ทัวร์ลาว จีน สิบสองปันนา มหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-จีน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ๋J01_AJL

เมืองหลวงพระบาง มรดกโลกของ สปป.ลาว สิบสองปันนา:สัมผัสอารยะธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำล้านช้าง วิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง,ชมสวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว ต่อด้วยชมการแสดง โชว์ระบำใต้น้ำของเหล่านางเงือก

Share

มหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-จีน


เมืองหลวงพระบาง มรดกโลกของ สปป.ลาว
สิบสองปันนา:สัมผัสอารยะธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำล้านช้าง วิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง,ส่วนชาวจีนเรียกว่า “จิ่งหง” เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อชมสวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว  ต่อด้วยชมการแสดง โชว์ระบำใต้น้ำของเหล่านางเงือก วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง หมู่บ้านไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง วัดป่าเจ ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง รวมโชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ

อุ้มรักทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
วันที่13 เมษายน 2567 : ด่านหนองคาย-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง (-/L/D)
(***เพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เก็บสำพาระเรียบร้อย***)
07.30น.   รับคณะที่ด่านหนองคาย
จากนั้น  นำคณะ ผ่านพิธีการข้ามด่าน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อ สู่ ด่านท่านาแล้ง สปป.ลาว แล้วออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์
10.00น.  รถไฟ EMUขบวนที่C92 ออกเดินทาง สู่ เมืองหลวงพระบาง
12.24น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสำภาระขึ้นรถ เดินทางเข้าตัวเมือง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ปากห้วยมีชัย
จากนั้น      ชมขบวนแห่นางสังขาร อิสระเล่นน้ำสงกรานต์
จากนั้น      เดินทาง สู่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
เข้าชม  วัดเชียงทอง วัด เก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ


ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ
แล้วเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 14 เมษายน 2567 : สถานีรถไฟเมืองหลวงพระบาง- เชียงรุ้ง -เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง (B/L/D)
05.30น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตราที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง
09.57น.    ออกเดินทาง สู่ เมืองเชียงรุ้ง
11.07น.   ขบวนรถไฟ D888
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง
(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย1ชม.)
20.30 น.   เดินทางถึง เมืองเชี้ยงรุ้ง  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เจดีย์ทอง ใจกลางเมืองใหม่ ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
เข้าที่พัก โรงแรม Wu Tuo bang Hotel (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 15 เมษายน 2567   :  หมู่บ้านไทลื้อ-วัดป่าเจย์-สวนป่าดงดิบ -โชว์พาราณศรี (B/L/D)
07.00น.  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยลื้อ
จากนั้น      ชม วัดป่าเชต์มหาราชฐาน หรือ วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง) เป็นวัดของชาวไทลื้อ เป็นจุดศูนย์รวมชาวไทลื้อที่นับถือศาสนาพุทธ
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน  อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น
จากนั้น      นำท่าน เข้าชมการแสดง อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ชมการแสดงของเหล่านางเงือก และชมปลาหลากหลายสายพันธุ์
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทลื้อ)
จากนั้น      พาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี
หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง
เข้าที่พักโรงแรม Wu Tuo bang Hotel (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 16 เมษายน 2567  : สถานีรถไฟความเร็วสูง - ด่านบ่อหาน-ด่านบ่อเต็น -เวียงจันทน์-หนองคาย (B/L/-)
06.00น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น      เดินทาง สู่ ด่านบ่อหาน โดยรถบัส
11.00น.    เดินทางถึงด่านบ่อหานผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านบ่อเต็น
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังลังอาหารช็อบปิ้งดิวตี้ฟรี (ละลายเงินหยวน)
13.35น.    เดินทาง สู่ สถานีรถไฟบ่อเต็น นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยรถไฟความเร็วขบวนที่D87
16.34น.    เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เก็บสำภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ หนองคาย ส่งคณะออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

…………จบโปรแกรมทัวร์.............


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
***ราคานี้เข้าร้านชอบปิ้งสิบสองปันนา  ร้านยางพารา  ร้านสมุนไพร  ร้านหยก  ตามนโยบายรัฐบาลจีน


อัตราค่าบริการรับส่งด่านหนองคาย
คิดค่าบริการ ท่านละ 17,500 บาท
**ไม่มีราคาเด็ก  **พักเดี่ยว เพิ่ม 4,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 2ท่าน/1ห้อง กรณีที่มาไม่ครบคู่จะเป็นพัก3ท่านใช้3เตียง
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่ารถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวที่ระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
 ค่าเช้าชมโชว์พาราณสี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์ เก็บท่านละ 800 บาท (บังคับตามธรรมเนียมจีน)
 ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง 
 ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน) ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้