ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืนเริ่มด่านเชียงของ8ท่านเดินทางได้

Last updated: 22 ก.ค. 2567  |  14889 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์สิบสองปันนา


โปรแกรม : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 4วัน 3คืน เริ่มเชียงของ
รหัส : ASN043_CK 
 
เยือนถิ่นไทสิบสองปันนา
สัมผัสเส้นทางชุมชนของเมืองไทลื้อ แห่งเมืองเชียงรุ้ง
อุ้มรักทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่51/00519

เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อ สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณทลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สิบสองปันนามีสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ฝืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อนไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป ผืนดินจึงอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดทั้งปี ในฝืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า อย่างช้างและนกยูงที่เป็นเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีสภาพความสมบูรณ์เช่นนี้ สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชาวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา4วัน3คืน จาก ด่านเชียงของ
วันที่หนึ่ง  : ด่านเชียงของ – ด่านบ่อเต็น-ด่านบ่อหาน-เชียงรุ้ง
06.00น. รับคณะที่ ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขึ้นรถโดยสารข้ามสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) (ลาว: ຂົວມິດຕະພາບລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ 4) มายังด่านฝั่งลาว ทุกท่านผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น     นำคณะเดินทางไปยังด่านบ่อเต็น
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง  ออกเดินทางต่อ
14.00น.    ถึงด่านบ่อเต็น(ลาว-จีน) ผ่านพิธีการข้ามด่าน นั่งรถข้ามไปยังด่านฝั่งจีน (ระยะทาง 1กม.)
ถึงด่านบ่อหาน (จีน) นำสัมภาระลงจากรถเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่จีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
ผ่านพิธีการทางด่านจีนเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น    เก็บสัมภาระขึ้นรถไฟความเร็วงสูง ออกเดินทาง สู่ เมืองเชียงรุ้ง
ถึงเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม.....(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง:เมืองเชียงรุ้ง-บ้านหัวนาหมู่บ้านไทลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ-ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน
07.00น.   รับอรุณด้วย อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร
09.00น.นำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา” หมู่บ้านไทลื้อ ที่ไปที่มาของชื่อคือ เป็นต้นนา ของเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น  นำท่านเข้าชม เจดีย์ยืน ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาในศาสนาต่อด้วย ต่อด้วย วัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเกือบทั้งลูก ซึ่งรัฐบาลจีนใช้งบประมาณในการ ก่อสร้างกว่าพันล้านหยวน วัดแห่งนี้สร้างตามรูปแบบยิกายหินยาน หรือ เถรวาท มีสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ ที่วิจิตรงดงาม ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ล่ะชนชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่สำคัญวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา ซึ่งเป็นสถานที่ในการศึกษา เรียนรู้ วิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พิเศษเมนูอาหารไทลื่อ
เช็กอิน พร้อมแสกนใบหน้าลูกค้าทุกท่าน เข้าที่พัก โรงแรม.... (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม :เชียงรุ้ง-ตลาดสดเมืองเชียงรุ้ง-อุโมงค์ใต้น้ำ-สวนป่าดงดิบ-ชมโชว์นกยูง-น้ำตกเก้ามังกร-ช้อปปิ้งร้านหยก-วัดป่าเจ-โรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา-9 จอม  12 เชียง  - โชว์พาราณศรี
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดิน ชมตลาดสดเมืองเชียงรุ้ง มีสินค้า ของฝาก อาหารของเมืองเชียงรุ้งมากมายให้เลือกซื้อ
จากนั้น   นำท่านไปสัมผัสกับ อุโมงค์ใต้น้ำ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสิบสองปันนา 
ชมสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรังพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าอาหาร
บ่าย    ต่อด้วยเข้าชมร้านหยกฝีมือที่ประณีต และความนิยมของชาวจีน
ไหว้พระที่ วัดป่าเจ หรือ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส ) ในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระ วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย
ช้อปปิ้งร้านโอท้อป ผลิตภัณฑ์จากยางพารา  
จากนั้น     เดินเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยว  9 จอม  12 เชียง  สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ  พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลังอิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดกลางคืน สิบสองปันนาตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านชมโชว์พาราณศรี นาฏศิลป์ของชนเผ่าทั้งหมดในมณทลยูนาน อันยิ่งใหญ่และตระการตา ที่มาสิบสองปันนาแล้วต้องไม่พลาดที่จะชมโชว์นี้
เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม..... (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ :  เชียงรุ้ง สิบสองปันนา - หลวงน้ำทา -ด่านเชียงของ -  เชียงราย
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
06.00น.  เดินทาง สู่ สถานีรถไฟเชียงรุ้ง
07.40น.  เดินทางสู่ เมืองบ่อหาร ด้วยรถไฟความเร็วขบวนที่ C389 07:40—08:55  
08.55น. ถึงเมืองบ่อหารเก็บสัมภาระขึ้นรถ ผ่านด่านตม.จีนทำพิธีการ ตรวจเอกสารออกนอกประเทศจีน และ เข้าเมืองลาว ที่ด่านบ่อหาน-บ่อเต็น (ระหว่างทำเอกสารช้อปปิ้งที่ดิวตรีฟรี)
เสร็จพิธีการที่ด่านแล้วมุ่งหน้า สู่ หลวงน้ำทา
12.00น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองหลวงน้ำทา
หลังอาหาร เดินทางต่อไปยังห้วยทราย ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ภูเวียง แหล่งผลิต ลิกไนต์ ส่งขายไปยังไทย เพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า ชมลักษณะบ้านเรือน ลาวเทิง ลาวลุ่ม หรือ ไทดำ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางด้าน สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
15.00น.  ถึงด่านหวยทราย ทำพิธีตรวจเอกสารออกประเทศลาว สู่ ด่านเชียงของ อ.เชียงของ ฝั่งไทย
จากนั้น     ออกเดินทางกลับจุดหมาย....... โดยสวัสดิภาพ
 

------------จบโปรแกรมทัวร์------------                     
        
(มี ช้อปปิ้ง อาทิ ร้านเยื่อไผ่มังกร,ไข่มุกน้ำจืด,หยก,ศุนย์วิจัยยา เป็นต้น)

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง

 
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 
 
หมายเหตุ

  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ
อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อัตราค่าบริการ / ท่าน  พักห้องละ 2-3 ท่าน

8-10 ท่าน

18-20 ท่าน

3 ดาว +12,00012,500
4 ดาว+12,90013,500
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดลง 10% (พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดลง 30% (พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม)

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการทัวร์และค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ในจีน (พักที่เชียงรุ้ง 3 คืน)
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 ค่าเข้าชม โชว์พาราณสี และค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
 บริการน้ำดื่ม เบรก น้ำดื่ม น้ำอัดลม ขนม ผ้าเย็น วันละ 1ครั้ง
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 ค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ารถ รับ-ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
 ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณืที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
 ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ เก็บวันละ 250 บาท/ท่าน=1,000บาท/ท่านสำหรับ8ท่าน (บังคับตามธรรมเนียมจีน) ถ้าเดินทางมากกว่า 15 ท่าน เก็บวันละ150บาท=600บาท/ท่าน
ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่าย ท่านไม่ต้องเตรียม หรือ ส่งรูปถ่ายมาให้บริษัท ฯ เพราะเส้นทางนี้เราจะไปทำวีซ่าหน้าด่าน  และ ถ่ายรูปที่หน้าด่าน โดย ทางบริษัทฯ จะออกค่าถ่ายรูปให้ท่าน
การจองทัวร์
1.มัดจำเงินค่าทัวร์ 30%ของยอดทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน
2.พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และรูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 3,000 บาท/คน   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.เมืองสิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
2.ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างเมืองสิบ
3.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลย
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไป เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมาก
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขา


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้