ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน เริ่มหนองคาย

Last updated: 16 ก.พ. 2567  |  3457 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน เริ่มหนองคาย

ALN002 : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน
หลวงพระบาง1คืนวังเวียง1คืน

  เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว
  เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
  เมืองมรดกโลกหลวงพระบางชมประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์กว่า 300 รูป
  น้ำตกตาดกวางสี ที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง พระราชวังเก่าหลวงพระบาง
  วัดเชียงทอง วัดวิชุน ช้อบปิ้งตลาดมืด และถนนคนเดิน
   นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงขาไปขากลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง–วังเวียง
โปรแกรม:เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รหัส :ALN002
วันที่หนึ่ง : สนามบินอุดร/จ.หนองคาย –ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (--/เที่ยง/เย็น)
08.00น.     รับคณะที่สนามบิน จ.อุดรฯ  หรือ หน้าด่าน หนองคาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  (อิสระอาหารเช้า)      
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้า สู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจต่างๆของลาว
11.00น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
12.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์
13.05น.     ขบวนรถไฟC82 มุ่งหน้า สู่ หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.)
13.57น.     คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถ
เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรมวันชนะหลวงพระบาง เก็บสัมภาระเรียบร้อย
พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก กลับมาตัวเมืองหลวงพระบาง

ค่ำ            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่ พักโรงแรมวันชนะ หลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :  เมืองหลวงพระบาง–ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุล-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟวังเวียง-บลูลากูน-ล่องเรือหางยาว (เช้า/เที่ยง/เย็น)
05.30 น.    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม วัดวิชุล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีน ประเทศอินเดีย
เข้าชม       เข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้าง ต่อด้วย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
14.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีหลวงพระบาง สู่ สถานีเมืองวังเวียง
14.49น.     ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ขบวนD87
15.38น.     เดินทางถึงเมืองวังเวียง
นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน อิสระทุกท่านเล่นน้ำ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นต่างๆที่บลูลากูน
(ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน) **ลูกค้าจ่ายเอง
จากนั้น       นำคณะล่องเรือหางยาว ชมบรรยากาศริมแม่น้ำซองพร้อมอาทิตย์ตกดิน เก็บภาพบรรยากาศ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมเดอะแกนรด์ วังเวียง (หรือเทียบเท่า) ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  :  เมืองวังเวียง-สะพานฟ้า-ถ้ำนางฟ้า -เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง ประตูชัย-ด่านหนองคาย/สนามบินอุดรธานี    (เช้า/เที่ยง/--)                                                                                                    
07.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทาง สู่ ถ้ำนางฟ้า เป็นหนึ่งในที่สุดของไฮไลท์ของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองวังเวียง พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สะพานสีฟ้าไฮไลท์แห่งใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ
10.00น.     นำคณะเดินทางกลับเวียงจันทน์ตามเส้นทางด่วนสายใหม่
12.00น.     คณะเดินทางถึง เมืองเวียงจันทน์ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย   นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์

จากนั้น       ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)
แวะช้อปิ้งสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้น       เดินทาง สู่ ด่านลาว-ไทย ระหว่างรอเอกสาร
ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

   
 
 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง อุดรหรือหนองคาย
จำนวน/ราคา4-5ท่าน
รถตู้
6-7 ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
16-20ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
3ดาว13,400
11,400
9,500

9,300

1,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่


  สำหรับกรุ๊ปใหญ่ สมาชิกจำนวนหลายท่าน ขอราคาพิเศษ ได้ที่ โทร 084-5135577,083-7347555

หรือแสกนไลน์

 

อัตรานี้รวม      
 ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ  
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ     
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม     
 ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถเก็บท่านละ300บาทตามธรรมเนียมของประเทศ

เตรียมเดินทาง    
 ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้