ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน

Last updated: 7 ก.ค. 2565  |  22365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน

นครหลวงเวียงจันทน์-กับเมืองสวรรค์วังเวียง


โปรแกรมทัวร์วังเวียง+เวียงจันทน์ เริ่มจากหนองคาย 3 วัน 2 คืน ไปรถ-กลับรถ
วันที่หนึ่ง :    หนองคาย–เวียงจันทน์-วังเวียง – ถ้ำจัง-บลูลากูน
07.00 น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดหนองคาย... ทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การตอนรับ ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารทานตะวัน  อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวต้มร้อนๆหรือเลือกเป็นโจ๊กร้อนๆทานกับปลาท่องโก๋ คู่กับกาแฟหอมกรุ่นยามเช้า หลังอาหารออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย
09.00 น.       ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่าน ด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมืองผ่านย่านเศรษฐกิจ ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ระยะโดยเส้นทางด่วนที่ย่นระยะเวลาได้2ชั่วโมง

12.00 น.       คณะเดินทางถึง เมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ร้านไผ่คำ
หลังอาหารนำท่านเข้าเช็กอินท์ โรงแรม Simon riverside hotel (หรือเทียบเท่า)
จากนั้น เตรียมเสื้อผ้าลงเล่นน้ำ นำคณะเข้าบลูลากูน อิสระกับกิจกรรมมากมาย เล่นน้ำกระโดดน้ำและกิจกรรมอื่นๆ ขึ้นชมถ้ำปูคำ ,Zipline หรือเลือกกิจกรรมในเมืองวังเวียง
**พายเรือคายัก 450 บาท
**ล่องห่วงยาง 450 บาท
**เช่ารถจักรยาน 50 บาท
**เช่ารถมอเตอร์ไซด์ 100,000 K หรือ 400 บาท ไม่รวมน้ำมัน/วัน
**เข้าชมถ้ำปูคำ 50 บาท (แนะนำเตรียมไฟฉายไปด้วยหรือเช่าที่ทางเข้า 50 บาท)
**นั่งบอลลูน 30 นาที 85 usd 3,000 บาท

18.30 น.      รับประทานอาหารเย็น  (3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย      เข้าที่พัก หรือท่องราตรีต่อที่เมืองวังเวียงยามค่ำคืน  เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว พลาดไม่ได้กับโรตีหลากรส และแฮมเบอร์เกอร์สไตล์เมืองลาว(ข้าวจี่บาเต้)หรือเข้าที่พัก(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง :    วังเวียง – ล่องเรือแม่น้ำซอง -บ้านผาล้อม-ผาตั่ง- นครเวียงจันทน์
06.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ร้านอาหาร  
จากนั้น        นำคณะล่องเรือหางยาวชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำซองที่ไหลผ่านป่าภูเขาหินปูนสลักกับสายหมอกยามเช้าตราตรึงยิ่งนัก

จากนั้น     เก็บสัมภาระ เช็กเอาท์ ออกจากโรงแรม นำเที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซองที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

ต่อด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองวังเวียง ข้ามสะพานแขวนสีฟ้า  ขึ้นชม ถ้ำนอน ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยประดับด้วยไฟอย่างสวยงาม  เซลฟี่กับสะพานสีฟ้า  เก็บภาพประทับใจ เก็บภาพประทับใจ เดินทางต่อไปชมสินค้าของป่าที่ ผาล้อม เลือกซื้อสินค้าของป่ามากมายเช่น ยาหม่องน้ำมันเลียงผา น้ำผึ่งแท้ สมุนไพรฯลฯ แวะเก็บภาพที่ผาตั่ง ที่ตั่งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำซอง
แล้วออกเดินทางจากเมืองวังเวียง มุ่งสู่ นครเวียงจันทน์
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง(5) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    เข้าชมหอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา
แล้วเดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกด เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ลาว)สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย  เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้าพระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัยนั้น แวะเดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์
18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ร้านอาาหาร พร้อมเข้าที่พัก โรงแรมเฮืองเจริญ (หรือเทียบเท่า) หรือจะท่องราตรีต่อเมืองเวียงจันทน์ตามสมัครใจ
วันที่สาม  :    นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย/จ.อุดรธานี
07.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้านมัสการ เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก
ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
 
แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์
12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง(8) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารแวะร้านสินค้าโอท็อปให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ ผ้าไหม ของเก่าและสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จ.หนองคาย
16.00 น.       ได้เวลาพอสมควรส่งคณะออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


    


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการ  รับ – ส่ง จังหวัดหนองคาย
จำนวน/ราคา
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
16-18 ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก 2 ดาว
 8,400
6,800
5,400 
5,300
1,200
ที่พัก 3 ดาว
8,700
7,400
6,000
5,800 
2,000
ที่พัก 4 ดาว11,00010,0009,0008,8003,600
**เด็กอายุ3-8ขวบลดลง 30%(ไม่มีเตียง)


อัตรานี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
ค่ารถตู้VIP.รุ่นใหม่นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
ค่าประกันโควิด19 ทุนประกัน 10,000 US
ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

 เตรียมเดินทาง
ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน หรือแสดงแอปฯหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้