ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1คืน

Last updated: 2021-01-11  |  3660 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1คืน

ง่ายๆ แสกน QR Code เพื่ออ่านโปรแกรมผ่านมือถือของท่าน

โปรแกรมทัวร์ กัมพูชา นครวัด นครธม  2วัน 1คืน
วันแรก :  ด่านช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ-เมืองเสียมเรียบ-องค์เจ๊ก องค์จอม-โตนเลสาบ    (B/L/D)
07.00 น.  คณะเดินทางถึง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร นิวัตินครรีสอร์ท คณะออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องสะงำ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเปลี่ยนรถเป็นรถเขมร  ออกเดินทาง ผ่านเมืองอันลองเวง สู่ จ.เสียมเรียบ เมืองแห่งมหาปราสาท
11.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำคณะไป นมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจ็ค องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองมีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมากตามประวัติเล่าว่าองค์เจ็กกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากที่ไปทำบุญมากลับบ้านก็นอนหลับแต่กลับไม่พื้นขึ้นมาอีกบิดาและมารดาเกิดความเสียใจและอาลัยในตัวของลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจก และ องค์เล็กนามว่าองค์จอม และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ  


เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุบเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศกัมพูชา  ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรี อีกด้วยโตเลสาบ เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้านแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนาม และจาม อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเวิ้งว้างเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง เก็บภาพแห่งความประทับใจ ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ


15.30น.เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบนำคณะเข้าซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อเข้าชมกลุ่มปราสาทต่างๆของวันพรุ่งนี้
19.00 น.  รับประทานอาหาร(5)ที่ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา ที่ตระการตาในแบบศิลปะขะแมร์ ด้วยเครื่องประดับศีรษะและท่วงท่าร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถอดแบบมาจากรูปสลักหินนางอัปสราในปราสาทนครวัด ประหนึ่งทำให้นางอัปสราซึ่งเป็นรูปสลักหินนับพันปีมีชีวิตขึ้นมาผ่านการแสดงนี้
21.00 น. เข้าที่พักโรงแรม Smiling Hotel and Spa (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง  : นครธม-นครวัด-ปราสาทตาพรหม            (B/L/-)
06.00 น.  อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเข้าชม นำคณะสู่ นครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  นำชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา

จากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านชมพลับพลาหรือ บัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ

ต่อด้วย  ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็น วัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรม นั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุกปราสาทจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นสปงใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์ นิยมฮินดู ได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรม จึงไม่หลงเหลือศิลปะให้เห็นมากนัก เนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม


12.00น.  รับประทานอาหารแบบบุปเฟต์ ที่ภัตตาคารทะเลสาบ
15.00น. นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “นครวัด” สร้างขึ้นโดย       พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางครั้งนี้ นั่นคือปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์
ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย   เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ ที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบ เทียบกับบุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียิปต์ ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน   แล้วออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องสะงำ
17.00 น.  ถึงด่านพรมแดนช่องสะงำ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

.......................................................................................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 

 

อัตราค่าบริการ    รับ- ส่ง ด่านช่องสะงำ,ด่านอรัญประเทศ,ด่านช่องจอม  
โรงแรม/จำนวน
2-4ท่าน5-7ท่าน8-10ท่านพักเดี่ยว
3 ดาว
7,7006,7006,3001,500
4ดาว7,9006,9006,5002,000
 • าคาค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามด่าน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  พร้อมอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไข)

  ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม  
 • ค่าด่าน Vip 200บาท
 • ค่ารถยนต์รับ-ส่ง ด่านช่องสะงำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 100 บาท/คน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

  เตรียมเดินทาง  - ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน  
  - เงินมัดจำล่วงหน้า 20% ณ วันจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
  โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทรง
  * ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  * ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  * ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

  บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00519
  นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (คุณอุ้ม)
  Tel.084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555,045-476-219 
  เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.com     https://www.aumlucktour.net


Powered by MakeWebEasy.com