ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 3 มรดกโลก มหัศจรรย์ถ้ำฟองญา

Last updated: 27 มิ.ย. 2565  |  3207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 3 มรดกโลก มหัศจรรย์ถ้ำฟองญา

ทัวร์เวียดนามกลาง

เว้-ดานัง-ฮอยอัน-มหัสจรรย์ถ้ำฟองญา
3 มรดกโลกของเวียดนาม 3 ความงามที่แตกต่าง

วันแรก  : นครพนม – แขวงคำม่วน - พระธาตุศรีโคตรตะบอง –ดงเหย-ล่องเรือถ้ำฟองยา
06.00น.คณะเดินทางถึง อ.เมืองนครพนม รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง (2)เปลี่ยนรถเป็นรถ VIP. 45ที่นั่งของลาวแล้วออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางด้านศุลกากร ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 สู่แขวงคำม่วนแล้วเข้านมัสการ พระธาตุศรีโครตตะบอง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกับตำนานเรืองเล่าที่ยังคงความปริศนาของแขวงคำม่วน แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนามด้วยเส้นทางหมายเลข12ระยะทางประมาณ140กม.เป็นเส้นทางหนึ่งที่สวยงามมากภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นแนวยาว
11.00น. ถึงด่านนาพ้าวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านจอลอ ของเวียดนามรับประทานอาหารเที่ยง(3) ณ ภัตตาคาร เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกออกเดินทางต่อสู่เมืองกวางบิน ระยะทางประมาณ 150 กม.
15.00น.คณะเดินทางถึง ท่าเรือฟองยา ลงเรือล่อง แม่น้ำซอล น้ำใสเย็น กว้างตื้น ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งของชาวเวียดนาม ความงามที่น่าทัศนายิ่ง มีขุนเขา สลับซับซ้อนเป็นองค์ประกอบเป็นภาพที่วิจิตร  และสวยงามยิ่งนักท่านจะได้พบความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างแต่งแต้มมีหินงอกหินย้อยรูปร่างประหลาด กว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ กระทบแสงสีที่ซ่อนไว้ เปล่งประกายน่าชม สมควรยิ่งที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเชื่อคำล่ำลือว่าสวยงามที่สุดของเวียดนาม  เข้าชมถ้ำฟองยา 1 ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5  เก็บภาพแห่งความประทับใจ .....


18.00น.รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ภัตตาคาร กลับสู่ที่พัก Sun Spa Resort (หรือเที่ยบเท่า) พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง : เมืองดงเหย-เว้-อุโมงค์วินม๊อกซ์ –พระราชวัง ดายโน้ย – ดานัง-วัดหลินเอ๋อ 
06.00น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(5) ออกเดินทางสู่เมืองเว้  ระหว่างทางท่านจะได้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นพร้อมเรื่องรวมและร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์......แวะเข้าชมอุโมงค์วินม๊อกซ์ ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหลุมขุดเพื่อหลบภัยช่วงสงคราม ข้างในสามารถบรรจุคนได้นับพันคนดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็น จนสามารถบังตาข้าศึกได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
12.00น.ถึงเมืองเว้  รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ภัตตาคาร .....เข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียนมองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวาศาลเจ้าจักรพรรดิ์พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ไทเฮา หรือชุดนางสนม(ท่านละ100 บาท)เก็บภาพที่ระลึก ออกเดินทางสู่เมืองดานังลอดอุโมงค์ฮายเวิ่นมีความยาว 6.28 กม. ถึงเมืองดานังมหานครเมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของเวียดนาม
17.00น.เข้าไหว้สัการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินเอ๋อ ตั้งอยู่บนเขาสูงสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองดานังได้ทั้งเมือง แสงแดดยามเย็นกระทบผืนทะเล สลับฉากด้วยชุมชนเมืองสวยงาม เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยก่อนออกเดินทางเข้าตัวเมืองผ่านชุมชนชาวประมง และข้ามสะพานเจิงเตียน ที่ประดับไฟสวยงาม
18.30น.รับประทานอาหารเย็นเมนูเด็ด”กุ้งมังกร”(7) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก seventeenhotel (หรือเทียบเท่า)พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยน-หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก-สุสานไคดิงห์-ตลาดดองบา
06.00น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮอยอันเมืองมรดกโลกแห่งที่ 3 เมืองการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตฐานะเป็นทางผ่านไปมาระหว่างจีน อินเดีย และอาหรับใน สมัยจามปา ถึงเมืองฮอยอันตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่วัดฟุกเกี๋ยนที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความเคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบ สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้าง เพื่อ เชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกันและ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปีชมสะพานญี่ปุ่นชื่อ  เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของ  เมืองฮอยอัน ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับบ้านมีให้เลือกมากมายโดย เฉพาะงานฝีมือโคมไฟสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ผ้าปัก  กระเป๋าปักตะเกียบไม้แกะสลัก เรือสำเภาจำลองภาพเขียนฯลฯ(เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้าการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้
11.00น.ถึงหมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่าย ทั่วโลก และเป็นช่าง แกะที่มีฝีมือประณีตเลือกดูเลือกซื้อ ตาม อัธยาศัย ออกเดินทางกลับเมืองเว้
12.00น.รับประทานอาหาร(9)ที่ หาดลังโก อิ่มอร่อยกับ เมนูอาหารทะเล สดๆ เพิ่มอัทรสด้วยทัศนียภาพริมหาดลังโกที่สวยงาม
15.00น.ถึง นครเว้ นำท่านเข้าชม สุสานKhaiDinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ Khai Dinh กษัตริย์องค์ที่12ของราชวงศ์เหวียนมีความยิ่งใหญ่อลังการ ตั้งอยู่บนภูเขา การออกแบบก่อสร้างผสมผสาน ด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก มากมายราคาถูกอาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,ชุดอ๋าวใหญ่,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
17.30น.รับประทานอาหารเย็น (10) ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้า สู่ โรงแรมกรีนเว้ GREEN HUE HOTEL (หรือเทียบเท่า)พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่  : เว้-เจดีย์เทียนมู่-ลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
06.00น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหาร(11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระ  เข้าไหว้พระขอพรที่วัดเทียนมู่มีเจดีย์เทียนมู่ ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่า        มากมาย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับออกเดินทางตามเส้นทางโฮจิมินห์มุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวบาวอำลาเมืองเว้ออกเดินทางกลับตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว  มีสินค้าจากต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30น.รับประทานอาหารเที่ยง(12)ที่ ภัตตาคารเซโปน บริเวณชายแดนเวียดนามได้เวลานำคณะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ด่านแดนสวรรค์ ออกเดินทางต่อถึงด่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
16.30น.ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 อำลาประเทศลาวสู่ อ.เมืองมุกดาหาร
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (13) ที่ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร ก่อนออกเดินทางกลับ

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

              


   อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง จ.นครพนม

โปรดสอบถาม

        อัตรานี้รวม       

 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
 • ค่าอาหาร จำนวน 13 มื้อ
 • ค่าที่พัก  3 คืน
 • ค่ารถยนต์รับ-ส่งกรุงเทพมหานคร
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
 • บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี  / ³ คาราโอเกะ   / ¹ วีดีโอ
 • ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • เตรียมเดินทาง    -  หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • เงินมัดจำล่วงหน้า 30% แลจ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง5วัน
 • นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทรง  (อุ้ม)
  Tel. 084-513-5577, 062-4969889, 083-7347555 id :0837347555 เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
   

   

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้