ALN002 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน หลวงพระบาง1คืนวังเวียง1คืน เริ่มต้นจากสนามบินอุดร/หนองคาย นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Last updated: 29 ก.ค. 2565  |  1267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN002 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน หลวงพระบาง1คืนวังเวียง1คืน  เริ่มต้นจากสนามบินอุดร/หนองคาย นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันที่หนึ่ง :  สนามบินอุดร/จ.หนองคาย –วัดโพธิ์ชัย-ด่านหนองคาย-ซิตี้ทัวร์เมืองเวียงจันทน์-สถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์-สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง
08.00 น.     รับคณะที่สนามบิน จ.อุดร/ จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จากนั้น        ออกเดินทาง สู่ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
จากนั้น        ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาว เข้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมืองผ่านย่านเศรษฐกิจ นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส
ชม หอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต และแต่เดิมนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัดแต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว เมื่อเข้าไปยังประตูใหญ่ทั้งสองประตูจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นประตูที่เก่าแก่ ซึ่งบานประตูหลักเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีความสวยงามและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เราเห็นถึงความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
จากนั้น      เดินทางสู่ วัดสีสะเกด พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช สำหรับชื่อ วัดสีสะเกด ได้มาจากทิศที่ตั้งของวัดหันหน้าไปทางพระราชวังที่เป็นทิศหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์ สำหรับเจ้าอนุวงศ์กราบไหว้พระใน วัดสีสะเกด ได้ทุกเวลาอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ เข้าช้อบปิ้งที่สินค้า Otop ลาว เลื้อกซื้อผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ฯลฯ 
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น ชมวัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองศาลเจ้าแม่ศรีเมืองและเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจจึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวเองและนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ พากันมากราบไหว้บูชาและขอพรกันทุกๆวันเป็นจำนวนมาก
 
14.00น.    นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ เช็กตั๋วเตรียมเดินทาง สู่ เมืองหลวงพระบาง
15.05น.    ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่ สถานีหลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
17.10น.      เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถตู้
ค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่ พักโรงแรมวิลล่าแสนสุข  เมืองหลวงพระบาง (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :    เมืองหลวงพระบาง–ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุล-พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟวังเวียง
05.30 น.        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม วัดวิชุล ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศส จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจีน ประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง


เข้าชม           ต่อด้วยเข้าชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนั้น ชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชมพระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว ต่อด้วย ชมหอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก

17.00น.  นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง 
18.20น.   ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองวังเวียง
19.12น.    เดินทางถึงเมืองวังเวียง เก็บสัมภาระขึ้นรถ
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมSimon Riversind (หรือเทียบเท่า)
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)
วันที่สาม   เมืองวังเวียง-เวียงจันทน์-ด่าน จ.หนองคาย-สนามบินจ.อุดรธานี                                                         
07.00น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ถ้ำน้ำ ถ้ำน้ำเป็นหนึ่งในที่สุดของไฮไลท์ของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองวังเวียง ชมถ้ำนอน พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สะพานสีฟ้าไฮไลท์แห่งใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.    นำคณะเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทน์ตามเส้นทางด่วน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
15.00น.    คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์  แวะช้อปิ้งสินค้าโอท้อปเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้น     เดินทาง สู่ หน้าด่าน ระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี
จากนั้น ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะที่สนามบิน จ.อุดรธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
   
 
การเดินทางยุค New Normal     
-ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม
-ต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข หรือพาสปอร์ตวัคซีน 
-สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,
 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง อุดรหรือหนองคาย
จำนวน/ราคา4-5ท่าน
รถตู้
6-7 ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
16-20ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
3ดาว12,900
10,900
9,000
8,800
1,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่

 

อัตรานี้รวม      
 ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
 ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ  
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ     
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม     
 ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรพระสงฆ์
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ

เตรียมเดินทาง    
 ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้