ALV232 ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

Last updated: 23 ส.ค. 2566  |  24196 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALV232 ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

วียงจันท์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

เวียงจันทน์ นครหลวงของ สปป.ลาว

วังเวียง ดินแดนสุขาวดี กุ้ยหลินเมืองลาว

โปรแกรม:ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ 3 วัน 2คืน
ระหัส : ALV232
วันที่หนึ่ง :    จ.หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง – บลูลากูน
08.00 น.  รับคณะที่หน้าด่านหนองคาย  ทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การตอนรับ
จากนั้น  เดินทางข้าม ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ เวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจ ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองวังเวียง ระยะโดยเส้นทางด่วนที่ย่นระยะเวลาได้2ชั่วโมง
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
คณะเดินทางถึง เมืองวังเวียง เข้าเช็กอินท์โรงแรมM&M วังเวียง(หรือเทียบเท่า)
จากนั้น           เตรียมเสื้อผ้าลงเล่นน้ำที่บลูลากูน อิสระกับกิจกรรมมากมาย
18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พักท่องราตรีต่อเมืองวังเวียงยามค่ำคืน  เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว พลาดไม่ได้กับโรตีหลากรส และแฮมเบอร์เกอร์สไตล์เมืองลาว(ข้าวจี่บาเต้) หรือเข้าที่พัก(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง : วังเวียง – ล่องเรือแม่น้ำซอง –สะพานฟ้า-ถ้ำนางฟ้า -นครหลวงเวียงจันทน์
06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำคณะ ล่องเรือหางยาวชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำซองที่ไหลผ่านป่าภูเขาหินปูนสลักกับสายหมอกยามเช้าตราตรึงยิ่งนัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น           เก็บสัมภาระ เช็กเอาท์ ออกจากโรงแรม นำเที่ยวชม เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซองที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ถ่ายรูปคู่ สะพานสีฟ้า ไฮไลท์แห่งใหม่ของเมืองวังเวียง เดินทาง สู่ ถ้ำนางฟ้า เก็บภาพบรรยากาศ
12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
บ่าย     เดินทางกลับ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางกลับแวะร้านขายของฝากเมืองวังเวียง
15.00น.   ถึงเวียงจันทน์ เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรมลาวโกเด้น โฮเทล (หรือเทียบเท่า)
แวะเดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หรือจะท่องราตรีต่อเมืองเวียงจันทน์ตามสมัครใจ

วันที่สาม  :    ซิตี้ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย
07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้านมัสการ เข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบัลลังก์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก
ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์
นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปี พ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์
จากนั้น  เข้าชม หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา และได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่โดย เจ้าสุวรรณภูผา ปัจจุบันเป็นที่รวบรวม ศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การศึกษา แล้วเดินทางข้ามไปยัง วัดสีสะเกด เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ลาว)สถาปัตยกรรมของวัดนี้คล้ายสถาปัตยกรรมไทย  เป็นพระอารามเดียวที่ไม่เคยถูกทำลายเหมือนวัดอื่นๆในเวียงจันทน์ของพระเจ้าพระยาจักรีของไทยเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลาย
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารแวะร้านสินค้าโอท็อปให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ ผ้าไหม ของเก่าและสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึกลาว ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จ.หนองคาย
16.00 น.        ได้เวลาพอสมควรส่งคณะออกเดินทางกลับที่  พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
   


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 


อัตราค่าบริการ  รับ – ส่ง จังหวัดหนองคาย
จำนวน/ราคา(ต่อท่าน)
4-5 ท่าน6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
พักเดี่ยว
ที่พัก 3 ดาว
7,9006,500
5,900
2,000
**เด็กอายุ3-8ขวบลดลง 30%(ไม่มีเตียง)


อัตรานี้รวม
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถตู้VIP.รุ่นใหม่นำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
 ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

 เตรียมเดินทาง
 ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้