ALN001หลวงพระบาง 3วัน2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง **พักหลวงพระบาง 2 คืน

Last updated: 15 ส.ค. 2565  |  12261 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN001หลวงพระบาง 3วัน2คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง **พักหลวงพระบาง 2 คืน

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง ไป-กลับ
***พักหลวงพระบาง 2 คืน


 

วันที่หนึ่ง  :ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง ประตูชัย-หลวงพระบาง
07.00น.    รับคณะที่ ด่านหนองคาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวก เอกสารเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน 
จากนั้น  นำคณะเดินทางเข้า สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว ชม วัดศรีเมือง เข้าสักการะเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและมีตำนานเล่าขานมานาน100ปี ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว ชมประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศสตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร อาหารของลาว อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน  
จากนั้น  นำทุกท่านเข้าชมอนุสาวรีย์ของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง และถ่ายรูปเลือกชมเลือกชื้อของฝากที่ร้าน หัตถกรรมโอทอปลาว เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ

14.00น.    นำทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟลาว-จีน เพื่อเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง
15.05น.  ขบวนรถไฟออกเดินทางออกจาก เมืองหลวงเวียงจันทน์ ไปเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลา 1ช.ม.45นาที 
17.10น. ขบวนรถไฟถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสำพาระขึ้นรถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  
จากนั้น   พาทุกท่านเข้า เช็คอินที่พัก โรงแรมวิลล่าแสนสุข (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง –หอพระบาง - หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง -น้ำตกตาดกวางชี - พระธาตุภูษี
05.30น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว (กะติบข้าวเหนียวหรึอขนมใส่บาตรค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมในแพคเกจทัวร์ ชุดละประมาณ100บาท ) พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
จากนั้น          นำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00น.        กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.     ชม หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง หรือหอคำ เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ต่อมาปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศ

ต่อด้วย ชมหอพระบาง หอพระบางสถานที่ประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เก็บภาพความทรงจำ
09.00น.        นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพใน การหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่องเงินวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
จากนั้น          พาทุกท่านลงเรือที่ท่าเรือบ้านช่างไหเพื่อล่องแม่น้ำโขงไป ถ้ำติ่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
12.00น.        รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
14.00น.        พาคณะไปชม น้ำตกตาดกวางชี  ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทางเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางโดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส สีมรกตตลอดปีชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำบันทึกภาพอันประทับใจ


16.00 น.       เดินทางออกจากน้ำตกกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบางแล้ว
จากนั้น          นำท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”
19.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น          นำท่านพาเดินเที่ยว ตลาดมืดหลวงพระบาง(ถนนคนเดิน) ชมสินค้า พื้นเมืองของชาวเมืองหลวงพระบาง ผ้าทอ กระเป๋าทำมือ และอื่นๆมากมายเลือกชมตามอัธยาศัย
เข้าที่พัก โรงแรมวิลล่าแสนสุข (หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม  : หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช –สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-ด่านหนองคาย/สนามบิน จ.อุดรธานี
07.00น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระเช็คเอ้าออกจากที่พัก..
08.30น.        ชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางวัดตั้งอยู่ริมผั่งเเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนักมีศิลปะแบบล้านช้างหลังคาแอ่นโค้งต่ำและลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้นเชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย

จากนั้น          นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราชเป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวแต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ
11.30น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.53น.        พาทุกท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟลาว-จีนหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์
15.45น.        เดินทางถึงสถานีรถไฟลาว-จีน นครหลวงเวียงจันทน์ เปลี่ยนเป็นรถตู้.
จากนั้น          อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว ส่งคณะกลับ ด้วยความประทับใจ ที่ด่านหนองคาย/ สนามบิน จ.อุดรธานี

 
   
 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง สนามบิน จ.อุดรฯ/หรือด่านหนองคาย
จำนวน/ราคา

4-5ท่าน รถตู้

6-7 ท่านรถตู้
8-10ท่านรถตู้
16-20ท่านรถตู้2คัน
21-25ท่านบัส45ที่นั่ง
พักเดี่ยวเพิ่ม

3ดาว
12,900
10,900
9,000
8,800
8,500
1,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่

**** สิ่งที่ห้ามนำขึ้นรถไฟความเร็วสูงโดยเด็ดขาด คือสเปย์,อาวุธของมีคมทุกชนิด
 อัตรานี้รวม
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ/ค่าตั่วรถไฟไป-กลับ
 ค่าที่พัก 2 คืน 3ดาวมาตรฐาน - ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล พร้อมหมวกอุ้มรักทัวร์
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าประกันโควิด19 ทุนประกัน 10,000 US

อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ / ¹ วีดีโอ
 ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป ไกด์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถ เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง
 ส่งสำเนาหน้า Passport (หรือพาสสปอตร์เล่มจริง) ที่มีวันหมดอายุเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย6เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน หรือแสดงแอปฯหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่
 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม) 
Tel. 084-513-5577, 083-734-7555, 062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

 

 

 

 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้