ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ไปรถกลับรถเริ่มมุกดาหาร

Last updated: 24 พ.ย. 2565  |  6753 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ไปรถกลับรถเริ่มมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก
เว้ พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมที่เก่าแก่ วัดเทียนมู่ศักดิ์สิทธิ์
ฮอยอัน เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง


โปรแกรมทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ไปรถกลับรถเริ่มจากมุกดาหาร

วันที่หนึ่ง    : จ.มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – เมืองดานัง    (B/L/D)

06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่บริษัทอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพลอยพาเลส(1) ออกเดินทางสู่ด่านมุกดาหาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางด้านศุลกากร ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  สู่ แขวงสะหวันนะเขตลาว ไกด์สาวลาวให้การต้อนรับ แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจพิเศษสายใหม่หมายเลข ถึงบริเวณชายแดนลาว เวียดนาม บ้านแดนสวรรค์
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)  ที่ร้านอาหารนางเห่ย ด่านแดนสวรรค์ (ไกด์ลาวสาวสวยทำเอกสารรอ) ได้เวลา ออกเดินทางสู่ ด่านแดนสวรรค์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่ ด่านลาวบาว เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก (ไกด์สาวลาวลง ไกด์สาวเวียดนามขึ้นมาต่อ)ออกเดินทางต่อสู่เมืองดานัง ผ่านเมืองเว้ แล้วลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ที่สร้างตัดภูเขาหลายลูก ใช้เวลาไม่นานก็ถึงเมืองดานัง ผิดกับสมัยก่อนต้องวิ่งขึ้นเขาลงเขา ใช้เวลานานกว่าจะถึงเมืองดานัง
19.00 น. ถึงเมืองดานัง มหานคร เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่า เยี่ยมชมอย่างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่ออย่างไบเบียนนอนเนื้อก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน สิ่งเหล่านี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก จนทำให้อดีตหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กลับกลายเป็นเมืองท่าที่น่าเยี่ยมชมที่ สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
รับประทานอาหารเย็น (3)ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้า สู่ โรงแรม Da Nang Riverside Hotel (หรือเทียบเท่า) ที่เมืองดานัง

วันที่สอง  : เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน-เมืองเว้-พระราชวังดายโน้ย-ตลาดดองบา    (B/L/D)

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทาง สู่ เมืองฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 (Hội An) ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาหรับใน สมัยจามปา
....ถึง เมืองฮอยอัน ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ  เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ต่อด้วยการ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะงานฝีมือ โคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก  กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลอง ภาพเขียน ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ผ่าน...ถึง หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก เป็นหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต  เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย   ออกเดินทางต่อ     
11.30 น. เต็มอิ่มกับอาหารกลางวัน(5)แบบซีฟู๊ต ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก ร่วมถ่ายรูปที่ริมทะเลหาดลังโก ช้อบปิ้งของฝาก ไข่มุก กระเป๋า ออกเดินทางสู่เมืองเว้
15.30 น. คณะถึง เมืองเว้ เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครอง ด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม ต่อด้วยการเข้าเยี่ยมชม “พระราชวังเว้” หรือ “พระราชวังดายโน้ย” พระราชวังต้องห้าม โบราณสถานในเมืองที่ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2536 พระราชวังเว้ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก "พระราชวังกู้กง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มาเต็มเหนี่ยวเพราะถูกปกครองโดยจีนนับ พันปี มองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ  พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ไทเฮา หรือชุดนางสนม (ท่านละ 80 บาท) เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ต่อด้วยช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง  เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก มากมาย ราคาถูกอาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,ชุดอ๋าวใหญ่,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Huong Giang Hotel Resort & Spa   (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  เมืองเว้-เมืองสะหวันนะเขต-มุกดาหาร    ( B/L/-)

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระ เข้าไหว้พระขอพรที่ วัดเจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เป็นวัด ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม สร้างขึ้นในสมัยจาม โดยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่น คือ เจดีย์เทียนมู่  ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮว้มาตั้งแต่ปี 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับ ความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแล้วเทียนมู่ยังมีความสำคัญในแง่ของการ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจอีกด้วย  พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอำลาเมืองเว้ออกเดินทางกลับตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว  มีสินค้าจากต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารเที่ยง(8) ได้เวลา สู่ด่านแดนสวรรค์ ออกเดินทางต่อ
17.30 น. ถึงด่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 อำลาประเทศลาวสู่ อ.เมืองมุกดาหาร แล้วออกเดินทางกลับ

....................................................................

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการ    รับ-ส่ง จ.มุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกโปรแกรมสั้น 3วัน2คืน เริ่มที่ มุกดาหาร
โรงแรม/จำนวน
8-10
รถตู้12ที่นั่ง
11-15
รถตู้15ที่นั่ง
16-20
บัส25ที่นั่ง
21-25
บัส35ที่นั่ง
26-30
บัส45ที่นั่ง
พักเดี่ยว
3 ดาว
     1,000
4ดาว
     1,500
ราคาเด็กอายุ3-5ขวบ ราคาลดลง 50%(ไม่มีเตียง)
เด็กอายุ6-10ขวบ ราคาลดลง 2,000 บาท(ไม่มีเตียง)

 อัตรานี้รวม  
 

 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก  2 คืน         - ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

  อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่ารถยนต์ รับ-ส่งกทม.
 • บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี  / ³ คาราโอเกะ   / ¹ วีดีโอ
 • ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิป ไกด์ ,พนักงานขับรถ ,หัวหน้าทัวร์ไทย เก็บท่านละ 300 บาท เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

  เตรียมเดินทาง  
 • หนังสือเดินทาง (PASS PORT) มีอายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
 • เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  * ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  * ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  * ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

  นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)
  บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
  476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
  Tel. 084-513-5577, 062-4969889,083-7347555 Fax.045-476199
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th   www.aumlucktour.com  www.aumluck-tour.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้