ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ✈️บิน Vietjet Air VZD1

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VZD1

▶️ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ▶️ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) ➡️ถ่ายรูปคู่กับสะพานมังกรพ่นไฟ ➡️ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus ➡️พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 2 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 5 ดาว

Share

Share

VZD1  ดานัง บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน

Charter Fight โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR  


 นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 ถ่ายรูปคู่กับสะพานมังกรพ่นไฟ
 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 2 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 5 ดาว


 ไม่รวมตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม /และหลังกลับจากดานัง RT-PCR อีก 1 ครั้ง

กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
เนื่องจากเครื่องบินที่ใช้จะเป็นการเหมาลำ ดังนั้นเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง


กำหนดการเดินทาง: 31 ธันวาคม2564 – 3มกราคม 2565
วันแรก กรุงเทพ –ดานัง – COVID TEST – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร
07.30น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.50น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ……
12.30น.  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านตรวจเอกสารวีซ่า (รวมในทัวร์แล้ว) พร้อมเดินทางเข้าโรงแรมเพื่อตรวจ COVID TEST โดยทำการ RT-PCR (รวมในทัวร์แล้ว)
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร Rise Mount Hotel
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก พร้อมกับนั่งรถบัสเที่ยวชมเมืองดานัง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Rise Mount Hotel
เชิญท่านถ่ายรูปกับ สะพานมังกรไฟ ที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ (ถ่ายบนรถ) หรืออาจจะได้ลงไปถ่ายด้านล่าง (แจ้งหน้างานอีกครั้ง)
 ที่พักเมืองดานัง Rise Mount Hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่สอง วัดหลิงอิ๋ง – พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - บาน่าฮิลล์
เช้า   รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง จากนั้นนำท่านไป พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม ดานังตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกันยาและจึงญือเวือง ถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ค้นพบสิ่งของวัตถุเช่น ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้องท้าปเหมิ่น ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจสถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ Brilliant SeaFood Restaurant
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
 ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS


วันที่สาม บาน่าฮิลล์
เช้า    รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์
ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์เต็มวัน รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาด้วยหมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์เต็มวัน COVID TEST โดยทำการ RT-PCR (รวมในทัวร์แล้ว)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
 ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม ได้เวลาอันเหมาะสมจากนั้นนำท่านลงจากบาน่าฮิลล์ สู่เมืองดานัง
นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง    บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น
13.15น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ…….
14.55 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

วันที่ 31 ธ.ค. 64 -3ม.ค.65

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน

ท่านละ 26,899.- 

พักเดี่ยว

ท่านละ 7,900.-


ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เก็บท่านละ 1,000บาท ตลอดการเดินทาง
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,000 บาท


อัตราค่าบริการรวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
-ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
-ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่มก่อนการเดินทาง
-ค่าอาหารตามรายการระบุ
-ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-ค่าเบี้ยประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US
-รวมตรวจ RT-PCE 2 ครั้ง ที่อยู่เวียดนาม ไปถึงดานัง – ก่อนกลับไทย 1 วัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
-ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่ารวจ RT-PCE ก่อนเดินทาง 72 ชม ทีไทยก่อนขึ้นเครื่อง / และวันที่กลับถึงประเทศไทยและที่พัก 1 คืน
เงื่อนไขในการจอง
•ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
•กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
การยกเลิก
1.การยกเลิกการเดินทาง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป หักค่าใช้จ่ายตามจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่าย 50% หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง
•ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2.การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป (เปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ทั้งน่าน)
3.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

Powered by MakeWebEasy.com