AKC021ทัวร์เขมร(กัมพูชา) นครวัด นครธม โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน

Last updated: 23 มี.ค. 2567  |  11530 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AKC021ทัวร์เขมร(กัมพูชา) นครวัด นครธม  โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เขมร(กัมพูชา) นครวัด นครธม โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน
รหัส : AKC021
วันแรก : ด่าน.....-เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-โตนเลสาบ  (-/L/D)
07.00น.  รับคณะที่ ด่านช่องสะงำ/ด่านอรัญ คณะออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องสะงำ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเปลี่ยนรถเป็นรถเขมร  ออกเดินทาง ผ่านเมืองอันลองเวง สู่ จ.เสียมเรียบ เมืองแห่งมหาปราสาท
11.00น. คณะเดินทางถึง เมืองเสียมเรียบ
จากนั้น  นำคณะไป นมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจ็ค องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองมีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมากตามประวัติเล่าว่าองค์เจ็กกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  และองค์เจ็ค องค์จอม มีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ  


เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศกัมพูชา  ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรี อีกด้วยโตเลสาบ เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้านแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนาม และจาม อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเวิ้งว้างเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง เก็บภาพแห่งความประทับใจ ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
15.30น. เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบนำคณะเข้าซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อเข้าชมกลุ่มปราสาทต่างๆของวันพรุ่งนี้
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา ที่ตระการตาในแบบศิลปะขะแมร์ ด้วยเครื่องประดับศีรษะและท่วงท่าร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถอดแบบมาจากรูปสลักหินนางอัปสราในปราสาทนครวัด 
21.00 น. เข้าที่พักโรงแรม (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง:นครวัด-นครธม(ปราสาทบายน)-ปราสาทตาพรหม-ด่าน....
08.00 น.  อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น  นำคณะเข้าชม นำคณะสู่ นครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  นำชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา
จากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านชมพลับพลาหรือ บัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ
ต่อด้วย  ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็น วัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรม นั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุกปราสาทจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นสปงใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์ นิยมฮินดู ได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรม จึงไม่หลงเหลือศิลปะให้เห็นมากนัก เนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร
13.00น. นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “นครวัด” สร้างขึ้นโดย       พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางครั้งนี้ นั่นคือปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย   เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ ที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบ เทียบกับบุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียิปต์ ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน  
15.00น.  ออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องสะงำ/ด่านอรัญประเทศ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   ส่งคณะเดินทางกลับ....พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
..............................จบโปรแกรมทัวร์..........................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 
 
อัตราค่าบริการ    รับ- ส่ง ด่านช่องสะงำ,ด่านอรัญประเทศ,ด่านช่องจอม  
โรงแรม/จำนวน
4-5/ท่าน6-7/ท่าน 8-10/ท่าน พักเดี่ยว
3 ดาว
7,500
รถตู้เกาหลี 
7,000
รถตู้เกาหลี 
6,500
ตู้ 
 1,000บาท
เด็กอายุ3-10ขวบคิด70%ของราคาผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง)
กรณีสมาชิกเกิน10ท่าน ติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่
น้องแอน โทร.083-7347555 คุณอุ้ม โทร.084-5135577
 
ราคาค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถนำเที่ยวในเขมรตามโปรแกรม
 
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามด่าน
 
 ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 
 มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไข)
ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าด่าน Vip 200บาท
 ค่ารถยนต์รับ-ส่ง ด่าน
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ
 
 ค่าทิปไกด์ ทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 100 บาท/คน/วัน รวม200บาท/ท่าน
 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ
เตรียมเดินทาง  - ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน  
- เงินมัดจำล่วงหน้า 30% ณ วันจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
 
  • บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
    นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)
    Tel.084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555
    เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
    Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้