ทัวร์เวียดนาม บินเหมาลำ NEW YEARS ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT-VN297_VZ

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2566 ฮานอย ซาปา นั้งกระเช้าฟานซีปัน ปฏิมากรรมMoana ฮาลอง นิงห์บิงห์ ตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน บินเหมาลำ พิเศษ! บุพเฟ่ต์ SEN ชาบูปลาแซลม่อน+ไวท์แดงดาลัด

Share

Share

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต                           (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

03.00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.15 น.        ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VZ 8930 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป)

08.05 น.        เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เฝอ เวียดนาม)

เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร



 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น          นำท่านชมโบสถ์หินซาปา ที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส แต่เดิมมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองนี้ ทำให้มีการสร้างโบสถ์นี้ขึ้นเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีมิสซาในวัดหยุด แต่ในปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ไว้เป็นที่รำลึกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากในเมืองซาปา



นำท่านช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ตให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมายตามอัธยาศัย

ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด

               สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)



วันที่สอง         ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต                                                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)                   

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา

จากนั้น  นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง นำท่านขึ้นสู่ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

หมายเหตุ : จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน มี2เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา คือ เดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ นั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท/ท่าน (ท่านใดจะขึ้นรถรางสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่หน้างานได้เลยค่ะ/ครับ)


หมายเหตุ2 : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 จากนั้น         นำท่านสู่  โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้ายกับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับมุมน่ารักๆ ที่เมื่อมองไปด้านหลังจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟิน


นำท่าน          เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย



   

ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้น         นำท่านเข้าที่พัก M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม         ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย                           (เช้า/กลางวัน/เย็น)                   
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น       นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นำท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น          นำท่านถ่ายรูปจัตุรัสบาดิ่ญ(Badinh) เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านคำประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของทำเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย นำท่านชมโบสถ์ฮานอย(St.Joseph Cathedral) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนาม ถูกออกแบบตามสไตล์ของวิหารนอทเทอร์ดาม กรุงปารีส และเป็นศูนย์รวมของชาวคริสนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอีกด้วย

นำท่าน          ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้น        นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัดโบราณวัดหง๊อกซิน(ด้านนอก) สถานที่แห่งนี้มี เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลานาน นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ



ค่ำ               ä บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET

จากนั้น          สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  GOLDEN LAKE 5*  หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)



วันที่สี่           ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวัน/บั๋นหมี่+บนเครื่อง)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน          ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด     



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

                ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ

19.10 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท Thai Vietjet (VZ)

                เที่ยวบินที่ VZ 8931 (รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขากลับ)

21.00 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

************************************************************************

                         

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง
วันเดินทางกลับ
จำนวนต่อกรุ๊ป
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ธ.ค. 65
02 ม.ค. 66
20+1/BUS
28,999
28,999
10,000

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการรวม

ü  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Vietjet  (VZ)

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ü  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ü  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ü  ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ü  น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ü  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ü  ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ü  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ü  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ü  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-             ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-          หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-             ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

-           ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

 

การจองทัวร์ :

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

·         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·         ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

·         ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

·         กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

·         ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ

 

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

·      คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง

·      กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

·      กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

·      กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

·      กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

·      เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ø  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

Ø  เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Ø  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

Ø  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Ø  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว

Ø  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

Ø  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

Ø  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Ø  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

Ø  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม

Ø  ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม

Ø   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี  เพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

 

*******************************************************************

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้