหมุนออกเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
19.00น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอรัญญาไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

วันที่7มี.ค.63  :  อ.เชียงของ – เมืองห้วยทราย -  แขวงบ่อแก้ว – เมืองหลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) – เมืองเชียงรุ้ง
06.00 น.   คณะเดินทางถึง อ.เชียงของ โรงแรมน้ำโขง ริเวอร์ไซด์ (อาบน้ำเดยูส4คน/ห้องทำธุระส่วนตัว) พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ด่านเชียงของ อ.เชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (ฝั่งไทย)  นำท่านขึ้นรถ ปรับอากาศโดยสารซึ่งสัมปทานโดย บขส. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 สู่ด่านเมืองห้วยทราย (สปป.ลาว) ทั้งสองด่านห่างกันประมาณ 6 กม. และ ในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองฝั่ง(ไทย-ลาว)คณะต้องลากกระเป๋าหรือสัมภาระของตนเองเดินผ่าน ตม. ทั้งฝั่งไทยและลาว โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยช่วยเหลือประสานงานที่ด่านให้กับคณะที่เดินทาง จากนั้น ขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง(2) ณ เมืองหลวงน้ำทา  ร้านอาหารครัวไทย หลังอาหาร เชิญท่านถ่ายรูปคู่กับหลักกิโลเมตร ประวัติศาสตร์สำคัญ ที่ท่านจะพลาดไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นว่าจุดที่ท่านยืนอยู่นั้นเป็นศุนย์กลางที่จะไปได้ 4 ประเทศจากร้านอาหารครัวไทย ประเทศลาว ท่านจะไปแต่ละประเทศได้ในวันเดียวถ้าท่านเริ่มตรงจุดนี้ คือ ไปไทย 185 ก.ม. ไปพม่า 150 ก.ม. (กำลังสร้างสะพานระหว่างเมืองเชียงกก ลาวกับเมืองเชียงลาบพม่า) ไปจีนสิบสองปันนา 216 ก.ม. และไปเวียดนาม เมืองเดียนเบียนฟู เพียง 362 ก.ม หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่ บ้านบ่อเต็น ซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาวในระยะยาวให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดทำธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาวให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  และชายแดนจีนที่ บ้านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว/จีนแล้วออกเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีนเดินทางผ่าน เมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว
19.00 น.   เดินทางถึง เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอก เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง” ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งแม่น้ำลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน ของ Haicheng Group ซึ่งตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองเชียงใหม่ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแต่โบราณ มีชื่อ “โครงการ 9 จอม 12 เจียง” หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า “เก้าท่าสิบสองปันนา” หรือ ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS  ซึ่งโครงการนี้จะมีการประดับประดา ตกแต่งในบรรยากาศพื้นเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากหลายเท่าทวีคูณ ในบริเวณนี้จะมีตลาดไนท์บาซ่าร์ ที่จะรวมเอาแม่ค้าแม่ขายชาวไทยลื้อมาเปิดร้านขายสินค้านานาชนิดนับพันร้าน ทั้งอาหารการกิน ปิ้งๆย่างๆ ของใช้ต่างๆ รวมทั้งมีเวทีการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทั้งหมดซึ่งเป็นโชว์ ที่จีนสามารถทำการแสดงได้เหมือนต้นแบบของแต่ละชาติชนิดไม่มีที่ติ
รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ภัตตาคาร  
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นพาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก HAO YU HOTEL 4ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่8มี.ค.63 : สวนป่าดงดิบ-โรงงานหยก–หมู่บ้านมีด–ป่าดงดิบ–วัดป่าเจ-ช้อปปิ้งว่านต๋า–น้ำพุดนตรี
เช้า     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชม ฝูงนกยูง นับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นำชม การแสดงของชนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของเผ่าไอนี (อีก้อ) และชม หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ)
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง ในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ด้วยในอดีตนั้น ชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งก็คงเหมือนกับความเชื่อของคนไทยในอดีต ภายใน วัดมีเจดีย์ขาว องค์จำลอง และ เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทลื้ออย่างมาก นอกจากนั้นอุโบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกด้วย
เย็น          รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ภัตตาคาร แล้วพาท่านชม น้ำพุดนตรี กลางลำน้ำโขงสวยงามมากโชว์มีทุกวันพุธ เวลา20:30 และ วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ จะมี่2รอบ เวลา20:30และ21:30น.จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 2(ริมน้ำโขง) แล้วเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมที่พัก HAO YU HOTEL 4ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่9มี.ค.63 :  ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ –วัดหลวงเมืองลื้อ- ชมโชว์พาราณศรี
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่ ตลาดเช้าไทลื้อ หรือ ตลาดสดสิบสองปันนา สระ ช๊อปปิ้งชื้อของตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม  หมู่บ้านไทลื้อ  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ เลือกซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้ลิ้มลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เช่น ขนมจีนชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลื้อได้  นำท่าน ชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัดสิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร
บ่าย      จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติชนชาติในสิบสองปันนา รัฐบาลยูนนานลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้ง พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด จากนั้นพาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุด โชว์พาราณสี  หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีหลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าWanda ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมที่พัก HAO YU HOTEL 4ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่10มี.ค.63 :  เมืองเชียงรุ้ง - เมืองหล้า –บ่อหาญ – บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(10)ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร  ออกเดินทางสู่เมืองหล้า ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
10.30 น.   เดินทางถึง เมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว นำท่านเดินทางไปยังด่านบ่อหาญเพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น
11.00 น.   เดินทางถึงด่านบ่อหาญ นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว
12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน (11) ณ ร้านอาหารครัวไทย หลวงน้ำทา ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถปรับอากาศลาว
17.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสัมภาระทุกอย่างของท่านต้องลากผ่าน ตม.ทั้งสองฝั่ง และนั่งรถปรับอากาศโดยสาร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 กลับสู่ประเทศไทยที่ด่านอำเภอเชียงของ
17.00 น.   เดินทางถึงโรงแรม น้ำโขง ริเวอร์ไซด์ รับประทานอาหารค่ำ (12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ กลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

วันที่11มี.ค.63  :  กรุงเทพฯ
08.00 น.   คณะเดินทางถึง จุดหมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม


       
................................................................................................................
 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ

 อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง กรุงเทพฯ   
ไทยใช้รถบัส2ชั้น ข้ามด่านใช้รถบัสลาว45ที่นั่ง
คิดค่าบริการท่านละ 10,900 บาท ไม่มีราคาเด็ก 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านะ2,500บาท

 บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 51/00519

 เลขที่476หมู่13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

 โทร 045-476199,084-5135577,062-4969889,083-7347555

 อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)
 ค่าที่พักโรงแรม 3คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางเก็บท่านละ400บาท/ท่าน/ทริป 
 ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าซัก อบ รีด,ค่าโทรศัพท์

เตรียมเดินทาง

1.เงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีเลขที่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีเลขที่ 

2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุการใช้งานก่อนเดินทาง6เดือน)และเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
3.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง


กรณียื่นวีซ่าหน้าด่านต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1.    ทำได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและต้องยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน และต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะจะแยกกลับก่อนหรือหลังไม่ได้ ถ้ามีเหตุต้องเดินทางแยกจากคณะ คือจะต้องเดินทางกลับก่อนหรือหลังคณะ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อจะได้แยกทำวีซ่าเดี่ยวให้ท่านเป็นกรณีพิเศษไป
2. ส่งไฟล์รูปตามขนาดของวีซ่าจีนกำหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาว***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง ต้องถ่ายที่ร้านเท่านั้น พร้อมขอไฟล์จากทางร้าน  + ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ให้ทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ เท่านั้น และวันเดินทางต้องนำรูปที่ถ่ายไปด้วย 1 ใบพร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริง ทางบริษัทฯจะปริ้นท์วีซ่าหน้าด่านให้ท่านถือไปในวันเดินทางด้วยเพื่อโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ วีซ่าหน้าด่านทำได้ 3 ประเทศเท่านั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซีย ส่วนชาติอื่นต้องยื่นวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
3. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม หรือชาวมุสลิม สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ต้องไม่โพกศรีษะ หรือคลุมผ้าฮิญาบ 

 

Powered by MakeWebEasy.com