มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT-LAO61_FD

มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

Share

วันแรก       กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด   (-/-/เย็น)   
11.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย Thai Air Asia(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ FD1030 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง)**บนเที่ยวบินไม่มีอาหารทั้งขาไปและกลับ**
15.20 น.      เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว
ค่ำ         รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำท่านช้อปปิ้งตลาดมืด (NIGHT MARKET) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่าน  เข้าสู่พักที่ Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง      ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี   (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
05.30 น.   ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋
จากนั้น       นำท่านเยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้วิธีการทำ อาทิ การทำงานกระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว
จากนั้น     เดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
จากนั้น  นำท่านอิสระแวะพักผ่อนที่ สวนพูนสุข คาเฟ่ ชื่อร้าน (Joma Bakery) โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นอาหารแบบฟาสต์ฟูดส์ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุกกี้และ เค้ก (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม)
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย   นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำ 
ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่พักที่ Angthong Hotel  หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม       หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม      พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย ชม วัดวิชุนราช นำท่าน   นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
จากนั้น     นำท่านชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิน” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย       จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ ธรรมชาติตลอดสองข้างทางในรถไฟ
*เนื่องจาก ตั๋วรถไฟเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ*
**รถไฟอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
14.30 น.      เดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียง
จากนั้น      ให้ท่านอิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน
จากนั้น     นำท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ สำหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน (บอลลูนไม่รวมในค่าบริการ)
**หมายเหตุ!! ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถนั่งบอลลูนได้(หากท่านใดสนใจขึ้นบอลลูนรบกวนแจ้งให้ทราบล่วหน้า)**
จากนั้น       นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ จนได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)
ค่ำ       บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พัก Inthira Vangvieng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่  วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ •กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่เวียงจันทน์ นำท่านสักการะ วัดพระธาตุหลวง(THATLUANG PAGODA) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนาสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ
นำท่าน       ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (VICTORY MONUMENT) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติวัตไตเมืองเวียงจันทน์
14.30 น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1041
15.40 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน รบกวนดูในตารางท้ายโปรแกรมอีกครั้งค่ะ**
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง
วันเดินทางกลับ
จำนวนต่อกรุ๊ป
ไฟล์ทและเวลาบิน
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 มี.ค.65
26 มี.ค.66
24+1FD1030 13.55-15.20
FD1041 14.30-15.40
17,99916,9993,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,000 บาทอัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
*โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
 
อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป ดอนเมือง - หลวงพระบาง- เวียงจันทน์ - ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ช/รถตู้(VIP)รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางอัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 8,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
·ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
·         ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
·ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
·ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
·ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
·ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
·กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
·ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ
·บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
·คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
·กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
·กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
·เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
·รถไฟอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจ หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีผู้ที่เดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส (ฉบับจริง/สำเนา) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**
 


 

 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้