ทัวร์เวียดนามกลางโดยรถโค้ชเดินทางกลางวันโปรแกรม 6วัน 3 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ตามรอยมรดกโลก พักบนเขาบานาฮิลล์แบบฟินๆๆ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Vn002

เดินทางกลางวัน กรุงเทพฯ- มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์โปรแกรม 6วัน 3 คืน ตามรอยมรดกโลก พักบนเขาบานาฮิลล์แบบฟินๆๆเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน /หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน/นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิวล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส /ขอพรที่วัดเทียมมู่/ชมพระราชวังไดโนย /อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดองบา /ล่องเรือฟังเพลงพร้อมชมการแสดงดนตรีโบราณเรือมังกร *** พิเศษ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม แหนมเนือง และอาหารทะเลครบ ***

Share

Share

          ทัวร์เวียดนามกลางเริ่มที่.. กรุงเทพฯ- มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
โปรแกรม 6วัน 3 คืน ตามรอยมรดกโลก พักบนเขาบานาฮิลล์แบบฟินๆๆ
  เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน /หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน/นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิวล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส /ขอพรที่วัดเทียมมู่/ชมพระราชวังไดโนย /อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดองบา /ล่องเรือฟังเพลงพร้อมชมการแสดงดนตรีโบราณเรือมังกร
                   *** พิเศษ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม แหนมเนือง และอาหารทะเลครบ *
 
วันที่ 20 ธ.ค.65 : กรุงเทพฯ-มุกดาหาร -ศาลพ่อปู่พญานาค อนันตนาคราช  (B/L/D)
05.30น.     คณะพร้อมกัน ณ หน้าร้านอาหารคิ้มโภชนา เก็บกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ จ.มุกดาหาร (บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง)
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
บ่าย          ออกเดินทางต่อ สู่ จ.มุกดาหาร
15.00น.     ถึง มุกดาหาร นำทานสักการะ ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช (Shrine of the Venerable Naga Ananta Nakarat) โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคอนันตนาคราชเลื้อยพันเสาสีทองและหันพระเศียรออกสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งมีความสง่างามและน่าเกรงขามเป็นอย่างมาก และยังถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งความศรัทธาของชาวมุกดาหารและผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ำโขงอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาในพญานาค
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมพลอยพาเลส (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 21 ธ.ค.65 : มุกดาหาร – สะหวันนะเขต-ด่านลาวบ๋าว-เมืองเว้ - เมืองดานัง –สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน  - (B/L/D)
06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางผ่านด่าน ตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่  2 เข้าด่าน ตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) รอทำเอกสาร ถ่ายรูปรวมหน้าด่านเพื่อเป็นที่ระลึก   
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้น      นำท่านออกไปทีด่าน แดนสะหวัน (ลาว) และLao Bao (เวียดนาม) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศสามารถแลกเงินด่องได้ที่นี้ จะมีพนักงานหรือธนาคารเคลื่อนที่ไว้คอยบริการแลกเงิน
จากนั้น       นำท่านเดินทางต่อ ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ที่มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวและทันสมัยที่สุดในแถบอินโดจีน สู่ เมืองดานัง เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่า
16.30น.     คณะเดินทางถึงเมืองดานัง นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมา

จากนั้น    ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตนเพื่อที่เมื่อเติบใหญ่เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก merry Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 22 ธ.ค.65 :  เมืองดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-วัดลินห์อึ๋ง-บานาฮิลล์        (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ได้เวลาสมควรออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน
หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้เรือพายมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี

ได้เวลาสมควรนำท่านอิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนมีสินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย 
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น       นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

จากนั้น       ท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง ภูเขาบานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างหมู่บ้านฝรั่งเศส กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นไปยังยอดเขา ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ

จากนั้น       อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ตามอัธยาศัยอย่างเต็มอิ่ม
เย็น           บริการอาหารเย็น ณ  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
ที่พัก           โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

วันที่ 23 ธ.ค.65 :  บาน่าฮิลล์-เมืองดานัง-ชายหาดลังโก- -เมืองเว้ -  พระราชวังโบราณ Dai Noi- ล่องเรือแม่น้ำหอม     (B/L/D)
เช้า              อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยหมอกสายลมแสงแดดตอนเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทุกท่านชมสวนดอกไม้ถ่ายรูป บรรยากาศตอนเช้า อีกครั้ง
09.30น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมนั่งกระเช้ากลับลงมา แล้วออกเดินทางสู่เมืองเว้
เที่ยง         แวะชายหาดลังโก รับประทานอาหารเที่ยง ณ lucky pearl Lang co อาหารทะเลกันสดๆ เดินทางต่อ
15.00น.   เดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะ ล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นำท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษรที่ทำการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน   แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง เข้าเช็คอินที่โรงแรม Huong Giang Hotel หรือเทียบเท่า

จากนั้น       อิสระช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบา(Dong Ba Market) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น     นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม (Huong) ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยา และชมการแสดงฟังดนตรีโบราณจากชาวเวียดนาม
จากนั้น       เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้
วันที่ 24 ธ.ค.65   :   เว้-วัดเทียนมู่-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร –กรุงเทพฯ      (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารตอนเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนำท่านชม วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่เจดีย์เทียนมู่ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมัน เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม 

จากนั้น       นำท่านเดินทาง สู่ สะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาว เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น       นำท่านเดินทางต่อ สู่ มุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.มุกดาหาร 
จากนั้น       รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเรือนนรินทร์ หลังอาหารเดินทางต่อ
วันที่ 25 ธ.ค.65   :   กรุงเทพฯ    
.....          ถึงจุดหมาย....กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
     

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 
 
อัตราค่าบริการท่านละ 12,999 บาท
ติดต่อสอบถามจองทัวร์ ได้ที่ เฮียตี๋  เจ้ฮุ้ง
คุณจิ๊บ 063-2455455
 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ รับ-ส่ง กรุงเทพฯ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
  ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ(ลาวและเวียดนาม)  เก็บท่านละ =400บาท

เตรียมเดินทาง  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้