ASN043_CK ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน เริ่มเชียงของ

Last updated: 30 ก.ย. 2566  |  8896 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ASN043_CK ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน เริ่มเชียงของ

ทัวร์สิบสองปันนา เมืองหนึ่งในอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งมีเมืองหนองแสเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาได้แบ่งการปกครองซึ่งมีเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลาง
โปรแกรมท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน บนเส้นทาง R3Aเชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา): สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว ต่อด้วยชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง หมู่บ้านไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง วัดป่าเจย์ น้ำพุดนตรี ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง รวมโชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ
 
โปรแกรม : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 4วัน 3คืน เริ่มเชียงของ
ระหัส : ASN043_CK
วันที่หนึ่ง:อ.เชียงของ-ลาว-บ่อเต็น(ลาว)-นั่งรถไฟความเร็ว-บ่อหาญ(จีน)–เชียงรุ้ง
06.00น. คณะเดินทางถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่....หลังอาหารนำทุกท่านสู่  ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว เดินทางเข้าสู่บ้านห้วยทราย ที่แขวงบ่อแก้ว จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศของลาว เดินทางต่อไปที่เมืองหลวงน้ำทา ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง บนเส้นทาง R3A  ผ่านเมืองเวียงภูคา เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของลาว  เส้นทางเป็นทางราบสลับกับขึ้นเขา ทุกท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามสองข้างทาง และธรรมชาติของป่าที่อุดสมบูรณ์ เขียวขจีของพรรณไม้ต่างๆ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองของชาวลาว ที่อยู่กับแบบเรียบง่าย เหมือนในอดีตของคนไทยในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปี
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่เมืองหลวงน้ำทา
13.00น. จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เมืองบ่อเต็น ชายแดนลาวเดินทางข้ามชายแดนลาว-จีน ที่ด่านบ่อเต็น(ลาว)และ ด่านบ่อหาน(จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว-จีน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(3)ที่บ่อเตน แล้วนำท่านขึ้นรถไฟปรับอากาศเดินทางสู่เขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง ที่ โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา
วันที่สอง : สิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง - สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณสี
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(4) จากนั้นนำท่านเข้า ชมสวนป่าดงดิบ และศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูงจากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
13.00น. นำท่าน ชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัดสิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
18.00น. รับประทานเย็น ณ ภัตตาคาร(6) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา
วันที่สาม : หมู่บ้านไทลื้อมั่นซิ่ว - วัดป่าเจย์ - หมู่บ้านไตลื้อ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(7) หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านกาหลั่นป้า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้าเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง โดยเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงบริเวณ ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านได้นำผ้าแพรมาปูบนพื้นเพื่อให้พระองค์ได้เดินผ่าน เมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้วชาวบ้านก็ได้ม้วนห่อผ้าแพรเก็บไว้ ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทลื้อได้ หรือลองชิมอาหารปิ้งย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองหลักภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ถ้าโชคดีก็เจอเจ้าของบ้านที่ใจดี โดยเจ้าของบ้านจะเชิญผู้มาเยือนขึ้นเรือนไปนั่งในห้องรับแขกอีกด้วย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(8)
13.00น. นำทุกท่านชม สวนสาธารณะม่านทิง  หรือสวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงรุ้ง เป็นสวนที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,300 ปี จึงเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เคยเป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแคว้นสิบสองปันนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทองเหลืองของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมือของท่าอุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านได้เดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และได้สร้างอนุสรณ์ขึ้นในภายหลัง ภายในสวนมีต้นโพธิ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย–จีน ที่สมเด็จพระเทพฯได้ทรงปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จมาเยือนเมืองเชียงรุ้ง ภายในสวนจะประกอบด้วย สวนป่าซึ่งมีต้นขี้เหล็กและต้นไม้ใหญ่มากมาย มีสระน้ำ กรงนกยูง และศาลาสำหรับพักผ่อน ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดีย์ขาว และเจดีย์แปดเหลี่ยม แล้วเข้าชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งหมู่บ้านนี้แม้จะเป็นหมู่บ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อโดยเฉพาะ แต่ก็ต้องชมว่าเขายังคงรักษารูปแบบของหมู่บ้านดังเดิมไว้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะปลูกเรือนใต้ถุนสูงหลังคาดินตามแบบฉบับของชาวไทลื้อ ภายในบ้านมีบริเวณรอบเรือนไว้ปลูกผัก เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ชะอม ไว้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาด และยังปลูกผลไม้พื้นบ้านอย่างขนุน มะม่วง ไว้เป็นร่มเงาและกินลูก ใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรและนั่งทำงาน เช่น จักตอก ทอผ้า แต่ละหลังสะอาดสะอ้านหน้าอยู่บางหลังมีแผงขายของที่ระลึกไว้ให้เลือกซื้อกัน บ้านบางหลังมีป้ายเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมบนบ้าน บางบ้านมีสาวตัวดีแต่งกายชุดไทลื้อเป็นผู้เชื้อเชิญ “ตัวดี” นั้นภาษาไทลื้อเรียกกันอย่างยกย่องชมเชยว่า “รูปสวย หรือ รูปหล่อ” คำทักทายจะทักทายกันว่า “สาวตัวดี หรือ บ่าวตัวดี” จึงเป็นคำที่สุภาพหมายถึง สาวคนสวย หรือ หนุ่มรูปหล่อ
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(9) ที่เมืองเชียงรุ้ง หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Runner หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา
วันที่สี่ : เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) จีน - ลาว - ไทย – อ.เชียงของ
06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)
10.00น. ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง ถึงชายแดนจีน-ลาว บ่อหาญ บ่อเต็น และ เดินทางถึง เมืองหลวงน้ำทา
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (11)ที่เมืองหลวงน้ำทา หลังมื้ออาหาร นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย  
16.00น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ กลับสู่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่งคณะออกเดินทางกลับ

 
.........................................................................
 
(มี ช้อปปิ้ง อาทิ ร้านเยื่อไผ่มังกร,ไข่มุกน้ำจืด,หยก,ศุนย์วิจัยยา เป็นต้น)

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง

 
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 
 
หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  อัตราค่าบริการ / ท่านพักเชียงรุ้ง 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

  8-10 ท่าน

  11-15 ท่าน

  16-20 ท่าน
  3 ดาว +1290012500
  4 ดาว+1390013500
  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดลง 10% (พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม)
  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดลง 30% (พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม)

  อัตราค่าบริการนี้รวม  
 • ค่าเปิดห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์  ให้อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการทัวร์และค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ในจีน (พักที่เชียงรุ้ง 3 คืน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ 11 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชม โชว์พาราณสี และค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่ม เบรก น้ำดื่ม น้ำอัดลม ขนม ผ้าเย็น วันละ 1ครั้ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน
 • ค่าถ่ายรูปที่หน้าด่านจีน
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ รับ-ส่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
 • ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณืที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ เก็บท่านละ 400 บาท ส่วนหัวหน้าทัวร์ฝั่งไทย ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจในการบริการ
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
  2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  3. รูปถ่าย ท่านไม่ต้องเตรียม หรือ ส่งรูปถ่ายมาให้บริษัท ฯ เพราะเส้นทางนี้เราจะไปทำวีซ่าหน้าด่าน  และ ถ่ายรูปที่หน้าด่าน โดย ทางบริษัทฯ จะออกค่าถ่ายรูปให้ท่าน
  การจองทัวร์
  1.มัดจำเงินค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า
  โดยการโอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 • ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  2.พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
  3.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 10 วันก่อนเดินทาง
  การยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
  2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 3,000 บาท/คน   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้ 
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
  เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
  1.เมืองสิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
  2.ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างเมืองสิบ
  3.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
  4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลย
  5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
  6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไป เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้
  7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมาก
  8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้