ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง 2วัน 1คืน ไปรถ-กลับรถ

Last updated: 1 ก.พ. 2567  |  14784 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง 2วัน 1คืน   ไปรถ-กลับรถ

 

เยือนนครหลวงเวียงจันทน์..กับเมืองสวรรค์..วังเวียง 2 วัน1คืน
โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน1คืน 


วันที่หนึ่ง : จ.หนองคาย- เวียงจันทน์-วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า –บลูลากูน-ล่องเรือหางยาว
08.00น.     รับคณะที่หน้าด่านหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเวียงจันทน์  แล้วออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ตามเส้นทางด่วนสายใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
12.00น.    ถึง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซองที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ที่เมืองวังเวียง
บ่าย  นำท่าน เดินทาง สู่ ถ้ำนางฟ้า เป็นหนึ่งในที่สุดของไฮไลท์ของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองวังเวียง พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สะพานสีฟ้าไฮไลท์แห่งใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ  


จากนั้น       นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน เตรียมเสื้อผ้าลงเล่นน้ำ อิสระกับเครื่องเล่น **ไม่รวมค่าเครื่องเล่น
16.00น.     นำคณะล่องเรือหางยาวชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำซองที่ไหลผ่านป่าภูเขาหินปูน
18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พักโรงแรมเดอะแกนรด์ วังเวียง2 (หรือเทียบเท่า) หรือท่องราตรีต่อที่เมืองวังเวียงยามค่ำคืน  เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว พลาดไม่ได้กับโรตีหลากรส และแฮมเบอร์เกอร์สไตล์เมืองลาว(ข้าวจี่บาเต้)หรือเข้าที่พัก(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง : วังเวียง – เวียงจันทน์ –พระธาตุหลวง ประตูชัย -จ.หนองคาย
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00น.     เดินทางกลับ นครหลวงเวียงจันทน์ ตามเส้นทางด่วนสายใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.30น.     คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้น       นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ
ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์


เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย          ชม หอพระแก้ว เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว
จากนั้น       เดินทางสู่ วัดสีสะเกด พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช ในวัดสีสะเกด มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่
นำคณะเข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงินต่างๆ ฯลฯ 
จากนั้น       ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)
จากนั้น       เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่าน ช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

......................จบโปแกรมทัวร์................................ 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว 

อัตราค่าบริการ  รับส่ง จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
จำนวน
4-5ท่าน6–7 ท่าน
8-10ท่าน
พักเดี่ยว
ระดับ 3 ดาว 6,200
4,900 4,200 500 
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา30%ของราคาผู้ใหญ่

 

อัตรานี้รวม       
 ธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม 
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน     
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่         
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
 บริการน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม      
 ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%       
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว            
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เพื่อนเป็นน้ำใจในการบริการ 

เตรียมเดินทาง        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา จำนวน 1 แผ่น (ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
เงินมัดจำล่วงหน้า 30 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน 
 
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง  (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 062-4969889,083-734-7555,045-476-219,
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้