ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน

Last updated: 2021-01-13  |  3116 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน

       

สะบายดีหลวงพระบาง
 ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก
 อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
 สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
 ชมทุ่งไหหินแห่งเมืองเชียงขวางแหล่งมรดกโลกไหหินใหญ่สิ่งมหัศจรรย์แห่ง สปป.ลาว


วันแรก   :  จ.หนองคาย-เมืองเวียงจันทน์–เมืองวังเวียง       (B/L/D)
08.00น. คณะเดินทางถึงด่านหนองคาย รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ร้านอาหารทานตะวัน ออกเดินทางสู่ด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์
เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์.

  

11.30น.รับประทานอาหารเที่ยงที่ (2) ณ ภัตตาคาร แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง  (ระยะทางประมาณ 156 กม.)
16.00น.  เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพาน  แขวน ขึ้นบันได 137 ขั้น ลอดถ้ำ ชม ปฎิมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง และมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกอย่างมากมาย เช่น ล่องเรือชมวิว พายเรือแคนนูน  ปั่นจักรยานชมเมืองวังเวียง (ไม่รวมค่าล่องเรือและจักรยานชมเมือง)


18.00น. รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก เก็บสัมภาระเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมทวีสุขรีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) หรือจะเช่าจักรยาน ชมบรรยากาศ ตรอกข้าวสารเมืองลาว
วันที่สอง   :  เมืองวังเวียง – เมืองเชียงขวาง ทุ่งไหหิน เมืองพวน          (B/L/D)
06.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทาง สู่ เมืองเชียงขวาง ระยะทางประมาณ 245 กม. ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ป่าไม้ และหมู่บ้านชาวเขา ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่ภูเพียงฟ้า ลานจอดเครื่องบินเก่า ของทหารอเมริกา  หลังอาหาร ออกเดินทางต่อ
15.30น. คณะดินทางถึงเมืองเชียงของ เข้าเช็คอินเก็บสัมภาระที่โรงแรมจิตวัน เชียงขวาง แล้วออกเที่ยวชม ทุ่งไหหิน เมืองพวน แขวงเชียงขวาง สิ่งมหัศจรรย์แห่ง สปป.ลาว ของภาชนะมีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมายกระจัดกระจายเป็นทุ่งไหหินที่ผลิตจากหินก้อนใหญ่นับพันมีจำนวนมากกระจายตลอดแนวเขาและอยู่ล้อมรอบหุบเขาสูงไปทั่วเขตภูเขาเขียงขวาง ไหบางไหมีการพบโครงกระดูกมนุษย์ในไห หรือพบลูกปัดจากจีน เครื่องประดับของชนเผ่าไท และรูปสำริดของเวียตนาม จึง ได้นามว่า ทุ่งไหหิน ไหหินที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร รัฐบาลลาวกำลังผลักดันให้องค์การยูเนสโกจดทะเบียน ทุ่งไหหิน (Plain of jar) ในแขวงเชียงขวางเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งหนึ่งเคียงคูกับเมืองหลวงพระบางแขวงเชียงขวางเป็นพื้นที่ทางโบราณคดีสำคัญของลาว เพราะมีพื้นที่ราบหลายแห่งเต็มไปด้วยไหหินอายุระหว่าง 2,500 - 3,000 ปี จำนวนหลายพันชิ้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และมีขนาดใหญ่โต แล้วเข้านมัสการพระธาตุฝุ่น ที่วัดเพียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี
19.00น.รับประทานอาหารเย็น(6)ณ ร้านอาาหาร เข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม :  เชียงขวาง - หลวงพระบาง          (B/L/D)
08.00น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง(8) ที่ร้านอาหาร สามแยกพูคูน แล้วออกเดินทางต่อ  สู่เมืองหลวงพระบาง
16.00น.   คณะเดินทางถึงสู่หลวงพระบาง  จากนั้นวัดความแข็งเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ สู่ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงาม


18.00น. รับประทานอาหาร(9) ที่ร้าน เทพบุบผา แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯกลับที่พัก โรงแรมสายสัมพันธ์ (หรือเทียบเท่า) หรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สี่   :  city tour เมืองหลวงพระบาง          (B/L/D)
05.30น.   อรุณสวัสดิตอนเช้า ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง


07.00น.  รับประทานอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำในอดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบาง

ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม

ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เข้าชม วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น.  รับประทานอาหาร (11)ที่ร้านอาหาร ปากห้วยมีชัย  พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตกออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่าง จากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก หลังจากนั้นเข้าช้อปปิ้งเลือกชมและซื้อ ผ้าทอมือ โคมไฟ เครื่องเงิน ที่ บ้านผานม ซึ่งเป็นฝีมือช่างเก่าชาววัง เป็นที่ระลึกและของฝาก


18.00น.  รับประทานอาหารเย็น(12)ณ ห้องอาหาร เข้าที่พัก โรงแรมสายสัมพันธ์ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า:เมืองหลวงพระบาง-เมืองวังเวียง–เมืองเวียงจันทน์–จ.หนองคาย/จ.อุดรธานี    (B/L/-)
05.00น.  อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางกลับจากหลวงพระบางเช้านิดหนึ่ง เพื่อ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด ท่ามกลางทะเลหมอกและภูเขาที่รับกันอย่างลงตัว พร้อมจิบกาแฟ พื้นบ้านผ่อนคลายตลอดการเดินทาง แวะชมวิถีชีวิตของชาวลาวสูง บนดอยภูคูณ จุดชมวิว ที่สูงที่สุดบนเส้นทาง
12.30น.   ถึง เมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง (14) ที่ ร้านอาหารนางบด สนามบินเก่าออกเดินทางต่อสู่เมืองเวียงจันทน์   
16.30น.  เข้าเขต นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ จ.หนองคาย หรือ สนามบิน จ.อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ
 
   
 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,หมวก,ร่ม,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย, รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตราค่าบริการ รับส่ง จ.หนองคาย/หรือสนามบิน จ.อุดรธานี

จำนวน/ราคา
4-5ท่าน
6-7ท่าน
8-10ท่าน
17-24ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก2ดาว
12,500
10,00010,50010,4002,500
ที่พัก3ดาว13,000
10,50011,20011,1003,500
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก 
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน จ.อดรธานี/จ.หนองคาย
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ   
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานบริการ และ พนักงานคนขับรถ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
  เตรียมเดินทาง  ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)  อายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
  เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  *ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  *ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  *ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

  บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
  Tel. 084-513-5577, 062-4969889,083-734-7555,045-476-219
  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.ne

   

Powered by MakeWebEasy.com