ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้งไปเครื่องกลับเครื่อง 3 วัน 2 คืนDR

Last updated: 22 ก.ค. 2567  |  21591 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา ไปเครื่องกลับเครื่อง 3วัน 2คืน

ทัวร์สิบสองปันนา เมืองหนึ่งในอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งมีเมืองหนองแสเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาได้แบ่งการปกครองซึ่งมีเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลาง

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) : สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว ต่อด้วยชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง หมู่บ้านไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง วัดป่าเจย์ น้ำพุดนตรี ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง รวมโชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ

โปรแกรม:ทัวร์สิบสองปันนา จีน

ระยะเวลา: 3วัน 2 คืน

ระหัส: ASN032_DR
สายการบิน  Ruili Airlines บินทุกวัน

 
 
โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 3วัน 2คืน ไป-กลับ เครื่อง
บินตรงเชียงใหม่-เชียงรุ้ง (Ruili Airlines)
วันที่หนึ่ง : สนามบินเชียงใหม่-สนามบินเชียงรุ้ง  (-/-/-)
18.35น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines
20.35น.    บินตรงสู่ สนามบินเชียงรุ้ง เที่ยวบิน DR5022
22.35น.    คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงรุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รับสัมภาระ
จากนั้น      เดินทางเข้าที่พักโรงแรม JIN DI A (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : หมูบ้านไทลื้อชิมชา-เจดีย์บังยืน-สวนป่าดงดิบ – เมืองใหม่เก้าจอมสิบสองเชียง-โชว์พาราณศรี (B/L/D)
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา” หมู่บ้านไทลื้อ ที่ไปที่มาของชื่อคือเป็นต้นนาของเมืองเชียงรุ้งปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วยให้ทุกท่านชิมชาอันขึ้นชื่อของไทลื้อ
นำท่านเข้าชม เจดีย์บังยืน ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาในศาสนา
จากนั้น      นำท่านชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากิน อาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เจดีย์ทอง ใจกลางเมืองใหม่ ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทลือ
จากนั้น      พาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย   

จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรม JIN DI A (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตลาดเช้าไทลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ-ศูนย์สมุนไพร-วัดป่าเจย์-สนามบินเชียงรุ้ง-สนามบินเชียงใหม่   (B/L/-)
06.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บสัมภาระ   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็กเอาท์ เก็บสัมภาระขึ้นรถ
08.30น.    แวะชมตลาดเช้าไทลื้อดูวิถีชีวิตชาวเชียงรุ้งและเลือกซื้ออาหาร ผลไม้ของสดของแห้ง
จากนั้น      ชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า  สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม พื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา และ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อ
ในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้(นั่งรถขาขึ้น-ลง)
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรจีน ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ ต่อด้วยโรงงานหยก เลือกชมและช๊อบฯหยกแท้ฝีมือประณีตคุณภาพดี
จากนั้น      นำท่านเข้าชม วัดป่าเจย์  วัดเก่าแก่สิบสองปันนา ที่มีความสวยงามมาก
17.00น.    เดินทาง สู่ สนามบินเชียงรุ้งเช็กอินที่เค้าเตอร์สายการบิน  Ruili Airlines
19.10น.    บินตรง สู่ สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบิน DR5021
19.35น.    คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงา
 
 
………………..จบโปแกรมทัวร์.........................  

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
(มี ช้อปปิ้ง อาทิ ร้านหยก,ร้านมีด,ร้านชา,ร้านสมุนไพร เป็นต้น)

 

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 8-9ท่าน พร้อมออกเดินทาง ราคาท่านละ 7,500 บาท
 
 
โปรดสอบถาม  084-5135577,083-7347555,062-4969889  
 
หรือแสกนสอบถามทางไลน์
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการทัวร์และค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ในเชียงรุ้ง
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5.บริการน้ำดื่ม เบรก น้ำดื่ม น้ำอัดลม ขนม ผ้าเย็น วันละ 1ครั้ง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7.ค่าเข้าชม โชว์พาราณสี 800บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ จ.เชียงใหม่-เชียงรุ้ง ภาษีสนามบินทุกสนาม
2.ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถกรณีเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เก็บท่านละ 500 บาทต่ำกว่า20ท่าน เก็บท่านละ 1,000บาทตามธรรมของจีน 
3.ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
4.
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่าย ท่านไม่ต้องเตรียม หรือ ส่งรูปถ่ายมาให้บริษัท ฯ
การจองทัวร์
1.มัดจำเงินค่าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า
โดยการโอนเข้าบัญชี นาย ณรงค์ฤทธิ์   จันทร์ทรง
*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
2.พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
3.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯได้การันตีหรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 3,000 บาท/คน   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรมที่บริษัทฯได้การันตี่หรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรมที่บริษัทฯได้การันตี่หรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้ 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนานประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
2.ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างเมืองสิบ
3.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลย
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไป เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมาก
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขา
สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนาซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง
 ถาม-ตอบก่อนเดินทาง 
 ถาม:
ตอบ:

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้