ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สิบสองปันนา คุนหมิง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ALSK_NK065

เที่ยว2ประเทศ ลาว-จีน หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็ว โปรแกรม 6 วัน 5 คืน อารยะธรรม 2 แผ่นดิน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

Share

เที่ยว2ประเทศ ลาว-จีน หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-คุนหมิง
นั่งรถไฟความเร็ว โปรแกรม 6 วัน 5 คืน อารยะธรรม 2 แผ่นดิน
พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
โปรแกรม:ทัวร์เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สิบสองปันนา คุนหมิง
เวลา: 6 วัน 5 คืน
ระหัส:ALSK_NK065
 
วันที่หนึ่ง : ด่านหนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง
(***เพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เก็บสัมภาระเรียบร้อย***)
07.30น. รับคณะที่สนามบินอุดรฯ รับคณะที่ด่านหนองคาย
จากนั้นนำคณะ ผ่านพิธีการข้ามด่าน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อ สู่ ด่านท่านาแล้ง สปป.ลาว แล้วออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์
11.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง รถไฟ EMUขบวนที่C82 
12.58น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถ เดินทางเข้าตัวเมือง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ปากห้วยมีชัย
จากนั้น ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้าง
ต่อด้วย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เข้าชม วัดวิชุล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีน ประเทศอินเดียเข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารขมุ หลังอาหารนำท่านเดินช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : สถานีรถไฟเมืองหลวงพระบาง-ด่านบ่เต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา เชียงรุ้ง
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟ
09.53น. ออกเดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น รถไฟ EMUขบวนที่D888 11.07น. ขบวนรถไฟ เดินทางถึงด่านบ่อเต็น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านบ่อหาน-จีน 
เที่ยง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ออกเดินทางต่อ สู่ ด่านบ่อหาน ดำเนินการแจ้งเอกสารผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน (ทำวีซ่ากรุ๊ปที่หน้าด่านประมาณ1-2ช.ม.) (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย1ชม.) แล้วนั่งรถไฟต่อ เดินทาง สู่ สิบสองปันนา20.30 น. เดินทางถึงสิบสองปันนา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เข้าที่พัก โรงแรม JIN DI A  (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  สวนป่าดงดิบ-หมู่บ้านไทลื้อ-โชว์พาราณสี
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน  อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น
จากนั้น นำท่าน เข้าชมการแสดง อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ชมการแสดงของเหล่านางเงือก และชมปลาหลากหลายสายพันธุ์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยลื้อ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทลื้อ)
จากนั้น พาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี (ไม่รวมในค่าแพ็คเกจทัวร์) หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกใน ตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง เข้าที่พัก โรงแรม JIN DI A (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ : วัดป่าเจย์-สถานีรถไฟเชียงรุ้ง-คุณหมิง -อุทยานป่าหิน-เมืองโบราณกวนตู้
06.00น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ชม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)
จากนั้น เดินทาง สู่ สถานีรถไฟเชียงรุ้ง….. ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟคุณหมิง ...... เดินทางถึงคุณหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน  ชมปฏิมากรรมตามธรรมชาติ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง40.000ไร่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2-3ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก”ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำแต่มือเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จีนกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และการกัดเชาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไปจากนั้น ชมเมืองโบราณกวนตู้  เป็นเมืองบรรยากาศแบบโบราณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน มีหลากหลายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีน ซึ่งส่วนกลาง ลานอเนกประสงค์ มีเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้นั้น ก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบตอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เข้าที่พักโรงแรม....(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า : เขาซีซาน-น้ำตกคุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทาง สู่ เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า
จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ชึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ชันกุ้ยชึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง380ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับว่าไดเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
จากนั้นนำท่านไปที่ถนนคนเดินหวางฟู่ ช้อปปีงอิสระ
18.00น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม......คุณหมิง
วันที่หก : คุณหมิง -สถานีรถไฟคุนหมิง-เวียงจันทน์-ด่านหนองคาย
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้น นำท่าน สู่ สถานีรถไฟคุณหมิง เพื่อเดินทางไปยังบ่อหานและนครหลวงเวียงจันทน์ ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนบ่อหาน(จีน) -บ่อเต็น(ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีนและ สปป.ลาว
จากนั้น เดินทาง สู่ เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
รับประทานอาหารเที่ยงที่บ่อเต็น 
ค่ำ เดินทางถึง สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้น นำท่าน เดินทางกลับ สู่ ด่าน(ไทย) หนองคายผ่านพิธีเข้าไทยโดยสวัสดิภาพทุกท่าน


…………จบโปรแกรมทัวร์.............

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา  ร้านยางพารา  ร้านสมุนไพร  ร้านหยก  ตามนโยบายรัฐบาลจีน
 
อัตราค่าบริการ/ท่าน ราคารับส่ง สนามบินอุดรธานี
โรงแรม/จำนวนจำนวน8-10ท่านจำนวน11-20ท่าน
จำนวน31-40ท่าน
เดี่ยว 3 ดาว4ดาว  **ไม่มีราคาเด็ก  **พักเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน**พักเดี่ยว 4 ดาวเพิ่ม 4,500 บาท/ท่าน
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 2ท่าน/1ห้อง กรณีที่มาไม่ครบคู่จะเป็นพัก3ท่านใช้3เตียง
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
 ค่าทำพาสปอร์ต ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป 1,000บาท
 ค่าเช้าชมโชว์พาราณสี 800/ ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินทุกเที่ยวบิน
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวม
 ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนคับรถ(จีน) เก็บท่านละ 1,000บาท/ทริป (บังคับตามธรรมเนียมจีน) ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง  
ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 7 วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้