ALN054_T1 ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน

Last updated: 29 ม.ค. 2567  |  9500 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN054_T1 ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน

       

 

ALN054_T1 สะบายดีหลวงพระบาง
ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก
อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
ชมทุ่งไหหิน เมืองพวน แขวงเชียงขวาง นมัสการพระธาตุฝุ่น วัดเพียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 
เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ แล้วนั่งรถไฟความเร็วสูง  โปรแกรม5วัน4คืน


วันที่หนึ่ง :  สนามบินจ.อุดรธานี/หนองคาย - เวียงจันทน์ – วังเวียง    (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.30น.     รับคณะที่สนามบิน จ.อุดรธานี/จ.หนองคาย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้น       นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุ สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ได้
11.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย   แล้วออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ตามเส้นทางด่วน สายใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
14.00 น.ถึงวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
แวะชมถ้ำนางฟ้า ถ่ายรูปที่สะพานสีฟ้ายอดฮิต ไฮไลท์แห่งใหม่ของวังเวียง
จากนั้น    เข้าเล่นน้ำที่ บลูลากูล อิสระเล่นน้ำ (มีค่าเข้าชมไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ)
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น เข้าที่พัก โรงแรมเดอะแกรนด์วังเวียง  (หรือเทียบเท่า) หรือจะเช่าจักรยาน ปั่นชมบรรยากาศ ตามอัธยาศัย

วันที่สอง :  วังเวียง–หลวงพระบางรถไฟ - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุภูษี (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
06.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30น.นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟวังเวียง เพื่อเดินทาง สู่ หลวงพระบาง
08.26น.ขบวนรถไฟC86 มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบาง
09.16น.คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้
จากนั้น  พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตกออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่าง จากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบ ๆน้ำตก
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยว ณ ร้านอาหารตาดแก้วมงคล
จากนั้น  นำคณะ วัดความแข็งเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงาม
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านปากห้วยมีชัย
แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯกลับที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) หรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)

วันทีสาม :  หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุลฯ - วัดเชียงทอง -พระราชวังหลวง
(อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกายเรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ดูวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง
จากนั้น       เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำในอดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโมมีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีประเทศอินเดีย
เข้าชม วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทน์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงาม อันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน เก็บภาพแห่งความประทับใจ
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯกลับที่พัก โรงแรมสายสัมพันธ์ (หรือเทียบเท่า) หรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)

วันที่สี่ :  หลวงพระบาง-เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน - พระธาตุฝุ่น    (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทาง สู่ เชียงขวาง ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภูเพียงฟ้า ออกเดินทางต่อ
15.00 น.   คณะดินทางถึง เมืองเชียงขวาง เข้าเช็คอินเก็บสัมภาระที่ โรงแรมจิตวัน เชียงขวาง
แล้วออกเที่ยวชม ทุ่งไหหิน เมืองพวน แขวงเชียงขวาง เป็นทุ่งไหหินที่ผลิตจากหินก้อนใหญ่นับพันมีจำนวนมากกระจายตลอดแนวเขาและอยู่ล้อมรอบหุบเขาสูงไปทั่วเขตภูเขาเขียงขวางจึง ได้นามว่า ทุ่งไหหิน ไหหินที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร
จากนั้น   เข้านมัสการ พระธาตุฝุ่น วัดเพียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี เรื่องราวและตำนานของลาวได้เล่าสืบกันมาว่า ครั้งหนึ่งมีการต่อสู้ของยักษ์ซึ่ง อาศัยในดินแดนแห่งนี้ ในตำนานท้องถิ่นบอกเล่าถึงกษัตริย์โบราณนามว่า "ขุนเจือง" ซึ่งเข้าปราบปรามยักษ์และต่อสู้กันอย่างยาวนาน ในที่สุดก็สามารถพิชิตศัตรูของเขาได้ กษัตริย์สั่งให้สร้างไหเพื่อชงเหล้าลาวและเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ หรือสร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำฝนในฤดูมรสุม โดยใช้สำหรับกองคาราวานซึ่งอาจไม่สามารถหาน้ำได้ระหว่างการเดินทาง
19.00        เข้าที่พักโรงแรม.....(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : เชียงขวาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย  (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
07.00น.     อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็กเอาท์ออกเดินทางกลับ นครหลวงเวียงจันทน์
11.30น.    รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง ที่ ร้านอาหารปากซัน
16.00น.     ถึง นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ดิวตรีฟรี จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ จ.หนองคาย ออกเดินทางกลับจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

 

.........................จบโปรแกรมนำเที่ยว.................*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,ไฟฉายรองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ รับส่ง จ.หนองคาย
จำนวน/ราคา/คน6-7ท่าน
8-10 ท่าน
พักเดี่ยว
พัก 3ดาว
13,900
13,500
2,500
เด็ก 3-8 ขวบ ไม่มีเตียงนอนราคา70%ของราคาผู้ใหญ่
 
กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมโทร 083-7347555,084-5135577 หรือแอดไลน์
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ2-3ท่าน  พร้อมค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  อัตรานี้ไม่รวม 
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ   
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานบริการ และ พนักงานคนขับรถเก็บวันละ100บาท=500บาท/ท่าน
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
ตรียมเดินทาง   
-ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)  ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 30 % ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง5วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577,083-7347555,062-4969889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.net

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้