ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ไปเครื่องกลับเครื่อง3วัน2คืน

Last updated: 21 ก.พ. 2567  |  20105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์สิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา ไปเครื่องกลับเครื่อง 3วัน 2คืน

ทัวร์สิบสองปันนา เมืองหนึ่งในอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งมีเมืองหนองแสเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาได้แบ่งการปกครองซึ่งมีเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลาง

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) : สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูงนับร้อยตัว ต่อด้วยชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง หมู่บ้านไทลื้อ เมืองใหม่9จอม12เชียง วัดป่าเจย์ น้ำพุดนตรี ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง รวมโชว์พาราณสี  โชว์ที่ขึ้นชื่อและความยิ่งใหญ่อลังการ

โปรแกรมท่องเที่ยว สิบสองปันนา จีน
สายการบิน  Ruili Airlines บินทุกวัน พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ เท่านั้น

วันที่หนึ่ง:สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเชียงรุ้ง-สวนป่าดงดิบ+โชว์นกยูง-ถนนคนเดิน-เจดีย์ทองค้ำใหญ่-เมืองใหม่9จอม12เชียง–เชียงรุ้งถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง   (-/L/D)
09.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เข้าเช็คอินที่สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5023
11.50 น.    คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองเชียงรุ้ง เก็บสัมพาระขึ้นรถแล้ว  รับประทานอาหารกลางวัน (2) เมืองเชียงรุ้ง หรือ เมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนาน ประเทศจีน  สิบสองปันนา มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" อีกนัยหนึ่งก็คือ 12 เมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง เป็นเมืองของชาวไทลื้อ เป็นเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน  อารยะธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม  ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนป่าดงดิบ และศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าไอนี(อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงที่มี ฝูงนกยูง ประมาณนับร้อยตัว ที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหารพอกินเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูงต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูงซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูงจากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆของเผ่าไอนี(อีก้อ) อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย ชม เจดีย์ทองคำใหญ่ ที่9จอม12เชียง ที่เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของชาติจีนที่ให้ความสำคัญกับเขตการค้าเสรีอาเซียน-โขง เพื่อให้เป็นประตูทางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ ศูนย์กลางสามเหลี่ยมทองคำไข่มุกแห่งแม่น้ำโขงมีการรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของแต่ละชนเผ่าในกลุ่มเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันให้อยู่ในรูปนานาชาติมากที่สุดทั้งแบบโบราณและร่วมสมัย แล้วเดินเล่นที่ ถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น(3)ที่ เมืองเชียงรุ้ง
หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม.....
วันที่สอง : ตลาดเช้า-หมูบ้านไทลื้อ-พิพิธภัณฑ์-สวนสนุกWanDA—ห้ำงWanDa-วัดป่าเจย์-วัดหลวงเมืองลื้อ-นำพุดนดรี-เชียงรุ้ง-โชว์พาราณาสี   (B/L/D)
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(4)  แล้วชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ณ ตลาดเช้า ที่นี่ท่านสามารถส่งภาษาไทยกับชาวไทลื้อได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์นำ ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านและการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกัน เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยลื้อ ต่อด้วยชม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    นำท่าน ชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่ง บริษัท พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัดสิบสองปันนาได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง350ล้านหยวน เพื่อสร้าง วัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วยังจะ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และ ท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ แล้วชม น้ำพุดนตรี ที่ถนนคนเดินเชียงรุ้ง
18.00 น.    รับประทานเย็น ณ ภัตตาคาร(6) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม  การแสดงชุดอลังการชื่อชุดพาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่งและร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   :   สนามบินเชียงรุ้ง – สนามบินเชียงใหม่      (B/-/-)
05.00 น.    อรุณสวัสดิตอนเช้า เก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางสู่สนามบินเชียงรุ้ง
06.00 น.    เข้าเช็คอินที่สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5021
08.30 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่   (08.30 น. เวลาจีน)
08.50 น.    เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ   (08.50 น. เวลาไทย)

(มี ช้อปปิ้ง อาทิ ร้านหยก,ร้านมีด,ร้านชา,ร้านสมุนไพร เป็นต้น)

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,ครีมกันแดด,หมวก,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ 

 

อัตราค่าบริการ
โปรดสอบถาม 084-5135577,083-7347555,062-4969889  
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการทัวร์และค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ในเชียงรุ้ง
3.ค่าอาหารทุกมื้อ 5 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
4.ค่าเข้าชม โชว์พาราณสี และค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
5.บริการน้ำดื่ม เบรก น้ำดื่ม น้ำอัดลม ขนม ผ้าเย็น วันละ 1ครั้ง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ จ.เชียงใหม่-เชียงรุ้ง ภาษีสนามบินทุกสนาม
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน
3.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง เก็บท่านละ500 บาท/ทริป)
4.ค่าถ่ายรูปที่หน้าด่านจีน
5.ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
6.ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
7.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่าย ท่านไม่ต้องเตรียม หรือ ส่งรูปถ่ายมาให้บริษัท ฯ
การจองทัวร์
1.มัดจำเงินค่าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า
โดยการโอนเข้าบัญชี นาย ณรงค์ฤทธิ์   จันทร์ทรง
*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
2.พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
3.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯได้การันตีหรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 3,000 บาท/คน   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรมที่บริษัทฯได้การันตี่หรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรมที่บริษัทฯได้การันตี่หรือได้ชำระไปแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้ 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.เมืองสิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
2.ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้างเมืองสิบ
3.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
4.อาหารการกิน เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาติจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลย
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไป เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมาก
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขา
สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนา ซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง
 ถาม-ตอบก่อนเดินทาง 
 ถาม:
ตอบ:

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้