ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 6วัน5คืนทางรถ

Last updated: 23 ส.ค. 2566  |  7227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 6วัน5คืนทางรถ

ชมความงดงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีนน้ำตก ซิลเวอร์ภูเขาปากมังกร  หมู่บ้านชนเผ่าโมง ยอดภูเขาฟานซีปัน ล่องเรือฮาลองบก สุสานโฮจิมินห์  วัดเสาเดียว โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


ทัวร์เวียดนามเหนือ 6 วัน 5คืน เดินทางโดยรถ

วันแรก     นครพนม - ด่านจาลอ – เมืองวินห์  (-/เที่ยง/เย็น)
06.00น. คณะเดินทางถึง จ.นครพนม ทีมงานอุ้มรักทัวร์รอให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะเดินทาง สู่ ด่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมือง จ.นครพนม สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งถือเป็นสะพานที่สวยที่สุด และเป็นสะพานที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม ขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจากไทย-ลาว-เวียดนาม-และภาคใต้ของประเทศจีน เป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากพรมแดนไทยไปยังเวียดนามและจีน มุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนาม ผ่านแขวงคำม่วน โดยเส้นทางหมายเลข 12 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (ประมาณ 150 กม.)
11.00น. ถึง ด่านนาพ้าว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านจอลอ ของเวียดนาม แล้วออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวินห์
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองวินห์ (Vinh)   เป็นเมืองเอกของจังหวัดเหง่อาน (Nghe An) เป็นบ้านเกิดของลุงโฮจิมินห์   ตัวเมืองมีความใหญ่โตพอพอกับจังหวัดขนาดใหญ่ของเมืองไทย    มีสวนสาธาณะกว้างใหญ่กว่าสนามหลวงมีสระน้ำตรงกลาง ที่โดดเด่นคือ มีอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินท์ทำด้วยหินขนาดมหึมา กลางคืนสะท้อนแสงเป็นสีทอง   ในเวลาเย็น ถึงค่ำคนเมืองวินห์นิยมไปเดินเล่น ออกกำลังกายกันอย่างเนืองแน่นในบริเวณสวนสาธารณะหน้าอนุสาวรีย์ลุงโฮ     นอกจากนี้เมืองวินห์ ยังมี มหาวิทยาลัยวินห์  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับที่ 3  ของประเทศเวียดนาม นำคณะเที่ยวชม บ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินท์ (Sen Village) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเดียนโจว
เย็น รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร เข้าโรงแรมที่พัก...........พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่สอง       เมืองเยียนโจว - นิงบิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก -หุ่นกระบอกน้ำ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ออกเดินทาง สู่ เมืองฮานอยถึงเมืองฮานอย กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้นกรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก
ชม ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem Lake) หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นหอคอยเต่าโผล่พ้นน้ำ ซึ่งมีหลายคนบอกว่าเคยเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์(The Huc Bridge) ชม วัดเนินหยก (Ngoc Son Temple) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า(Shopping 36 str.) แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกินของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า


17.30น. รับประทานอาหารค่ำ(5) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ(Water Puppet Show) ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ใช้ชความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)นำเข้าที่พักโรงแรม........พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วันที่สาม     ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์ – เมืองซาปา (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเข้าเยื่อมชม จัตุรัสบาดิงห์สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich ho Chi Minh) เป็นสุสานขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามครับ ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางจัตุรัสบาสติงห์,ซึ่งเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพของเขาเมื่อ วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 ส่วนร่างของโฮจิมินห์นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในโลงแก้วบริเวณใจกลางสุสาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนินในกรุงมอสโคว์ แต่รวมสถาปัตยกรรมของเวียดนามเข้าไปด้วย   ภายในสุสานโฮจิมินห์มีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สีขาวยืนถือดาบ ปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลาที่ตั้งอาคารโดดเด่น สง่างาม  โดยในสุสานแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น,ห้ามพูดคุยเสียงดัง,และไม่อนุญาตให้สูบบุรี่,ถ่ายรูปและวิดีโอใดๆทั้งนั้น แล้วเดินเลียบผ่านทำเนียบประธานาธิบดีไปยังบ้านพัก ท่านโฮจิมินห์ มีของ ที่ระลึกวางขายเป็นแนวระหว่างทางเดิน ก่อน คาราวะขอพรเจ้าแม่กวนอิม 10 กร ที่ วัดเสาเดียว ต่อด้วยเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทหารเราจะได้ชมบันทึกของสงครามเพื่ออิสรภาพ การรวมชาติของเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู มีการ ฉายภาพยนตร์ ขาวดำ สงคราม ยุทธการยึดไซง่อน พากย์ภาษาไทยมีรถถังคันสำคัญที่บุกยึดทำเนียบประธานาธิบดี วันที่กรุงไซง่อนแตกด้านนอกอาคารมีลานกว้าง จัดแสดงปืนใหญ่ของสหรัฐที่ส่งมาช่วยฝรั่งเศส ซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B 52 ถูกเครื่องบิน มิก 21 ยิงตก ซากลูกระเบิด รถถัง ปืนต่อสู้อากาศยาน


12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(7) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองลาวไก คณะเดินทางถึงเมืองลาวไค เมืองลาวไค (Lao Cai)ประตู สู่ เมืองจีน ลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เมืองแห่งขุนเขา สายหมอก บรรยากาศธรรมชาติ เมืองเล็กๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ในสมัยฝรั่งเศสเคยปกครองเวียดนาม อยู่ในขณะนั้น ได้มาสร้างสถานีภูเขาขึ้น ปัจจุบันที่นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอากาศเย็นตลอดทั้งปี (ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. อาจเจอหิมะตกได้) ใช้เวลาเดินทางต่อราว 2 ชั่วโมง
18.00น. เดินทางถึง เมืองซาปา รับประทานอาหารค่ำ(8)ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก......พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สี่    ซาปา - Cat Cat Village - Water Silver – โบสถ์คริส (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ารับแสงอรุณอุ่นไอสายหมอกตอนเช้าอากาศอันแสนบริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะ เดินเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าโมงกั๊ดกั๊ด (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าม้ง ที่ทำนาอยู่ในหุบเขา ใกล้ๆกับตัวเมืองซาปาชม ทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม มีหุบเขาในชนบทคล้ายๆ ยุโรป หุบเขาเวิ้งว้าง ทางเดินลงไปสู่หมู่บ้าน เป็นเส้นทางลงเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยื่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาข้างล่างกัน นักท่องเที่ยวจะได้ชมชาวเขาเผ่าม้งดำ พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน ชมน้ำตกเทียนซา ภายในหมู่บ้าน และการแสดงการต้อนรับของชาวชนเผ่าม้งดำ พร้อมวิวทิวทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา เก็บภาพแห่งความประทับใจ ได้เวลาพอสมควร จากนั้นออกเดินทางต่อเพื่อไป นั่งกระเช้าไฟฟ้า(Cable Car)จากซาปาไปยัง ยอดเขาฟานสิปัน ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน"   ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร มีมูลค่า 197 ล้านดอลลาร์ เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม ห่างจากระดับน้ำทะเลราวๆ 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา ฟานซีฟัน ได้เวลาพอสมควร นั่งกระเช้ากลับลงมา


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(10) ณ ภัตตาคาร ชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Water fall) มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และประทับใจอย่างมาก ชม โบสถ์เก่าแก่ (Old Church Sapa) กลางเมืองซาปา ช้อปปิ้งซื้อสินค้าทีตลาดซาปา(Shopping Sapa Market) มากมายไปด้วยชมเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน เป็นศูนย์รวมของกินของใช้สำหรับชาวดอยทุกหมู่บ้านบนเทือกเขาแห่งนี้
เย็น  รับประมานอาหารค่ำ(11) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เข้าที่พักโรงแรม ...........พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วันที่ห้า      ซาปา - ลาวไก - เดียนโจว  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า(12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระอำลาเมืองเมืองซาปาออกเดินทางไปยังชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีน ถ่ายรูปสองฝั่งชายแดน หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเดียนโจว ใช้เวลาราวๆ 10 ชั่วโมง
12.00น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง(13) ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง
เย็น รับประทานอาหารเย็น(14)ที่ภัตตาคาร นำเข้าที่พักโรงแรม .......พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก    เมืองวินห์ – นครพนม (เช้า/เที่ยง/-)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า(15) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ออกเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านด่านจาลอ  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(16) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับผ่าน สปป.ลาว ออกเดินทางต่อสู่ชายแดนลาว-ไทย
16:00 คณะเดินทางถึงแขวงคำม่วนแล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่จังหวัดนครพนมแล้วออกเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

.........................................................

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการ
โปรดสอบถามอีกครั้ง
 • อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อตามรายการที่ระบุในรายการ
   (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่ารถรับส่ง จ.นครพนม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้า อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เตรียมเดินทาง
หนังสือเดินทาง (PASS PORT) มีอายุเหลือก่อนเดินทางมากกว่า 6 เดือนโดยมีหน้าว่างอย่างน้อย2หน้า เงินมัดจำล่วงหน้า 30%

โอนเข้าบัญชี  นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
*ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
*พร้อมเพย์ 0845135577

Tel. 084-513-5577, 062-4969889, 083-734-7555, 045-476-219 
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email: aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้