ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ถ้ำฟองญา

Last updated: 6 ก.พ. 2567  |  4785 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน มหัศจรรย์ถ้ำฟองญา

ทัวร์เวียดนามกลาง
เว้-ดานัง-ฮอยอัน-มหัศจรรย์ถ้ำฟองญา
5 วัน 4คืน 

เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้  ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์
โปรแกรม5วัน4คืน(เวียดนาม4คืน) พักบนเขาบานาฮิลล์ 1คืน
ล่องเรือถ้ำฟองยา เมืองกวางบิน/วัดเทียมมู่/ พระราชวังไดโนย นั่งรถสามล้อ/ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน/ล่องเรือกระด้ง/หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน/นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิวล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส / อิสะช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดองบา / ล่องเรือฟังเพลงบนชมการแสดงดนตรีโบราณเรือมังกร
*** พิเศษ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม แหนมเนือง และอาหารทะเลครบ *

รายละเอียดการเดินทาง รหัสAVK054
วันที่หนึ่ง   : จ.มุกดาหาร-เมืองกวางบิน-ถ้ำฟองญา     (B|L|D)
06.00น.  ต้อนรับคณะที่จุดนับพบเมืองมุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
จากนั้น เดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงเข้าด่าน ตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบา(ชายแดนเวียดนาม)
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารนางเห่ย
จากนั้น  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม. เพื่อเข้าสู่ ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองกวางบิน ระยะทางประมาณ 150 กม.
15.00น.  คณะเดินทางถึง ท่าเรือฟองญา เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติที่มีที่เดียวในโลก อุทยานแห่งชาติฟองญา-แก๋บ่าง (Phong Nha-Ke Bang) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทือกเขาหินปูนอายุกว่า 400 ล้านปี ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าประทับใจของ ถ้ำฟองญา (Phong Nha Cave) และตื่นตาตื่นใจไปกับการก่อตัวของ หินเป็นรูปทรงต่าง ๆลงเรือล่อง แม่น้ำซอน น้ำใสเย็น กว้างตื้น ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งของชาวเวียดนาม ความงามที่น่าทัศนายิ่ง มีขุนเขา สลับซับซ้อนเป็นองค์ประกอบสวยงามยิ่งนักท่านจะได้พบความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างแต่งแต้มมีหินงอกหินย้อยรูปร่าง    ประหลาด กว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ กระทบแสงสีที่ซ่อนไว้ เปล่งประกายน่าชม   สมควรยิ่งที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเชื่อคำล่ำลือว่า สวยงามที่สุดของเวียดนาม  เข้าชมถ้ำฟองยา 1 ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5  เก็บภาพแห่งความประทับใจ 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พักโรงแรม SAIGON QUANGBINH(หรือเทียบเท่า) พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง  :  เมืองกวางบิน-เมืองมรดกโลกฮอยอัน    (B|L|D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00น.คณะออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองเว้ตามเส้นทางหมายเลข1เส้นทางหลักของเวียดนาม
09.00น.ระหว่างทางนำท่าน ชมอุโมงค์วินห์ม็อก  ณ เมืองดงฮา หลุมขุดหลบภัยช่วงสงครามความยาวกว่า 1 กิโลเมตรบรรจุคนได้นับพันคน กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 
จากนั้น  มุ่งหน้าสู่ นครเว้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นแบ่งแยกจากกัน พร้อมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ สงคราม ความสามัคคี จนได้รับชัยชนะจากประเทศมหาอำนาจ
เที่ยง     เดินทางถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน (Hai Van Tunnel) ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เดินทางถึงเมืองดานัง แล้วเดินทางต่อ สู่ เมืองฮอยอัน
16.00น.     เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน Hoi An Ancient town) ชม วัดกวางดง(Quang Dong Temple) ชม บ้านโบราณ (Old House) โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสาน งดงามจริงๆ ถ่ายรูปที่ สะพานญี่ปุ่น(Japan Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นสัญลักของเมืองมรดกโลกฮอยอัน ชม บรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ
เย็น           รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักที่เมืองฮอยอัน..... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เมืองมรดกโลกฮอยอัน-ล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๊ามทาน-หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก-วัดลินห์อึ๋ง-ภูเขาบานน่าฮิวล์   (B|L|D)
เช้า    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ามทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้เรือพายมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี  
จากนั้น   ออกเดินทางต่อ เยี่ยมชม หมู่บ้านสลักหินอ่อน ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อ หมู่บ้านนอนเหนือก(Non Nuoc Village) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ออกเดินทางต่อ เดินทางสู่สถานีกระเช้าบานาฮิวล์ นำท่านนั่ง กระเช้าสู่ บานาฮิวล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์ เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิวล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น ชม สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิวล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาว โดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิวล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย  นำท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิวล์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารบุฟเฟนานาชาติ)
นำเข้าที่พัก โรงแรม  Mercure Bana Hills French Village 4* บนยอดเขาบาน่าฮิวล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ :  บานาฮิลล์-เมืองดานัง-เมืองเว้ ตลาดดองบา ฟังเพลงพื้นเมือง   (B|L|D)
เช้า         อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ยิ้มรับอากาศเย็นสบายอุ่นไอไปด้วยเมฆหมอกสายลมแสงแดด รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะไปยัง สวนดอกไม้ และถ่ายรูปกับสะพานมือทอง ชมวิวพร้อม ถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆสวยงามบนยอดยอดเขาบาน่าฮิวว์ ได้เวลานำคณะนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่เมืองดานัง แวะ ชายหาดลังโก
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ lucky pearl Lang co อาหารทะเลกันสดๆ
แล้วออกเดินทางต่อ แวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ แล้วออกเดินทาง สู่ เมืองเว้
15.00น.     เดินทางถึงเมืองเว้ นั่งรถสามล้อถีบ ชมและถ่ายรูปด้านหน้าของเขต พระราชวังไดโนย (Imperial City)พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์  เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน แล้วอิสระช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบา (Dong Ba Market) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นำท่าน ล่องเรือมังกร สำผัสกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเว้บนสายแม่น้ำหอม พร้อมชม การแสดงร้องเพลงพื้นเมืองเว้ (Hue Traditional Songs) เพลงบรรเลงในพระราชวังสมัยก่อน  
นำเข้าที่พัก (Huong Giang Hotel,Green Hotel,Golf Hotel,Mondial Hotel...) พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ห้า :  เมืองเว้-วัดเที่ยนมู่-ด่านลาวบาว-เมืองสะหวันนะเขต-มุกดาหาร    (B|L|--)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้านมัสการไว้พระที่ วัดเทียมหมู่(Thien Mu Pagodar) ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานบริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์
จากนั้น   ออกเดินทางมุ้งหน้า สู่ ชายแดนลาวบาว ถึงบริเวณชายแดนด่านลาวบาว แวะร้านปลอดภาษี
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น       มุ่งหน้า สู่ เมืองสะหวันนะเขต
16.00น.     ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว สู่ มุกดาหาร ส่งคณะเดินทางกลับด้วยความประทับใจ
 

………..จบรายการท่องเที่ยว……………….

 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย/ท่าน/บาท
โรงแรม/จำนวน
8-10ท่าน
รถตู้
16-19ท่าน
มินิบัส
พักเดี่ยว
พัก3ดาว+14,900
12,000
3,000
 
 กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ ขอราคาพิเศษโทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 • เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปให้ไกด์และคนคับรถ  เก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=750บาท/ท่าน
เตรียมเดินทาง 
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน
 
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net
 
 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้