ALN001หลวงพระบาง 3วัน2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง **พักหลวงพระบาง 2 คืน

Last updated: 24 พ.ค. 2565  |  760 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN001หลวงพระบาง 3วัน2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง **พักหลวงพระบาง 2 คืน

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง
**พักหลวงพระบาง 2 คืน


 

วันที่หนึ่ง  :ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง ประตูชัย-หลวงพระบาง
07.00น.        รับคณะที่ ด่านหนองคาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวก เอกสารเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
จากนั้น          นำคณะเดินทางเข้า สู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว ชมวัดศรีเมือง เข้าสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและมีตำนานเล่าขานมานาน100ปีภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว ชมประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศสตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
12.00น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร อาหารของลาวสะอาด อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน
จากนั้น          นำทุกท่านเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูปเลือกชมเลือกชื้อของฝากที่ร้าน หัตถกรรมโอทอปลาว เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
14.00น.        นำทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟลาว-จีนเพื่อเดินทางไปหลวงพระบาง
15.55น.        ขบวนรถไฟออกเดินทางออกจาก เวียงจันทน์ ไปหลวงพระบาง ใช้เวลา 2 ช.ม. 
18.00น.        ขบวนรถไฟถึงเมืองหลวงพระบาง
จากนั้น           พาทุกท่านเข้า เช็คอินที่พัก…..
19.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : หลวงพระบาง –ตักบาตรข้าวเหนียว- พระราชวังเก่า -หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง -น้ำตกตาดกวางชี - พระธาตุภูษี
05.30น.        เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว(กะติบข้าวเหนียวหรึอขนมใส่บาตรค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมในแพคเกจทัวร์) พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
จากนั้น          นำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.        นำทุกท่านเข้าชม พระราชวังเก่า สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์ พระบาง พระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. ชึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง และยังประกอบด้วยห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย
10.00น.        นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพใน การหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่องเงินวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
จากนั้น          พาทุกท่านลงเรือที่ท่าเรือบ้านช่างไหเพื่อล่องแม่น้ำโขงไป ถ้ำติ่งหรือถ้ำพระ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
15.00น.        พาคณะไปชม น้ำตกตาดกวางชี  ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทางเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส สีมรกตตลอดปีชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำบันทึกภาพอันประทับใจ
17.00 น.       เดินทางออกจากน้ำตกกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบางแล้วจากนั้น นำท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้นตลอดทางขื้นผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยเมื่อขื้นถึงบนสุดพาทุกท่านนมัสการองค์พระธาตุชึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทเมื่อปี พ.ศ 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้นสูงประมาณ 21 เมตร ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”
19.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย เข้าที่พักโรงแรม...พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  : หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง -วัดวิชุนราช -เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระเช็คเอ้าออกจากที่พัก..
08.30น.     ชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางวัดตั้งอยู่ริมผั่งเเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม”เป็นหลังไม่ใหญ่โตนักมีศิลปะแบบล้านช้างหลังคาแอ่นโค้งต่ำและลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ช่อถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้นเชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอุโมงค์ด้านข้างพระอุโบสถ ชม วิหารพระม่าน ที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
09.30 น.       จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช(พ.ศ.2046) เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวแต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัยบริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
จากนั้น          นำท่านแวะช้อปปิ้งเครื่องเงินและผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานมเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อมีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงามอดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิตปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมากและมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้าและยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย
11.30น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.     พาทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟลาว-จีนเพื่อเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์
17.00น.        เดินทางถึงสถานีรถไฟลาว-จีน นครหลวงเวียงจันทน์
เปลี่ยนเป็นรถตู้.จากนั้นอำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ ด่าน ตม.ลาว ส่งคณะด้วยความประทับใจ ที่ด่านหนองคาย 
 
 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
 

อัตราค่าบริการ รับส่งหน้าด่านหนองคาย

*พัก3ดาว นอนเดี่ยวเพิ่ม1,500 บาท
 

อัตรานี้รวม
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ/ค่าตั่วรถไฟไป-กลับ
 ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าประกันโควิด19 ทุนประกัน 10,000 US

อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
 ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง
 ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน หรือแสดงแอปฯหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่
 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

 

 

 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com