ทัวร์กัมพูชา+ทัวร์เวียตนามใต้ โปรแกรมครบ 7วัน6คืน

Last updated: 30 พ.ค. 2565  |  4354 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์กัมพูชา+ทัวร์เวียตนามใต้ โปรแกรมครบ 7วัน6คืน

วันที่หนึ่ง  :  อรัญประเทศ – พระตะบอง-พนมเปญ
06.30น.   คณะเดินทางถึง  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1) ออกเดินทางต่อสู่ด่าน อรัญประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-เขมร (vip) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางสู่เมืองพระตะบอง
12.30น.   ถึงเมืองพระตะบองรับประทานอาหาร(2) ที่ร้านประกายพรึก ออกเดินทางต่อสู่กรุงพนมเปญ
16.00น.   ถึงกรุงพนมเปญนำท่านล่องเรือชมความของทะเลสาบจัตรมุขเป็นทะเลสาบทางแยกของแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นผ่าน พระราชวังวังเขมรินทร์ ตลอดสองฝากฝั่งประดับไฟสวยงาม ชมวิธีชีวิตของชาวพนมเปญ สวยงามยิ่งนัก เก็บภาพแห่งความประทับใจ     
18.00น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) กลับสู่ที่พัก หรือเดินชมบรรยากาศของกรุงพนมเปญ ตามอัธยาศัย
วันที่สอง  :    พนมเปญ - ด่านม๊อกบาย – อุโมงค์กู๋จี – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน - โฮจิมินห์
06.00น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(4) หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ด่านม๊อกบาย ถึงด่านม็อกบาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง(5)ที่ร้านอาหาร ระหว่างทาง แล้วพาคณะเดินทางเข้าสู่ อุโมงค์กู๋จี ที่มั่นหลักของกองกำลังเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม เป็นอุโมงค์ที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาลและหมู่บ้านใต้ดินซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้กองกำลังเวียดกงชนะในการรบโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและเป็นสมรภูมิรบพื้นที่ที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนามเพราะโดนทั้งสารเคมีและสารพิษต่างๆ ที่ใช้พ่นลงไปในอุโมงค์โดยเฉพาะฝนเหลืองที่ทหารอเมริกันนำมาโปรยเพื่อกำจัดต้นไม้เพื่อจะได้เห็นตัวฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายจนทำให้จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนจนเป็นสาเหตุให้ทหารเวียดกงต้องลงไปบัญชาการในอุโมงค์ใต้ดินให้ท่านได้ชมกับดักจำลองและการสาธิตวิธีลงอุโมงค์ของชาวเวียดกง ได้เวลาออกเดินทางสุ่เมืองโฮจิมินห์
18.00น.   นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของฟากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมือเวียดนาม ค่ำ รับประทานอาหาร (6) ค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง 
20.00น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตาม อัธยาศัย
วันที่สาม : โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – ทำเนียบขาว – ตลาดเบ็นทัน – มุยเน่ – ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง
06.00น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่(7) โรงแรม หลังอาหาร นำคณะเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนามเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ทำเนียบเอกภาพหรือในอดีตเรียกว่าทำเนียบเอกราช ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของทางการหุ่นไซ่ง่อน   และหลังจากที่กองทัพปฏิวัติปลดปล่อยภาคใต้บุกยึดทำเนียบและปักธงชัยบนหลังคาทำเนียบก็ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและได้มีการตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู้กู้ชาติได้เวลา นำคณะเข้า ช๊อบปิ้งที่ตลาดเบ็นทันให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง มากมาย
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง(8)ที่ร้านอาหาร...หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่
........ถึงเมืองมุยเน่ย์ นำท่านชมและสัมผัสความงดงามของ ทะเลทรายแดง (MuiNe Red SandDune) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้กับชายทะเล ซึ่งเป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ เม็ดทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณ เนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจาก บนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตา ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆจะมีเด็กๆนำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายเล่นกัน จากนั้นเราไปเดินลุยน้ำกันก่อนที่ ซุยเตียน หรือ ลำธารนางฟ้า (Fairy Stream) ลำธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเลดินในเบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียด เป็นดินสีแดงอมส้มจัดจ้านตัดกับเมฆขาวท้องฟ้าสีครามทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสวยงามยิ่งนักให้ท่านได้เดิน เที่ยวชมและถ่ายภาพ ธรรมชาติอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่(ระดับน้ำในลำธารสูงแค่ข้อเท้า ต้องถอดรองเท้าเดินชม) ขอแนะนำว่าหากใครจะมาเที่ยวที่นี่ให้ใส่ร้องแตะจะสะดวกที่สุด โดยการเดินทวนลำธารขึ้นไปเรื่อย เหยียบทรายในลำคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆซุยเตียนเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ที่ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน้ำและเกิดรอยกัดเซาะที่มีสีสันจากทรายที่สวยงามได้เวลาไปยัง หมู่บ้านชาวประมง ชมวิวทิวทัศน์ ท่าเทียบจอดเรือประมงริมอ่าว ถ่ายรูปเรือกระด้งวงกลมที่มาจอดลอยลำเพื่อหลบเวลาพายุเข้าเป็นหลายร้อยลำ ซึ่งเป็นเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุยเน่
เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(9)เข้าที่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : ทะเลทรายขาว – ดาลัท – วัดจุ๊บหลำ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
06.00น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ (10)โรงแรมได้เวลาออกเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม  ไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) ได้เวลาออกเดินทางสู่  เมืองดาลัด
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง(11)ระหว่างทาง หลังอาหารเที่ยงออกเดินทางต่อ
..........คณะเดินทางถึงเมืองดาลัท ที่อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัท เป็นอีกอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ Flower Park อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศสจนได้รับการขนานนามว่า“เมืองแห่งปารีสตะวันออก” นำท่านไปยัง น้ำตกดาทันลา น้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สนุกกัน หากท่านต้องการสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นแนะนำให้ท่านนั่งรถรางลงไปชมความงามของน้ำตก (ค่าบริการรถรางไม่รวมในราคาทัวร์) ต่อด้วยนำท่านนั่งกระเช้าชมวิวมุมสูงของเมืองดาลัดที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือนและสวนดอกไม้ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปารีสแห่งอินโดจีน” เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบตะวันตกมีโบสถ์คริสต์กระจายอยู่ทั่วเมืองจากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจุ๊บหลำ วัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์นำคณะเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนขององค์จักรพรรดิเบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามพระราชวังแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ดีที่สุด ตั่งเด่นอยู่ท่ามกลางป่าสนและมวลแมกไม้นานาพรรณ
18.00น.   บริการอาหารเย็น (12) เข้าที่พัก Glof 3 hotel เชิญท่านอิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีที่ Night Market ตามอัธยาศัย
วันที่ห้า         สวนดอกไม้- CRAZY HOUSE – น้ำตกดามลี – โฮจิมินห์
06.00น.    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(13) ที่ โรงแรม      นำทุกท่านเที่ยวรอบเมืองไปชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด ท่านจะได้สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปรับรองว่าท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติก แบบนี้ไว้อีกนานเลยที่เดียวได้เวลา เข้าชมบ้านเพี้ยนหรือเครซี่ เฮ้าส์CRAZY HOUSEบ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่2ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศษ แล้วได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านทรงแปรกๆ เป็นโพรงไม้ หน้าคน อยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวเมืองดาลัดได้ได้เวลา ออกเดินทางสู่ เมือง โฮจิมินห์(ระยะทาง310ก.ม.)
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (14) ระหว่างทางที่ บริษัทตัมจัว บริษัทผลิตชาชื่อดังของเมืองหลังอาหาร ลงลิฟท์ ชมน้ำตก Dambri ซึ่งมีสูงถึง 60 เมตรอยู่ท่ามกลางแมกไม้ เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในจังหวัด LAMDONG ไม่พลาดสำหรับการเก็บภาพสวยๆแล้วออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์
19.00น.    คณะเดินทางถึง นครโฮจิมินห์ รับประทานอาหารเย็น(15) เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก    โฮจิมินท์ – กัมพูชา พนมเปญ – พระราชวังเขมรินทร์
06.00น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหาร (16) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำคณะเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ ด่านม๊อกบาย โบกมือลาเมืองโฮจิมินห์ เก็บรูปภาพเก็บความรู้สึกดีๆเก็บความประทับใจมุ่งหน้าสู่เขมร
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง (17) หลังอาหารเทียงออกเดินทางต่อ
บ่าย       ถึงกรุงพนมเปญ นำคณะเข้าชม พระราชวังหลวง สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสผสมกับเขมรแต่การตกแต่งภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์เขมร ส่วนพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้างโดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,329 แผ่นนั้น จึงมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Silver Pagodaรู้จักกันในนามวัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกว่า1หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของ เจ้านโรดมสีหนุ
18.00น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (18) กลับสู่ที่พัก หรือเดินชมบรรยากาศของกรุงพนมเปญ ตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด  :  กรุงพนมเปญ – พระตะบอง – อรัญประเทศ
06.00น.   อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร (19) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ หน้าด่าน
เที่ยง     แวะรับประทานอาหารเที่ยง(20)ที่ร้านอาหารประกายพรึก ออกเดินทางต่อสู่ หน้าด่าน
16.00น.   นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร  แล้วออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรค,ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งคนรู้ใจอัตราค่าบริการ รับ-ส่ง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โรงแรม/จำนวน8-1011-1617-2021-2526-3031-3536-3940-45พักเดี่ยว
3ดาว
4ดาว
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าธรรมเนียมการผ่านแบบวีไอพีด่านฝั่งไทยและประเทศกัมพูชา 400 บาท
-ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (โรงแรม ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-มัคคุเทศก์เวียดนาม-กัมพูชา (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่ารถรับ-ส่ง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
-บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
-ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการตามหลักสากล
เตรียมเดินทาง
-หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนวันเดินทาง 15 วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889 Tel/Fax 045-476199
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.com  www.aumlucktour.net 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้