ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน ด่านหนองคาย

Last updated: 14 ก.พ. 2567  |  2851 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน ด่านหนองคาย

ALN003_โปรแกรม  : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน
 นอนวังเวียง1 หลวงพระบาง 1 เวียงจันทน์ 1  

  เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดเจ้าแม่ศรีเมือง หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
  เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี อิสระเครื่องเล่นมากมายที่ บลูลากูน
  เมืองมรดกโลกหลวงพระบางชมประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์กว่า 300 รูป
 น้ำตกตาดกวางสี ที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง พระธาตุภูษี พระราชวังเก่าหลวงพระบาง
  วัดเชียงทอง วัดวิชุน ช้อปิ้งตลาดมืด และถนนคนเดิน
  นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจาก ขาไปจากวังเวียง-หลวงพระบาง และขากลับหลวงพระบาง-เวียงจันทน์

วันที่หนี่ง : สนามบินจ.อุดรธานี/จ.หนองคาย ด่านหนองคาย เวียงจันทน์- เมืองวังเวียงเวียง-ถ้ำนางฟ้า สะพานสีฟ้า-บลูลากูน-ล่องเรือหางยาว  (--/เที่ยง/เย็น)
08.00น.    รับคณะที่สนามบิน จ.อุดรธานี/หรือด่าน จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่อุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ
เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย อิสระอาหารเช้า
10.00น.    ถึงด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้า สู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจต่าง ๆของลาว
จากนั้น      มุ่งหน้า สู่ เมืองวังเวียง (ตามเส้นทางด่วนสายใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง)
11.30น.   ถึงเมือง วังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      แวะชม ถ้ำนางฟ้า ที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา  และถ่ายรูปที่ สะพานสีฟ้า ไฮไลท์แห่งใหม่ของวังเวียง ที่ไปแล้วต้องไม่พลาด  นำคณะเดินทางต่อ สู่ บลูลากูน ให้ทุกท่านอิสระเล่นน้ำ เครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน  **ลูกค้าจ่ายเอง
16.00น.    นำทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำซอง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมPM วังเวียง (หรือเทียบเท่า) ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)   

วันที่สอง :  สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง –น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุภูษี  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น.    ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง
09.03น.    ขบวนรถไฟมุ่งหน้า สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง(ใช้เวลาประมาน 1 ชม.)
09.53 น.   คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถ
จากนั้น      แวะ วัดวิชุล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057 จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย     เข้าเช็กอินที่โรงแรมเก็บสัมภาระ พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)

16.00น.    เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ แล้วเข้าที่ พักโรงแรมมโนรักษ์ (หลวงพระบาง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว- พระราชวังหลวง- วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์   (เช้า/เที่ยง/เย็น)
05.30น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม
07.00น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  ชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพ แห่งความประทับใจ

จากนั้น  เข้าชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว   เข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.    นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง
14.49น.    ขบวนรถไฟมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์
16.34น.    ขบวนรถไฟถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระขึ้นรถ
จากนั้น      อิสระเดินช้อปปิ้งตลาดริมโขง ซื้อของฝากมากมาย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมลาวโกเด้นส์ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : เมืองเวียงจันทน์ –พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด- วัดเจ้าแม่ศรีเมือง –ด่าน จ.หนองคาย/สนามบินอุดรธานี   (เช้า/เที่ยง/--)
07.30น.   อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น   นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์

ต่อด้วยเข้า ชมหอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว
จากนั้น      เดินทางสู่ วัดสีสะเกด อยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ 
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชม วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย (ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)
15.00น. เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับ....โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

………………………จบแกรมทัวร์...............................
 

   คลิ๊กอ่านโปรแกรมทัวร์  

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตราค่าบริการรับส่งสนามบินอุดรธานี/ด่านหนองคาย
โรงแรม/จำนวน
4-5ท่าน
รถตู้
6-7 ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
พักเดี่ยวเพิ่ม
ระดับ3ดาว
15,400
13,40011,500
2,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่ 
 
กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมโทร 083-7347555,084-5135577 หรือแอดไลน์
 
      
อัตรานี้รวม  
 ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงไป-กลับ เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง
 ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
 บริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
 ค่าVat ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% หรือ 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ/ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น เก็บวันละ100 บาท =400บาท/ท่าน เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ

เตรียมเดินทาง   
 ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
 เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน
 
บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,094-264-6777
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้