ALN003 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน

Last updated: 15 ส.ค. 2566  |  1825 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ALN003 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน

ALN003_โปรแกรม  : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน
 นอนวังเวียง1 หลวงพระบาง 1 เวียงจันทน์ 1  
 เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดเจ้าแม่ศรีเมือง หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
 เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี อิสระเครื่องเล่นมากมายที่ บลูลากูน
 เมืองมรดกโลกหลวงพระบางชมประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์กว่า 300 รูป
 น้ำตกตาดกวางสี ที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง พระธาตุภูษี พระราชวังเก่าหลวงพระบาง
 วัดเชียงทอง วัดวิชุน ช้อปิ้งตลาดมืด และถนนคนเดิน 
       นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจาก ขาไปจากวังเวียง-หลวงพระบาง
 และขากลับหลวงพระบาง-เวียงจันทน์


วันที่หนึ่ง :  ด่านจ.หนองคาย –เวียงจันทน์- เมืองวังเวียงเวียง- กิจกรรมอิสระ ที่บลูลากูน
08.00 น.     รับคณะ ณ จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้า สู่ เมืองเวียงจันทน์ ผ่านตัวเมือง ผ่านย่านเศรษฐกิจ มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" 
11.30 น.   ถึงวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำคณะเดินทาง สู่ บลูลากูน ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นมากมายที่บลูลากูน
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมเดอะแกนรด์ วังเวียง ...(หรือเทียบเท่า)
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้านานาชนิด ของฝากของที่ระลึก หรือจะท่องราตรีเมืองวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จนได้สมญานามว่าตรอกข้าวสารเมืองลาว หรือเข้าที่พัก (ตามสมัครใจ)
 

 
วันที่สอง :    สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง –น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุภูษี
07.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30น. ออกเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง
08.31น. ขบวนรถไฟ C86 มุ่งหน้า สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง(ใช้เวลาประมาน 1 ชม.)
09.25 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เก็บสัมภาระขึ้นรถ
แวะวัดวิชุล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ.2057วัดนี้ผ่านการเผาทำลายโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศส จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่ำ คล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง
12.00น.      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย         เข้าเช็กอินที่โรงแรมเก็บสัมภาระ พร้อมเตรียมตัวออกไปเล่นน้ำตก ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบน้ำตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน้ำตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก (สามารถเล่นน้ำตกได้)


16.00น.         เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ ยอดดอยพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินชอปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ
แล้วเข้าที่ พักโรงแรมวิลล่า แสนสุข (หลวงพระบาง) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว- พระราชวังหลวง- วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์
05.30 น.        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า หรือ นั่งจิบกาแฟประชานิยม
 

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว  
 

จากนั้น  เข้าชม หอพระบาง ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัยทั้ง สองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว เก็บภาพแห่งความประทับใจ และเข้าชม  วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของหลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
 
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
13.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง
14.49น.     ขบวนรถไฟมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน์
16.34น.     ขบวนรถไฟถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เก็บสัมภาระขึ้นรถ
จากนั้น    อิสระเดินช้อปปิ้งตลาดริมโขง ซื้อของฝากมากมาย
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมละอองดาว (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : เมืองเวียงจันทน์ –พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด- วัดเจ้าแม่ศรีเมือง - ด่าน จ.หนองคาย
06.30 น.        อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  
จากนั้น           นำคณะเข้านมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์

 
ต่อด้วยเข้าชมหอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต และแต่เดิมนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว เมื่อเข้าไปยังประตูใหญ่ทั้งสองประตูจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นประตูที่เก่าแก่ ซึ่งบานประตูหลักเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีความสวยงามและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เราเห็นถึงความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
จากนั้น           เดินทางสู่ วัดสีสะเกด พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช สำหรับชื่อ วัดสีสะเกด ได้มาจากทิศที่ตั้งของวัดหันหน้าไปทางพระราชวังที่เป็นทิศหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์ สำหรับเจ้าอนุวงศ์กราบไหว้พระใน วัดสีสะเกด ได้ทุกเวลาอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ 
จากนั้น           ชมวัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองแห่งนี้จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตด้วย(ปัจจุบันประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง โดยชาวลาวสร้างขึ้นไว้เพื่อสักการะแทนองค์จริงที่ถูกอัญเชิญมาประเทศไทย)ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่  ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ  จึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวเองและนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ พากันมากราบไหว้บูชาและขอพรกันทุกๆ วันเป็นจำนวนมาก
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย   ออกเดินทาง สู่ ด่าน จ.หนองคาย
จากนั้น           เดินทาง สู่ ด่านระหว่างรอเอกสาร ให้ทุกท่านช้อปปิ้งรอที่ดิวตรีฟรี ผ่านพิธีการข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่ ด่าน จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน


    


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตราค่าบริการ
โรงแรม/จำนวน
4-5ท่าน
รถตู้
6-7 ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
พักเดี่ยวเพิ่ม
ระดับ3ดาว
14,900
12,90011,000
2,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ลดลง30%ของราคาผู้ใหญ่ 

 

กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมโทร 083-7347555,084-5135577 หรือแอดไลน์

      
     

 • อัตรานี้รวม  
 • อุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
 • ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงไป-กลับ เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง
 • ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันบริการน้ำดื่มวันละ1ขวด/คน/วันและเบรกวันละ1ครั้ง
  อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ค่าVat ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% หรือ 7% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่า
 • โทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นน้ำใจในการบริการ ไม่บังคับทิป
 • ค่าทำพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง)
  เตรียมเดินทาง   
  Ø  ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ทุกท่านที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือนก่อน15วัน
  Ø  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

  บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
  Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,094-264-6777
  476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
  Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้