ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน

Last updated: 2022-05-23  |  13264 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน

นครหลวงเวียงจันทน์-กับเมืองสวรรค์วังเวียง


โปรแกรมทัวร์วังเวียงเริ่มจากหนองคาย 3 วัน 2 คืน
วันที่หนึ่ง จ.หนองคาย –เมืองเวียงจันทน์ -ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม-เมืองวังเวียง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00น. รับคณะที่ จ.หนองคาย/สนามบินจ.อุดรฯ ทีมงานงานอุ้มรักทัวร์รอให้การต้อนรับออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้านอาหารทานตะวัน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาว เข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจ แล้วออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง(2)  บนเรือ ได้เวลากลับเข้าฝั่ง แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปยัง เมืองวังเวียง
16.00น. คณะเดินทางถึง เมืองวังเวียง เที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชม อากาศที่แสนบริสุทธิ์ดินแดนแห่งสุขาวดีที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่านมี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 
18.00น.  รับประทานอาหารเย็น(3) ร้านอาหารนางบด หลังอาหาร จากนั้นให้ท่านเดินชมเมืองวังเวียงชมบรรยากาศยามค่ำคืนจะเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศตอนเย็นของเมืองวังเวียงตรอกข้าวสารเมืองลาวที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และพร้อมเข้าที่พัก โรงแรมไซม่อนหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีตามสมัครใจ
วันที่สอง  เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-กิจกรรมอิสระ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30น. ต่อด้วยขึ้นชม ถ้ำจัง ข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานแขวนขึ้นบันได137 ขั้น ลอดถ้ำชมประติมากรรมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์เมืองวังเวียงในมุมสูง เก็บภาพประทับใจ     

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร แล้วออกเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านใดสนใจ กิจกรรมอิสระ ที่วังเวียง สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แนะนำบลูลากูน,ถ้ำปูคำ,ล่องห่วงยาง,ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง,พายเรือคายัค,ถ้ำน้ำ,ถ้ำช้าง  (กิจกรรมนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่อยู่ในแพ็คเกจทัวร์)


**เข้าบลูลากูล 10,000 K หรือ 50 บาท
**นั่งเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง 350บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน
**พายเรือคายัก 450 บาท
**ล่องห่วงยาง 450 บาท
**เช่ารถจักรยาน 50 บาท
**เช่ารถมอเตอร์ไซด์ 100,000 K หรือ 400 บาท ไม่รวมน้ำมัน/วัน
**เช่ารถ AV
**เข้าชมถ้ำปูคำ 50 บาท (แนะนำเตรียมไฟฉายไปด้วยหรือเช่าที่ทางเข้า 50 บาท)
**เข้าชมถ้ำจัง 15,000 K หรือ 70 บาท (ทางเข้า 3,000 K 15 บาท
**นั่งบอลลูน 30 นาที 85 usd 3,000 บาท
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเข้าพักที่ โรงแรมไซม่อน หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เมืองเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-DutyFree-หนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี (เช้า/กลางวัน/-)
07.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆพร้อม รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. นำคณะมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก นำท่านชม ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย  และ นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง


12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ภัตตาคารแม่ของ 
14.00น. จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ ออกเดินทางกลับสู่ด่าน  ให้เวลาคณะช๊อปปิ้งต่อที่ Duty Free ได้เวลาพอสมควร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคายเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางกลับ ที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน


.......................................................
 *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,รองเท้าสวมใส่สบาย,หมวก,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการทัวร์วังเวียง  รับ-ส่ง หนองคาย
จำนวน/ราคา4-5ท่าน
6-7ท่าน
8-10ท่าน
พักเดี่ยว
 3ดาว    


 •  ทัวร์วังเวียง อัตรานี้รวม
  ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาว ตลอดรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน  2 คืน
 • ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

  ทัวร์วังเวียง อัตรานี้ไม่รวม
 • บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ  /วีดีโอ
 • ค่า VAT ภาษี 3% หรือ 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ค่าเดินทางไปบลูลากูน, ถ้ำปูคำ, ล่องห่วงยาง, ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง, พายเรือคายัค, ถ้ำน้ำ, ถ้ำช้าง
 • ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์

  เตรียมเดินทางทัวร์วังเวียง
  ส่งสำเนาบัตรหน้าพาสปอต์ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6เดือน
  เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
   ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
   ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
   ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)  Tel. 084-513-5577, 062-4969889, 083-7347555  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350      Email:aumlucktour@hotmail.co.th   www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com