ดาลัท มุยเน่ 3วัน2คืน สายการบินThai vietjet Air

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : vz

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด ฟรี! ค่ารถจิ๊บ พักโรงแรมดาลัดระดับ 5 ดาว

Share

Share

 

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เที่ยวน้ำตก 
สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง 
จิบไวน์ดาลัด ฟรี! ค่ารถจิ๊บ  พักโรงแรมดาลัดหรูระดับ 5 ดาว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่51/00519
เลขที่ 476หมู่13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 084-5135577,083-7347555,062-4969889

กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2563

วันแรก     กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.10 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่  VZ940
12.55น     เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) นำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู  แดง จนกลายเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สัมผัสวีถีการหาสัตว์ทะเล แล้วเอามาขึ้นฝั่งบริเวณนี้ ชาวบ้านที่หามาได้ ก็จะเอาสัตว์ทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด ให้เราได้เห็นกันริมชายหาดเลยครับ แล้วอีกอย่าง บริเวณนี้ตอนเช้าๆ จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสัตว์ทะเลกันเยอะมากๆเรียกได้ว่า เป็นตลาดเช้าที่คึกคักที่ต้องลองมา  เดินอีกที่หนึ่ง ในมุยเน่เลยละ
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)


วันที่สอง     ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
เช้า        รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่ ทะเลทรายที่นี้ได้รับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  การเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยังไม่รวมในรายการ) ฟรีค่ารถจิ๊บลุยทะเลทรายขาว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)


เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่ม  ลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชม วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ที่นี่คือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายานค่ะ ซึ่งแม้จะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”จากนั้น นำท่านชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮ เดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย


ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัดจากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัยนำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม     สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า       รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม   นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 2509 นี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวย ๆ ที่จัดช่อไว้อย่างงดงามได้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
13.35 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

อัตราค่าบริการ/ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 084-5135577,083-7347555,062-4969889

วันที่เดินทาง

ห้องเตียงคู่

พัก2ท่าน

เด็กมีเตียงพัก3 ท่าน

 พักเดี่ยว
กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 63
8,888.-
2,500.-
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 63
8,888.-
2,500.-
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 63 วันมาฆบูชา
10,499.-
2,500.-
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 63
8,888.-
2,500.-
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 63
9,499.-
2,500.-
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 63
8,888.-
2,500.-
มีนาคม 2563
วันที่ 4-6 มีนาคม 63
8,888.-
2,500.-
วันที่ 6-8 มีนาคม 63
9,499.-
2,500.-
วันที่ 7-9 มีนาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 10-12 มีนาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 11-13 มีนาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 14-16 มีนาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 15-17 มีนาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 21-23 มีนาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 22-24 มีนาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 25-27 มีนาคม 638,888.-2,500.-
เมษายน 2563
วันที่ 1-3 เมษายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 3-5 เมษายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 8-10 เมษายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 11-13 เมษายน 63 วันสงกรานต์11,499.-2,500.-
วันที่ 13-15 เมษายน 63 วันสงกรานต์11,499.-2,500.-
วันที่ 17-19 เมษายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 22-24 เมษายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 24-26 เมษายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 25-27 เมษายน 639,499.-2,500.-
พฤษภาคม 2563
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 63 วันแรงงาน 9,499.- 2,500.-
วันที่ 3-5 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 63 วันวิสาขบูชา 9,499.- 2,500.-
 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 63 8,888.- 2,500.-
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 63  9,499.- 2,500.-
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 63 8,888.-2,500.- 
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.-
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 639,499.-2,500.-
มิถุนายน 2563
วันที่ 3-5 มิถุนายน 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา8,888.-2,500.-
วันที่ 5-7 มิถุนายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 10-12 มิถุนายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 12-14 มิถุนายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 17-19 มิถุนายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 19-21 มิถุนายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 20-22 มิถุนายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 24-26 มิถุนายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 26-28 มิถุนายน 639,499.-2,500.-
กรกฎาคม 2563
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 9,499.- 2,500.-
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 638,888.-2,500.-
สิงหาคม 2563  
วันที่ 5-7 สิงหาคม 638,888.-2,500.- 
วันที่ 7-9 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 12-14 สิงหาคม 63 วันแม่แห่งชาติ9,499.-2,500.-
วันที่ 14-16 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 15-17 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 19-21 สิงหาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 21-23 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 26-28 สิงหาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 28-30 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 29-31 สิงหาคม 639,499.-2,500.-
กันยายน 2563  
วันที่ 2-4 กันยายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 4-6 กันยายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 9-11 กันยายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 11-13 กันยายน 63
9,499.-2,500.-
วันที่ 16-18 กันยายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 18-20 กันยายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 23-25 กันยายน 638,888.-2,500.-
วันที่ 25-27 กันยายน 639,499.-2,500.-
วันที่ 26-28 กันยายน 639,499.-2,500.-
ตุลาคม 2563  
วันที่ 2-4 ตุลาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 7-9 ตุลาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 9-11 ตุลาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 10-12 ตุลาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 11-13 ตุลาคม 63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.99,499.-2,500.-
วันที่ 14-16 ตุลาคม 638,888.-2,500.-
วันที่ 16-18 ตุลาคม 639,499.-2,500.-
วันที่ 21-23 ตุลาคม 63 วันปิยมหาราช9,499.-2,500.-


ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง
 ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท   พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
Ø เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
Ø ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
Ø ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ     

หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com