ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง 2วัน 1คืน ไปรถ-กลับรถ

Last updated: 17 ส.ค. 2566  |  13477 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียงจันทน์ ทัวร์วังเวียง 2วัน 1คืน   ไปรถ-กลับรถ

เยือนนครหลวงเวียงจันทน์..กับเมืองสวรรค์วังเวียง


โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง จากหนองคาย 2 วัน 1คืน     ไปรถ-กลับรถ
วันที่หนึ่ง :  - หนองคาย- เวียงจันทน์- เขื่อนน้ำงึม - วังเวียง
08.00 น.     รับคณะที่ด่านพรหมแดน จ.หนองคาย ทีมงานให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงเอกของประเทศลาว ผ่านตัวเมืองชมความเจริญรุ่งเรือง เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก

ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์   แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง


12.00 น.    คณะเดินทางถึง เขื่อนน้ำงึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 แต่เดิม ภายในอ่างน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายกันอยู่หลายร้อยเกาะ หลังจากคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจในปี พ.ศ. 2518 ทางการได้ส่งโสเภณีและอาชญากรในนครเวียงจันทน์มาอยู่ค่ายกักกันบนเกาะเหล่านี้นานหลายปีปัจจุบันก็ยังมีเกาะอยู่สองแห่งที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ เกาะหนึ่งสำหรับนักโทษหญิง และอีกเกาะหนึ่งสำหรับนักโทษชาย
อ่างน้ำงึม มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอ  ส่งออกมาขายทางฝั่งไทย การสร้างเขื่อนน้ำงึมต้องเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร          และที่ท่าเรือบ้านนาคะนูนจะมีเรือของชาวบ้านให้เช่าออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บ         น้ำพุร้อนชื่นชมธรรมชาติอันงดงามภายในอ่างเก็บน้ำ นำท่านล่องเรือ ชมความงาม ผ่านเกาะดอนน้อย เกาะดอนใหญ่  และ เกาะสันติภาพ
พร้อม รับประทานอาหารเที่ยง(1) บนเรือ(สำหรับกรุ๊บรถบัส) กลับเข้าฝั่ง ออก    เดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง 


17.00 น. ถึงเมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวขึ้นชมอากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว


19.00น.  บริการอาหารเย็น(2)ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนเข้าเช็คอินที่โรงแรมภูอ่างคำ (หรือเทียบเท่า) นำชมบรรยากาศยามค่ำคืนจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียงตรอกข้าวสารเมืองลาว
วันที่สอง : เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-เวียงจันทน์–จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
08.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมประติมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางกลับสู่เมืองเวียงจันทน์


12.00 น.    คณะถึง นครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารเที่ยง(4) ณ ร้านอาหาร ต่อด้วยชม หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา จากนั้นเข้าชม หอพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นที่รวบรวมเรื่องราวและวัตถุสำคัญ ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว โดยมุ่งเน้นถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวลาวจากนักล่าอาณานิคมต่างชาติรวมถึงกองกำลังจักรวรรดินิยม แล้วดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกดหรือ วัดสะตะสะหัดสาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย เจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ลาว)
สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย  เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้าพระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัยนั้น หลังจากสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าอนุวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวบำเพ็ญบุญกุศุลเฉลิมฉลองเป็นเวลา9วัน9คืนสิ่งที่ได้ก่อสร้างพร้อมกันนี้มี หอพระไตรปิฎก แวะ ตลาดเช้า ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว
16.00 น.  ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ส่งคณะเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 
..................................................................................*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการ  รับส่ง จ.หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
จำนวน
4-5ท่าน6–7 ท่าน
8-10ท่าน
พักเดี่ยว
ระดับ 3 ดาว    
*เด็กอายุไม่เกิน10 ขวบ ไม่ใช้เตียง ลดลง 20 %

อัตรานี้รวม       

 ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่าอาหาร  จำนวน 4 มื้อ        
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน     
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่         
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
 บริการน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม      
 ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%       
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว            
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เพื่อนเป็นน้ำใจในการบริการ 

เตรียมเดินทาง        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา จำนวน 1 แผ่น (ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
เงินมัดจำล่วงหน้า 30 % ก่อนเดินทาง 20 วัน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์   จันทร์ทรง
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
 พร้อมเพย์ 0845135577
 
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง  (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 062-4969889,083-734-7555,045-476-219,
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้