ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลนโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

Last updated: 5 ก.ย. 2566  |  10308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลนโปรแกรม 3 วัน 2 คืน

 ง่ายๆ แสกน QR Code เพื่ออ่านโปรแกรมผ่านมือถือของท่าน

วันแรก     ด่านปอยเปต–องค์เจค องค์จอม-โตนเลสาบ    (ฺB/L/D)
06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่อุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า เข้าสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ด่านปอยเปต หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านออกเดินทางผ่านเมืองศรีโสภณ สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 152 กม.
12.00 น.คณะเดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุบเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร เสียมราฐ ชื่อท้องถิ่นคือ เสียมเรียบ จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา เพราะปัจจุบัน เสียมราฐ กลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ และตั้งเป้าหมายว่าต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตให้ได้ ทำเลดีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเขมร ซึ่งเมืองเสียมราฐแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ ‘นครวัด’ สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่รวมกันกว่า 1.6 ล้านตารางเมตร และเป็นเทวสถานที่ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรนครวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ‘เมืองพระนคร’

13.00 น. นำเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศกัมพูชา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรีอีกด้วย โตเลสาบ เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้านแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนาม และจาม อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเวิ้งว้างเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง เก็บภาพแห่งความประทับใจ ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
15.30น.เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ นำคณะเข้าซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อเข้าชมกลุ่มปราสาทต่างๆของวันพรุ่งนี้
จากนั้น นำคณะไป นมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจ็ค องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองมีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก ตามประวัติเล่าว่าองค์เจ็กกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากที่ไปทำบุญมากลับบ้านก็นอนหลับแต่กลับไม่พื้นขึ้นมาอีกบิดาและมารดาเกิดความเสียใจและอาลัยในตัวของลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจก และองค์เล็กนามว่าองค์จอม และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ มาก
18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าที่พักโรงแรม Smiling Hotel and Spa หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด      (B/L/D)
เช้า    อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารออกเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี อัญมณีเพชร น้ำเอกทางลวดลาย เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดใน ประเทศกัมพูชา เนื้อหินทรายสีชมพูสลักลาย  มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์  คมบางชัดเจนเป็นงานประณีตที่สุดของงานแกะสลักหินทราย ได้รับการขนานนามว่าเป็น รัตนะแห่งกำพูชา เป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมราฐ ในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร 
 
แล้วเข้าชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็น วัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรมนั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุกปราสาทจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้น สะปงใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตริย์นิยมฮินดูได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรมจึงไม่หลงเหลือศิลปะให้เห็นมากนัก เนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปะกรรม

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  ชมกลุ่มปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริง นำชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ
 
จากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรคือ ยอดปราสาททุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชน
จากนั้น เดินทางผ่านชม บัลลังก์ช้าง ฐานของพลับพลา สร้างด้วยหินจำหลักและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ เข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “นครวัด” ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ นั่นคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย โดยถวายเป็นพุทธบูชา  ชมรูปแกะสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วยเราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบเทียบกับบุโรพุทโธของชวาและปิรามิดของอียิปต์ได้อย่างไม่น้อยหน้ากัน  จนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา  ที่ตระการตาในแบบศิลปะขะแมร์ ด้วยเครื่องประดับศีรษะและท่วงท่าร่ายรำ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถอดแบบมาจากรูปสลักหินนางอัปสราในปราสาทนครวัด ประหนึ่งทำให้นางอัปสราซึ่งเป็นรูปสลักหินนับพันปีมีชีวิตขึ้นมาผ่านการแสดงนี้ที่พัก  โรงแรม   Smiling Hotel and Spa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    เมืองเสียมเรียบ–เขาพนมกุเลน-ด่านปอยเปต        (B/L/-)
เช้า     อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่ นำเดินทางสู่ ยอดเขาพนมกุเลน (Phnom Kulen National Park) หรือ มเหนทรบรรพต เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สำคัญในประเทศกัมพูชา บนเทือกเขาพนมกุเลนยังเป็นต้นแม่น้ำ ลำธารจะไหลผ่าน แผ่นทับหลังรูปสลัก น้ำในลำธารนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี อีกด้วย  นอกจากนี้ชาวฮินดูยังมีความเชื่อว่าพนมกุเลนเป็นที่ตั้งของมเหนทรบรรพต มเหนคร หมายถึง พระศิวะ ส่วนบรรพตนั้นหมายถึง ภูเขา ความหมายของเมืองจึงเป็นที่อยู่ของพระศิวะ พนมกุเลนจึงเป็นนิมิตรรูปของเขาพระสุเมรุราชที่มี 109 ยอด ยอด  สูงสุดคือยอดเขาไกรลาศ เป็นที่อยู่ของพระศิวะ และพระนางอุมาเทวี และพนมกุเลนยังเป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์ หลังจากนั้นมาอีก 300 ปี จึงมีการสร้างปราสาทนครวัดขึ้น ร่องรอยของปราสาทบนเขาพนมกุเลนจึงพบเป็นปราสาทหลังเล็ก ๆ และมีสภาพทรุดโทรม มีเพียงแต่ศิวลึงค์ที่ถูกแกะสลักอยู่ใต้น้ำนับพันอันที่ยังคงสภาพดีอยู่ ซึ่งศิวลึงค์นับพันองค์ที่อยู่ใต้น้ำนั้น เป็นของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บูชาศิวลึงค์ว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนพระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ซึ่งก็คือนางอุมาเทวีชายาของพระศิวะ และมีความเชื่อของชาวฮินดูที่ว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกริมน้ำตก ได้เวลาแล้วเดินทางสู่ด่านพรมแดนปอตเปรต อรัญประเทศ
17.00 น.   นำท่านผ่านพิธีการข้ามพรมแดน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
 

.............................................................................

 • *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  *การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  *การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง
  สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 
  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ โปรแกรม 3วัน2คืน  มีเขาพนมกุเลน
  ยังไม่รวมด่าน VIP.200บาท
  ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว,ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์,ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ
  โรงแรม2-4ท่าน5-7ท่าน8-10
  พักเดี่ยว
  3ดาว   
  4ดาว   
  ไม่มีราคาเด็ก

  ราคาค่าบริการนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมการผ่านแบบวีไอพีด่านฝั่งประเทศกัมพูชา 200 บาท
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไข)

  ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถยนต์รับ-ส่ง จ.สระแก้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 100 บาท/คน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

  เตรียมเดินทาง  - ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน  
  - เงินมัดจำล่วงหน้า 20% ณ วันจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

  บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
  นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)
  Tel. 084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555, Tel/Fax 045-476199
  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.com     https://www.aumlucktour.net/
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้