ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ไปรถ-กลับรถเริ่มมุกดาหาร

Last updated: 10 มิ.ย. 2567  |  10240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ไปรถ-กลับรถเริ่มมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน
โปรแกรม3วัน 2คืน เวียดนามกลาง
 
 

วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ด่านลาวบ๋าว-เมืองเว้-เมืองดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน  (-/L/D)
07.00 น.    ต้อนรับคณะที่จุดนับพบ เมืองมุกดาหาร เดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่2 เข้าด่านตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชม บรรยากาศสองข้างทางของสปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) รอทำเอกสาร ถ่ายรูปรวมหน้าด่านเพื่อเป็นที่ระลึก   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ร้านแฟนต้า
จากนั้น   นำท่านออกไปที่ ด่านแดนสะหวัน (ลาว) และLao Bao (เวียดนาม) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ที่มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวและทันสมัยที่สุดในแถบอินโดจีน สู่ เมืองดานัง เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของ
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.30น.     คณะเดินทางถึงเมืองดานัง นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ชมคาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เข้าที่พัก Golden rose หรือ merry หรือParze Ocean Hotel 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง  :  เมืองดานัง-ล่องเรือกะด้ง-ฮอยอัน-หมู่บ้านหินอ่อน-ร้านเยื่อไผ-วัดหลินอึ้ง-เว้ -ตลาดดองบา   (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรีได้
 
เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางไปสู่  เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเล จีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี แวะหมู่บ้านหินอ่อนนอนเนี๊อก ชมสินค้าแกะสลักจากหินอ่อน
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น แวะร้านเยื่อไผ่ ชมผลิตภัณฑ์ทีี่ทำจากเยื่อไผ่
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดดองบา แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เข้าที่พักโรงแรม........หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม: เว้-ถ่ายรูปหน้าพระราชวัง-นั่งสามล้อซิโคล่-วัดเทียนมู่-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร (B/L/--)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะ ล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกหน้า พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม อิสระนั่งสามล้อซิโคล่ชมเมือง

แล้วนำท่านชม วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่ เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาวเบา เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น  นำท่านเดินทางต่อ สู่ มุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับ สู่ จังหวัดมุกดาหาร  หลังจากนั้น เดินท่างกลับ
18.00น.     เดินทางกลับถึงด่านมุกดาหาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 


.....จบโปรแกรมทัวร์.....
 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 
ราคาค่าใช้จ่าย รับส่งมุกดาหาร
โรงแรม/จำนวน
6ท่านรถตู้
8-10ท่านรถตู้
พักเดี่ยว
3+4ดาว
11,000
9,9001,500
 
กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ สอบถามราคาเพิ่มเติม โทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ  เก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=450บาท/ท่าน

เตรียมเดินทาง 
ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้