ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

Last updated: 7 ก.ค. 2565  |  7239 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง เชียงขวางทุ่งไหหิน 5วัน4คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง

       

 

  

สะบายดีหลวงพระบาง
ความงามในม่านฟ้า อารยะธรรมมรดกโลก
อิ่มบุญกับการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป
สัมผัสอารยะธรรมอันเก่าแก่ของศิลปะต้นตระกูลล้านช้าง
ชมทุ่งไหหิน เมืองพวน แขวงเชียงขวาง นมัสการพระธาตุฝุ่น วัดเพียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ แล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับ โปรแกรม5วัน4คืน


วันแรก : หนองคาย - เมืองเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง   (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น. คณะเดินทางถึงด่านหนองคาย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารทานตะวัน ออกเดินทางสู่ด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย  ออกเดินทางสูเมืองวังเวียง

ถึง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียงอิสระกิจกรรมให้ท่านได้เลือกอย่างมากมาย เช่น ล่องเรือชมวิว พายเรือแคนนูน ปั่นจักรยานชมเมืองวังเวียง (ไม่รวมค่าล่องเรือและจักรยานชมเมือง)หรือเข้าเล่นน้ำที่บลูลากูล(มีค่าเข้าชมไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ)

เย็น    รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก เก็บสัมภาระเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมซีม่อน หรือเทียบเท่าหรือจะเช่าจักรยาน ชมบรรยากาศ ตรอกข้าวสารเมืองลาว

วันที่สอง : เมืองวังเวียง–เมืองเชียงขวาง     (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหาร ออกเดินทางสู่เมืองเชียงขวาง ระยะทางประมาณ 245 กม. ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ป่าไม้ และหมู่บ้านชาวเขา ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภูเพียงฟ้า ออกเดินทางต่อ
16.00น. คณะดินทางถึง เมืองเชียงของ เข้าเช็คอินเก็บสัมภาระที่โรงแรมจิตวัน เชียงขวาง แล้วออกเที่ยวชม ทุ่งไหหิน เมืองพวน แขวงเชียงขวาง เป็นทุ่งไหหินที่ผลิตจากหินก้อนใหญ่นับพันมีจำนวนมากกระจายตลอดแนวเขาและอยู่ล้อมรอบหุบเขาสูงไปทั่วเขตภูเขาเขียงขวางจึง ได้นามว่า ทุ่งไหหิน ไหหินที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร รัฐบาลลาวกำลังผลักดันให้องค์การยูเนสโกจดทะเบียน ทุ่งไหหิน (Plain of jar) แล้วเข้านมัสการพระธาตุฝุ่น วัดเพียว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี เรื่องราวและตำนานของลาวได้เล่าสืบกันมาว่า ครั้งหนึ่งมีการต่อสู้ของยักษ์ซึ่ง อาศัยในดินแดนแห่งนี้ ในตำนานท้องถิ่นบอกเล่าถึงกษัตริย์โบราณนามว่า "ขุนเจือง" ซึ่งเข้าปราบปรามยักษ์และต่อสู้กันอย่างยาวนาน ในที่สุดก็สามารถพิชิตศัตรูของเขาได้ กษัตริย์สั่งให้สร้างไหเพื่อชงเหล้าลาวและเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ หรือสร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำฝนในฤดูมรสุมโดยใช้สำหรับกองคาราวานซึ่งอาจไม่สามารถหาน้ำได้ระหว่างการเดินทาง
เย็น     รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : เมืองเชียงขวาง - เมืองหลวงพระบาง     (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง
เที่ยง   รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร สามแยกภูคูน แล้วออกเดินทางต่อ สู่เมืองหลวงพระบาง
16.00น.   คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง จากนั้นวัดความแข็งเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ สู่ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่ามองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน ปากห้วยมีชัย แล้วเดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯกลับที่พัก โรงแรมมายลาวโฮม หรือเทียบเท่าหรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)

วันที่สี่ : city tour หลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุล พระราชวังหลวง-น้ำตกตาดกวางซี     (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
05.30น.   อรุณสวัสดิตอนเช้า ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกายเรือนโบราณเป็นฉากหลัง ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ดูวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง

07.30น.    รับประทานอาหารเช้า เข้าชม วัดวิชุล สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำในอดีตพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเมือง เวียงคำ แต่ต่อมาได้มีการย้ายไปประดิษฐานที่หอพระบาง พระธาตุหมากโม มีลักษณะเด่นคือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม ต่อด้วยเข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ เข้าชม วัดเชียงทอง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี พ.ศ. 2102-2103 หลังจากสร้างวัดแห่งนี้ได้ไม่นาน พระองค์ทรงย้าย เมืองหลวง ไปยังนครเวียงจันทร์ แต่วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ท่านจะได้ตะลึงกับความงาม อันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียว มีรูปร่างคล้าย พญาเหยี่ยวที่กำลังสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน ด้านข้างมีหอพุทธไสยาสน์ สวยงามไม่แพ้กัน โดยภายนอกมีแม่น้ำโขง และแม่น้ำคานโอบล้อม และที่พลาดไม่ได้โดยการเสี่ยงทายเซียมซีที่แม่นยำและการอุ้มพระเสียงทาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง   รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารมีชัยผล พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตกออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่าง จากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบ ๆน้ำตก
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  เข้าที่พัก โรงแรมวิลล่าแสนสุขหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า: สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง–เมืองหลวงเวียงจันทน์– หนองคาย(อาหารเช้า/กลางวัน/-)
เช้า    อรุณสวัสดิตอนเช้ารับประทานอาหาร ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองเก่าหรือจะเช่าจักรยานปั่นชมเมือง ชมวัด บรรยากาศที่เรียบง่ายสไตล์หลวงพระบาง
11.30น.   เช็กเอาท์รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารมะนีวง ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
13.25น. ออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ ด้วยขบวนรถไฟล้านช้างขบวนที่ C81(ใช้เวลา2ชั่วโมง)
15.35น.  ถึง นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งหน้าสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ 

การเดินทางยุค New Normal
-ผู้เดินทางผู้เดินทางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชม.
-ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส แสดงเอกสารการฉีดวัคซีน ที่แอบหมอพร้อม

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ 
 


อัตราค่าบริการ รับส่ง จ.หนองคาย/หรือสนามบิน จ.อุดรธานี
จำนวน/ราคา
4-5ท่าน
6-7ท่าน
8-10ท่าน
17-24ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก2ดาว
     
ที่พัก3ดาว     

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
2.ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
3.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
4.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
5.ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ
7.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
8.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
9.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
2.ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลลาวกำหนด(ประกันโควิด)
3.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
4.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
5.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ
เตรียมเดินทาง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

 

 

 


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้